620 Ibilgailu erabilien salerosketa

Nork aurkeztu behar du?

Partikular bati erabilitako edozein ibilgailu erosten dioten pertsonek.
 

Zer aitortzen da?

Partikular bati erabilitako edozein ibilgailu erostea.

Zergadunek, merkatuko balioa zehazteko, Ogasuneko foru diputatuak onartu eta Zergaren sortzapen datan indarrean dauden garraiobideen balorazio taulak erabili ahal izango dituzte.
 
%4ko zerga tasa aplikatuko da.

Gainera, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauaren 41 artikuluan jasotako salbuespenak aplikatzeko aukera izango dute.
 

Aurkezteko modalitateak

Eredua aurkezteko moduak honako hauek dira:

 • Internet bidez, ZergaBidea plataforma erabilita.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko zerga ordezkarien errolda arautzen duen azaroaren 15eko 614/2021 Foru Aginduak 16. artikuluan aipatzen dituen zerga kudeaketako profesionalek soilik aurkeztu ahalko dute bide telematikoz eta bide telematikoa erabiltzera behartuta egongo dira. Hala ere, eredua paperean aurkeztu beharko da zatikapen eskaera aurkezten bada.

Zergabidea plataforma https://zergabidea.gipuzkoa.eus atarian dago eskuragarri. Bertan sartzeko, beste bi bide hauek ere erabili daitezke: Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/) eta Ogasun eta Finantza Departamentuaren webgune ofiziala (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna).

Aurkezpena bide telematikoz egiten bada emaitza ordaintzekoa izanik, autolikidazioa ez da aurkeztutzat joko harik eta diru-sarrera bitarteko elektronikoen bidez egin arte, ordainketa-pasabidea erabilita.

 • Zerga Administrazioaren laguntzarekin.

Zergaduna Herritarren Arretako bulegoetara joango da aurkeztu beharreko dokumentazioarekin, eta bertan funtzioari baten laguntza izango dute 620 erdua aurkezteko. Ez da beharrezkoa 620 eredua eramatea.

Kuota ordaintzeko, ordainketa pasabidea erabiliko da.  

 • Paperean: Aldez aurretik ZergaBidean betetako eta inprimatutako eredua edo Gipuzkoako estanko baimenduetan eskuratutako inprimakia Finantza-entitate laguntzaileetan edo Herritarren arretarako bulegoetan entregatuz.

620 eredua Zergabidea plataformatik bete, gorde eta inprimatu ahal izango da.  
Zergabidea plataforma https://zergabidea.gipuzkoa.eus atarian dago eskuragarri. Bertan sartzeko, beste bi bide hauek ere erabili daitezke: Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/) eta Ogasun eta Finantza Departamentuaren webgune ofiziala (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna).

Eredu hau, halaber, Gipuzkoako estanko baimenduetan ere eskura daiteke. 

 • Aurkezpena paperean egiten bada emaitza ordaintzekoa izanik, inprimakia aurkeztu baino lehen autolikidazioaren zenbatekoa ordaindu beharko da finantza entitate laguntzaileetako batean. Hori egin ondoren, zergadunek Ogasun eta Finantza Departamentuko Herritarren Arretarako bulegoetan aurkeztu ahal izango dute eredua eta hari dagokion dokumentazioa.
 • Aurkezpena paperean egiten bada ordaindu beharreko kuotarik izan gabe, eredua eta dokumentazioa zuzenean aurkeztuko dira Ogasun eta Finantza Departamentuko Herritarren Arretarako bulegoetan.
   

Aurkezteko epea

Ibilgailua eskualdatu eta hurrengo hogeita hamar lanegunen barruan aurkeztu behar da, ordainketa burutu eta gero.  

Aurkeztu beharreko agiriak

 • 620 inprimakia.
 • Ibilgailuaren salerosketa kontratuaren jatorrizko alea eta kopia.
 • Ibilgailuaren zirkulazio baimenaren fotokopia.
 • Ibilgailuaren ezaugarrien ziurtagiriaren fotokopia.
 • Eroslearen eta saltzailearen NANaren fotokopia.

Oharra: Autolikidazioa erosleak edo ordezkariak sinatu behar du.

Inprimakiak

PDF artxibo honek ez du aurkezteko balio. Aurkezpena paperean egiteko eredua ZergaBidean lortzen da, hura bete eta aurkezpen modalitate hori aukeratu ondoren. Era berean Gipuzkoako estanko baimenduetan ere eskura daiteke.

Araudia

393/2023 Foru Agindua, irailaren 4koa, 60-A, 60-T, 60-S, 620, 670, 671 eta 672 ereduak aurkezteko eraren zenbait alderdi aldatzen dituena.

18/1987 Foru Araua, abenduaren 30ekoa, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarena (PDF).

9/2011 Foru Dekretua, martxoaren 22koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena (PDF).

86/2023 Foru Agindua, otsailaren 17koa, garraiobide erabiliak eskualdatzeagatik dokumentatutako  ondare eskualdaketen eta egintza juridikoen gaineko zerga autolikidatzeko 620 eredua onetsi eta hura nola aurkeztu eta kuotaren diru-sarrera nola egin ezartzen duena.

66/2023 Foru Agindua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez onesten baitira ibilgailu eta itsasontzi en batez besteko salmenta prezioak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia eta ondarearen gaineko zerga kudeatzean aplikatzeko.

151/2023 Foru Agindua, apirilaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 66/2023 Foru Agindua, otsailaren 8koa, ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onesten dituena ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia, eta ondarearen gai neko zerga kudeatzean aplikatzeko.

293/2019 Foru agindua, ekainaren 19koa, zeinaren bidez onartzen baitira abenduaren 28ko 0662/2018 Foru Aginduan sartu ez diren zenbait garraio elementuren batez besteko salmenta prezioak.

Informazio interesgarria

Agiriak

Agiri bat prestatu dugu, ohikoen diren eragiketa hauek egin ahal izateko. Agiria aukerakoa da, eta ez da nahitaez erabili behar: