Zerga Ondorietarako Kalifikazio Txostenak

Kalifikazio fiskaletarako txostena

Berrikuntza Zuzendaritzak Berrikuntza Teknologiko gisa kalifikatu daitezkeen proiektuen kalifikazio txostenak egingo dizkie hala eskatzen duten enpresei, 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzkoak, 63.2. artikuluan ezartzen duenaren arabera.

 

2/2014 Foru Arauaren 63.3 artikuluaren arabera, proiektuak artikulu horretan ezarritako kontzeptuetako batekin bakarrik lotuta egongo dira, ezingo dira proiektu mistoak izan. Proiektuak osorik I+G zentro bati azpikontratatuko zaizkio (a atala, % 20ko hobaria), edo b motako proiektuak izango dira (% 15eko hobaria), nahiz eta horietan ikerketa zentro batek parte hartu

Zerga kenkaria

Eskatzeko bidea

Eskaerak Berrikuntza Zuzendaritzara bidaliko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko Erregistro Telematikoaren bidez, lehen aipatutako dokumentazioa erantsiz.

Nola eskatu

Eskaera egiteko:

Idatzi bat bidali beharko diguzu, txostena egiteko eskatzen duena.

Formulario hauek bete

  • Proiektuaren galdetegia digitalki beteta (eredua jaitsi)
  • Proiektuaren gastu-orria digitalki beteta (eredua jaitsi)
  • Eskaera aurkezteko eskuordetza, hala badagokio, paperean sinatuta, enpresaren zigiluarekin eta eskaneatuta (eredua jaitsi)
  • ekitaldi fiskalean proiektu berarentzat onartutako edo jasotako beste languntzen ebazpena, hala badagokio

Formulario horiez gain:

  • Proiektuaren memoria (gehienez 25 orrikoa). Bertan, beste alderdi batzuen artean, ondokoak azaldu behar dira: proiektuaren laburpena eta kalifikazio txostena eskatzen den zerga ekitaldian burutzen diren lanen alderdi teknologikoa, kronograma, garapen faseak, lan-paketeak, lanaren mugarriak eta proiektua azaltzeko beharrezkoak izan litezken irudiak.
  • Memoria ekonomikoa gastuen zenbatekoak arrazoituz eta kontzeptuak azalduz
  • Proiektuaren gastu garrantzitsuen justifikazioa: eskaintzak, kontratuak, fakturak…

Beste edozein dokumentu erantsi dezakezu, baliagarri izan daitekeena edo eskaera-orriaren muga dela eta, sartu ezin izan duzuna.

Noiz eskatu

Kendu nahi den gastuaren ekitaldi fiskala amaitu baino lehen.

Eskaeran zerga ekitaldi horretan egindako gastuak bakarrik hartuko dira kontuan.

 

Berrikuntza Zuzendaritzak, txostenak egingo ditu dagokion eskaera aurkeztu ondoren, gehienez ere, 6 hilabeteko epean.

Informazio gehiago

Gipuzkoako Zerga Araudia

Gipuzkoako Zerga Araudiaren Laburpena

SPRI – I+G proiektuetarako kalifikazio txostenak eskatzea