2023. urterako zenbait zerga aldaketa

Argitara eman da 1/2023 Foru Araua, urtarrilaren 17koa, 2023. urterakoa zenbait zerga aldaketa onesten dituena.

Zerga araudiaren hobekuntzan eta egokitzapenean sakontzen jarraitzeko, beharrezkoa da zergen foru ordenamenduan hainbat zergari eragiten dieten neurriak hartzen jarraitzea.

1/2023 Foru Arau honen bidez, aldaketa batzuk egin dira honako arau hauetan::

 • 2/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra.
 • 3/2014 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena.
 • 2/2014 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarena.
 • 2/2018 Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergarena.
 • Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren 2/2022 Foru Araua.
 • Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 18/1987 Foru Araua.
 • 11/1989 Foru Araua, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzkoa.
 • 12/1989 Foru Araua, Ondasun Higiezinen gaineko Zergarena.
 • 1/1993 Foru Dekretu Arauemailea, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bategina onartzen duena.
 • Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren 15/1989 Foru Araua.
 • 16/1989 Foru Araua, Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergarena.
 • 3/2004 Foru Araua, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoa.
 • 4/2016 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko 5/2015 Legera egokitzen duena.

Informazio gehiago: