Aurrekontuen onarpena

Diputatuen Kontseiluak, Ogasun eta Finantza Departamentuaren proposamenez, datorren ekitaldirako aurrekontuak prestatzeko jarraibide ekonomiko eta teknikoak onartu ditu.

Jarraibide horien arabera, departamentuek, foru merkataritza sozietateek, foru fundazioek eta foru erakunde autonomoek beraien aurrekontuen aurreproiektuak prestatu eta Ogasun eta Finantza Departamentura bidali dituzte.

Ogasun eta Finantza Departamentuak honako agiri hauek prestatu eta Diputatuen Kontseilura bidali ditu:

  • Foru Aldundiaren, foru merkataritza sozietateen, foru fundazioen eta foru erakunde autonomoaren aurrekontuen aurreproiektua.
  • Zerga propioei lotutako gastu fiskalen aurrekontuaren aurreproiektua.
  • Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauren aurreproiektua.
  • Dokumentazio osagarria (txosten ekonomikoa, memoria, aurrekontu kontsolidatua).

Halaber, proiektuarekin batera Gipuzkoako Ur partzuergoaren, Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoaren eta Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren aurrekontuak doaz.

Diputatuen Kontseiluak Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontuen Proiektua onartu ondoren Batzar Nagusietara bidali zuen proiektuaren aurreko urteko azaroaren 1a baino lehen.

Batzar Nagusiek proiektua tramiterako onartu eta kalifikatu ondoren, batzarkide taldeei bidali zitzaien azterketa egiteko.

Foru gobernua Ogasun eta Finantza Batzordearen aurrean agertu zen aurkeztutako aurrekontuari buruzko informazioa emateko.

Taldeek aurkeztutako emendakinak eztabaidatu ziren, osokoak Batzar Nagusietako Osoko Bileran eta gainerakoak Ogasun eta Finantza Batzordean.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Ogasun eta Finantza Batzordeko diktamena Batzar Nagusien onarpenerako aurkeztu zen.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren eta aurrekontu horien ekitaldiko urtarrilaren 1ean sartu ziren indarrean.

Agintaldi honen hasieran, Diputatuen Kontseiluak 2015-2019 eperako Kudeaketa Plan Estrategikoa onartu zuen, gobernu kudeaketa planifikatu eta agintaldiko helburu eta proiektu estrategikoak zehazteko tresna nagusia den aldetik.

2018ko irailaren 25ean, Gipuzkoako Batzar Nagusietako politika orokorreko eztabaida saioan, diputatu nagusiak agintaldian ibilitakoaren balantzea egin zuen. Hark uste osoa du kudeaketa planaren betetze maila onari esker agintaldiaren hasieran jarritako erronkak lortzen ari dira.

Gaur egun lurraldearen proiektu estrategiko guztiak bideratuta daude. Horri esker, Gipuzkoako Foru Aldundia etorkizunari begira jarri da, eta hasia da lurraldearen etorkizuneko oinarriak jartzen, Etorkizuna Eraikiz foru programaren bidez.

Dinamika honen oinarria gobernantza irekia eta kolaboratiboa da, lurraldeko eragile ekonomiko, sozial eta zibil nagusiak dagoeneko 20.000 gipuzkoarrek baino gehiagok parte hartu duten proiektu batekin engaiatzea lortu duena.

Eraldaketa sozioekonomikoko proiektu asmo handiko bat da, eta lurraldeari aukera emango dio datozen mehatxuei aurre egin eta agertuko diren aukerak baliatzeko, horrela Gipuzkoak jarraitu dezan ekonomia, gizarte, hizkuntza eta genero arloetan lurralde berdinzaleetako bat izaten.

2019ko aurrekontua Diputatuen Kontseiluari 2018ko irailaren 11ean aurkeztutako aurrekontu esparruaren baitan prestatua da, eta, iaz bezala, emaitzetara bideratutako aurrekontu baten beharkizunei jarraituz osatu da.

Emaitzetara bideratzean, aurrekontu programek adierazleak helburuekin lotzen dituzte, eta azken horiek ekintzekin eta baliabideekin. Horrenbestez, politika publikoen multzo osoa gauzatzeko oinarrizko tresna izateaz gain, aurrekontuak plangintza eta ebaluazio sistema ere badira, aurrekontuko baliabideak lortzea espero diren emaitzekin lotzen baititu, betiere efikazia, efizientzia eta gardentasuna hobetze aldera.

Ikuspuntu horrek aukera ematen du zeharkako politikak elkarrekin uztartzeko (genero berdintasuna, hizkuntza berdintasuna eta partaidetza), eta programek politika horien garapenean duten eragina adierazten du.

Indartu egiten da herritarren partaidetza, Gipuzkoako Foru Aldundiak Kudeaketako 2015-2019 Plan Estrategikoaren barruan bultzatu duen “2019ko Aurrekontu Irekiak” izeneko prozesu berria sartuta.

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontu orokor hauen helburua baliabide publikoen kudeaketa finantzario egokia lortzea da, gastu publikoaren banaketan ahalik eta efizientziarik handiena ziurtatze aldera.

Aurreko ekitaldiari dagokionez, aurrekontu osoa % 5,31 hazi da, aurrekontu propioa % 2,22 eta Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa, aldiz, % 6,61 termino homogeneoetan.

Gastu politiken lehentasuna izango da lurraldeko ekonomia eta gizartea dinamizatzea. Alde batetik, apustua egingo da Ekonomia Berpizteko Plana bultzatu eta etorkizuneko proiektu estrategikoen alde. Bestetik, areagotu egingo dira gizarte politiketara zuzendutako baliabideak.

Horrez gain, gizarte gastuetarako bideratutako kredituak zabalgarritzat hartu dira, kontuan izanik gerta daitekeela haien zuzkidura nahikoa ez izatea ekitaldian zehar agertzen diren beharrei aurre egiteko, betiere azpimarratuz borondate politikoa dela kreditu horiek zuzkitzea aurrekontu beharrak estali arte.

Lurraldearen ongizatea garatzeko udalen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean beharrezkoa den lankidetza kontuan hartuta, aurrekontu hauek 44,70 milioi euroko diru laguntzak aurreikusten dituzte lurraldeko toki entitateen alde.

Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian zerga itunduen ondorioz bildutakoaren datuak (PFEZ, Sozietateen gaineko Zerga, BEZ, Zerga Bereziak,...) eta Udalak Finantzatzeko Foru Fondoari buruzkoak.

Zerga itunduen bilketa 2018ko urriaren 31 arte
Zerga itunduen bilketa 2003-2017 epealdia
Udalak finantzatzeko foru fondoa 2003-2017 eredua