Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Zerbitzuen Aurkibidea     
 

 
Azalpen Orokorra
 
Zerbitzuaren izena:
    Produktu Berriak Garatzea
     
Xedea:
    Nazioarteko merkatuari begira eta Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko zentroren batekin lankidetzan produktu berriak garatzen dituzten enpresei laguntzak ematea.
     

Egintza mota:

    Diru laguntzak (bekak, sariak eta abar)
     
Gaia:
    Berrikuntza
     
Jasotzailea:
    Enpresak
     
Atxikitako programa:
    Berrikuntza
     
Zerbitzua doan?
    Bai
       
       
Zenbatekoa:
    Zentroarekin kontratatutako I+G proiektuaren %30, gehienez.
Kanpoan kontratatutako jarduketen %15, gehienez (bideragarritasunaren diagnostiko, diseinu lan eta prototipoak)
10 puntu gutxiago, enpresa handiei.
Gehieneko diru laguntza, proiektu bakoitzeko: 15.000.000 pezeta
       
Aldizkakotasuna:
    Deialdia, urtean behin.
       
Ordainketa era:
    %50, proiektua hasi dela egiaztatzean.
Likidazioa, proiektua amaitu eta egiaztatzean
       
Diru laguntzaren ondorioz
sortutako beharkizunak:
    Aurkeztutako egintza aurreikusi bezala egitea.
Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak izatea.
       
Beharkizun horiek ez betetzeagatik
izan daitezkeen zigorrak:
    Emandako diru laguntza bihurtzea.
Laguntza jasotzeko eskubidea galtzea.
 
Izapideak
....
Baldintzak:
    Gipuzkoako enpresa izatea

Produktu berri bat garatzea

I+G proiektua Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko zentroren batekin lankidetzan egitea.

Produktua nazioarteko merkatuari begira pentsatua egotea

Minimoen arauan ezarritako gehieneko laguntza kopuruaren gainetik ez geratzea
Ogasunarekin eta Gizarte

Segurantzarekin egunean egotea.
     
Eskaerak aurkezteko epea:
    2001eko maiatzaren 31a.
       
Aurkeztu beharreko agiriak:
    Proiektuaren fasekako azalpena
Proiektuaren aurrekontua, faseka xehekatuta
Egin beharreko lanen plangintza, hasteko eta bukatzeko datak zehaztuta
Proiektuaren merkatu eragina.
Kanpoan kontratatutako erakundeen aurkezpena
Enpresaren aurkezpen edo memoriak, xehetasun hauek emanda: langile kopurua, fakturazioa, ...
Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean egotearen ziurtagiriak.
Beste instituzio batzuetan lortutako edo eskatutako finantzaketak.
       
Non aurkeztu behar da:
    Ekonomia eta Turismo Departamentuko Erregistroan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean, edo 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 38.4 artikuluan aurreikusitako moduren batean.
       
Nola hasten da:
    Eskaera aurkeztuta.
 
Ebazpena
 
Ebazpena emateko gehienezko epea:
    Sei hilabete
       
Ebazlea:
    Diputatua
       
Jaso beharreko agiriak:
    Laguntza emateko foru aginduaren jakinarazpena edo, hala dagokionean, Departamentuko zuzendariaren ebazpenarena.
     
Erreklamazioak edo
errekurtsoak jar daitezke:
    Bai. Errekurtsoa: Berraztertzekoa
     
Epe barruan ebazpena ematen ez bada,
nolakoa ondorioak gertatzen dira?
    Eskaera ezetsi egin dela adierazten du.
     
 
Araudia
 
Berariazkoa:
    Martxoaren 13ko 22/2001 Foru Dekretua, «Berrikuntza eta Produktuen Garapena» izeneko programa arautzekoa.