"2002/03 gogoetarako ikasturtea"

1.- Sarrera.

Kirolak Europan 12 milioi kirolari ditu, 700.000 klub, bi milioi hezitzaile, teknikari, monitore eta boluntario, urtero 77 munduko txapelketa eta 102 Europako txapelketa, eta bi milioi enplegu baino gehiago zuzenean edo zeharka kirolak sortuak. Giza jarduera guztietan kirola da europar gehienek denon jardueratzat hartzen duten lehenbizikoa.

Errealitate hori gogoan dugula abiatu behar dugu Europan egingo den gogoeta orokorrean kirola sartzeko. Izan ere, Laekengo Adierazpenetik aurrera deituta dago "Europar Konbentzioa" Europar Batasunaren etorkizunaz gogoeta egiteko eta Europako Konstituzioa izango denaren oinarriak aztertzeko, eta kirolak ezin du hortik kanpo geratu

Europako kirol mugimenduak ahaleginak egin baditu bere espezifikotasuna aitor diezaioten, lan horrek neurri batean emaitzak ere lortu ditu, kirolari buruzko adierazpenek erakusten duten bezala: Amsterdamgo Adierazpena izan zen lehena eta 2000ko abenduko Nizakoa azkena, haren IV. eranskinean jasota geratu baitziren Helsinkiko bileran onartutako "Europako Kirol Eredua" oinarritzat hartuta Europar Batzordeak egindako lanak

Gogoeta prozesu hori gure artean ere mamituko da, eta EAEko Kirol Kontseiluak aurreikusia duen EAEko Kirol Planean gauzatuko dira. Horretarako lanak 2003ko udaberrian bukatuko dira, eta helburua kirol gaietako eskumena duten erakundeei etorkizuneko ikuspegi bat eskaintzea da, hurrengo urteetan gure lurraldeetan kirola zer bidetatik joan litekeen ikusarazteko

Bestalde, hamar urte badira Kirolarte bere lanean hasi zela, Gipuzkoako kirol sistemako agenteen bilgune izaten, eta ez da dudarik foro horren emaitza oparoa izan dela gure kirol sistema aldatzen sendotzen eta etengabe hobetzen, eta horrez gain, ilusioa piztu duela. Gipuzkoako kirol guztiei eskaini die beren esperientziak agertzeko parada, kezkak elkarrekin aztertzeko lekua, eta, azken batean, kirolaren bitartez egiten duten gizarte lanean zerbitzu hobea emateko aukera

Gainera, kirol sistemaren bilakaera azkarrak edo, hobeto esateko, etengabeko iraultzak batzuetan sistemaren momentuko izaerarekin ondo egokitzen ez diren egoeretan jartzen gaitu, gure herriko esparru hurbilean ez ezik, lurraldez gaindiko esparruetan eta europarretan ere bai. Izan ere, gizarteko joeren aldaketek zuzenean eragiten diote jarduera fisikoari eta kirol praktikari, eta aldaketa hain azkarra denez, sarritan "lekuz kanpo" uzten dituzte kirol agenteak estrategiak diseinatzen eta eskariei erantzuten saiatzeko orduan

Hala, bada, gaur eguneko eszenatokia hori dela jabeturik, eta gure eginkizuna beti eraldatzea, berritzea eta lanean kalitatea bultzatzea dela gogoan izanda, esan liteke heldu dela 2002/03 ikasturterako Kirolarteren helburu orokortzat honako hau hartzeko ordua

Kirol sistemari buruzko gogoeta sakon bat egin etorkizunari begira,
sistema horretan kirol agenteek duten eginkizuna aztertu
eta bereziki instituzio publikoen eginkizuna

2.- Gogoetan giltzarri diren gai batzuk
(Garrantzi estrategikoaren araberako hurrenkeran aipatzen ditugu, Europar Batzordeak Europar Kirol Ereduan definitutakoari jarraituz).

2.1.-Kirolaren eginkizun hezitzailea
Kirola heziketa ingurunea da adin guztietakoentzat; bereziki gazteentzat. 2004. urtea "Europako Kirol bidezko Heziketaren Urtea" izendatu du Europar Legebiltzarrak.

2003. urtea, berriz, hurrengoan egingo diren ekintzak prestatzekoa izango da.

2.2.-Kirolaren eginkizun terapeutikoa eta osasungarria
Kirola prebentziorako, birgaitzeko eta gizarteratzeko elementu baliagarria da Eginkizun hau izango da seguru asko etorkizuneko lan ildo guztietan instituzio publikoek heldu beharko dioten lehenbizikoetako bat, alor arteko elkarlanean (kirol, osasun, eta abarretako eskumenak tartean baitira).

2.3.- Kirolaren gizarte eginkizuna.
Kirola gizarte kohesiorako elementu baliagarria da, herri mailan eta lurralde mailan. Kirola gizarteratzeko bitarteko bat da gizarte, etnia nahiz ekonomia mailako gutxiengoentzat.

Tokian tokiko erakundeentzat lehentasuna du eginkizun honek. Ez dugu ahaztu behar: "kirol gaietan eskumena duten erakunde publikoen gizarte xedea jarduera fisikoa eta kirola dira". Aurrera begira argi eta garbi aldarrikatu behar genuke kirol zerbitzuek beren eginkizun publikoa dutela gizartean, udalerri, eskualde eta lurralde mailan.

2.4.- . Kirolaren kultur eginkizuna
Kirola herri bakoitzeko kultura, ohiturak eta idiosinkrasia zabaltzeko bide baliagarria da. Kirola kultur hartu-emanerako bidea da, era berean.

2.5.- . Kirolaren jolas eginkizuna
Kirola herritarrak zoriontsu egiteko lagungarria da.

2.6.- Kirolaren eginkizun ekonomiko-soziala
Kirola tokian tokiko gizarteentzat garapen faktorea da, eta etorkizunera begira enplegugunea ere bai, batez ere gazteentzat Kontuan hartu behar da gure ingurunean azaleratzen ari den kirol turismoaren sektorea (oso garrantzizkoa da beste geografi eremu batzuetan, hala nola hain hurbil daukagun Akitanian).

3.- Zeintzuk izan litezke erreferentzia ardatz orokorrak

3.1.- "Gipuzkoa kirol praktika sustatzen. Kirola gipuzkoar gizartea eraikitzen"

 • Nola lagundu eta sustatu kirol praktika.?
 • Zer joera aurreikusten zaio etorkizunean kirol praktikari jende multzo desberdinetan: ume, gazte, emakume, adineko, minusbaliatu eta abarretan?
 • Nolakoak izan behar dute kirolerako eta jarduera fisikoetarako lekuek eta eszenatokiek?
 • Nola handitu genezake kirolaren heziketa balioa bizi guztian zehar?
 • Nola indartu genezake kirol munduko elkarte bizitza?

3.2.- "Gipuzkoa: kirol tradizioa eta kanporako bokazioa dituen herrialdea".

 • Zer faktore izan daitezke eragingarri goi mailako kirol ekitaldiak Gipuzkoara erakartzeko?
 • Nola handitu kirolaren eragina Gipuzkoako jarduera turistikoan?
 • Nola sortu osagarritasun harremanak aldameneko lurraldeekin, bereziki Iparraldekoekin, eta nolakoak behar dute izan?
 • Zer proiektuk izango dute lehentasuna?

3.3.- " Gipuzkoa, kirolarekin lotutako jakintza eta ekonomia sektoreak garatzeko espazio egokia"

 • Zer egoeratan daude gaur egun eta zer etorkizun daukate kirolarekin lotutako produkzio eta jakintza sektoreek, eta zer inergia bultza litezke?
 • Nola egin Gipuzkoa erakargarriago kirolarekin lotutako enpresa berrientzat, hemen koka daitezen?
 • Zer proiektuk izango dute lehentasuna?

.4.-Gogoetarako metodologia
Gogoetaren helburua ez da lehendik daukaguna alde batera uztea; alderantziz hura oinarritzat hartuta argitu behar dugu orain zer egiten den, aztertu behar dugu oraingo hori zergatik eta nola egiten den. Azken batean kirol agenteek Gipuzkoako kirol sistemaren zerbitzutan zer bitarteko jartzen dituzten errepasatu behar dugu, egiten dena optimizatzeko.

Beraz, eskuratutakoa euskarritzat hartuta elkarrekin hobetzea da xedea, herritarren zerbitzurako.

Praktikan hau egingo dugu: Kirolarteko alor guztietan lan batzorde txikiak antolatuko dira, eta batzorde horiek 2002ko urritik 2003ko apirilera bitartean bizpahiru bilera egingo dituzte, egutegia finkatuta. Batzordeen dinamizatzaile gisa alorrean alorreko koordinatzailea arituko da, batzordekideek hautatuko duten idazkari bat lagun duela. Maiatzean alorretako bilera orokorrak egingo dira taldeen ondorioak bertan aurkezteko, eta hamar eguneko epea emango da ekarpenak egiteko. Ondoren, bildutako guztia bateratu egingo da lan taldeetan, alorreko koordinatzaileak gidatuta.

Prozesuaren hasierako aurkezpena 2002/2003 ikasturteko hasiera ekitaldian egingo da, urrian. Irekitze hitzaldia gogoeta prozesuari buruzkoa izango da, izen handiko aditu batek emana.

2003ko ekainaren hasieran lan jardunaldi bat egingo da batzorde guztietako dinamizatzaile eta idazkariak, alor guztietako koordinatzaileak eta Kirolarteko Zuzendaritza Batzordeko kideak bertan direla. Jardunaldi horretan Kirolarteko ikasturte amaierako ekitaldi orokorra prestatuko da 2003ko ekainaren 21erako. Amaiera ekitaldia alor guztientzat irekia izango da. Bertan, kirol sistemaren etorkizunari buruzko hitzaldi orokor bat emango da, alorrez alor ondorioen aurkezpena egingo da, eta dokumentu orokor bat ere aurkeztuko da. Dokumentu horri ekarpenak egin ahal izango dizkio bertaratutako jendeak, eta gero instituzioei eta elkarteei aurkezteko prest geratuko da.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria eta Kirol Departamentuaren tresna bat da KIROLARTE. Kirol KALITATEA bultzatu eta areagotzea du helburutzat eta, hala, kirol agenteen teknifikazioa lantzen du, bikaintasuna arakatzen haiek ere partaide izan daitezen.