Ruta de navegación

Publicador de contenidos

La Diputación destinará 135.000 euros en ayudas al impulso del turismo de congresos y eventos

La Diputación destinará 135.000 euros en ayudas al impulso del turismo de congresos y eventos

“Es un pilar importante para fortalecer el sector y proyectar Gipuzkoa en el exterior”, ha afirmado el diputado Jabier Larrañaga.

Foto La Diputación destinará...

La Diputación Foral ha aprobado una línea de subvenciones para el fomento de la actividad turística MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) de Gipuzkoa, a la que destinará un total de 135.000 euros. La convocatoria se ha aprobado ya en el Consejo de Gobierno y se publicará próximamente en el BOG con toda la información correspondiente, abriéndose el plazo para presentar las solicitudes. “Dentro del contexto actual de recuperación de la actividad turística, una de las líneas estratégicas es revitalizar el turismo de negocios en Gipuzkoa, con el objetivo de seguir impulsando la desestacionalización, el aumento de la estancia media y el reparto de los flujos turísticos. El turismo de congresos y eventos es un pilar importante para fortalecer el sector y contribuir a la competitividad, proyección y desarrollo económico del territorio. Un pilar que queremos afianzar con esta línea de ayudas”, ha destacado el diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural Jabier Larrañaga.

La convocatoria consta de tres líneas de ayuda. La primera de ellas se dirige a la organización de ferias, exposiciones y muestras comerciales con interés turístico relevante y con importante proyección mediática exterior. Concretamente aquellas cuya participación de expositores de fuera del territorio supere un 30% de metros cuadrados de ocupación, o que que tengan público objetivo principal al de fuera de Gipuzkoa. Los gastos subvencionables son, entre otros, el alquiler de los espacios previstos, servicios profesionales, desplazamientos, documentación, materiales, imprenta, difusión, asistencia técnica, etc.  La ayuda máxima será de 7.500 por proyecto en caso de que tenga una duración de un día, 10.000 los de dos días, y 12.500 los de tres.

La segunda línea va dirigida a la realización de actividades turísticas en los congresos profesionales o de negocio, convenciones y eventos de empresa de interés turístico relevante. En concreto, se apoyará la organización de programas paralelos de animación de los eventos, tales como visitas turísticas en Gipuzkoa, contratación de espectáculos, actos de gala o similares.  El importe máximo de la ayuda es de 5.000 euros, y de 7.500 euros si el evento tiene más de una actividad turística programada. Podrán optar a estas dos primeras líneas de ayuda empresas privadas, asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, entre cuyas actividades se encuentre la organización de los eventos señalados en las bases. Las bases priorizan los proyectos que tengan lugar fuera de temporada alta, en el interior del territorio, y con proyección mediática exterior.

 Estas dos líneas ya contemplaban en el programa de ayudas MICE del 2019, pero en esta ocasión se ha incorporado una nueva, destinada a eventos gastronómicos con interés turístico, ya se considera la gastronomía como un eje clave para ofrecer una oferta única e integradora del territorio, con una gran capacidad de proyección exterior. En este caso, podrán acceder a las ayudas también ayuntamientos, las entidades promotoras del turismo dependientes de los mismos y agencias de desarrollo comarcal, priorizándose los proyectos de ámbito territorial y comarcal sobre los locales. La subvención máxima será de 12.000 euros por proyecto y 18.000 euros por entidad beneficiaria

Las solicitudes, junto con el resto de documentación, deberán presentarse, vía internet, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral (https://egoitza.gipuzkoa.eus), accediendo al portal de subvenciones. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la convocatoria en el BOG. Con esta decisión, la Diputación recupera una línea de ayudas que quedó suspendida los dos últimos años ante las restricciones impuestas por la pandemia a la celebración de eventos. “El COVID-19 frenó radicalmente el crecimiento que el turismo venía experimentando, siendo este sector el más afectado. Afortunadamente se esta produciendo una recuperación, también en el turismo MICE, que queremos acelerar, dentro de nuestra apuesta por un modelo equilibrado, sostenible y de calidad”, ha señalado el diputado.

Foru Aldundiak Gipuzkoako MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) turismo-jarduera sustatzeko diru-laguntzen lerro bat onartu du, eta guztira 135.000 euro bideratuko ditu horretara. Deialdia Diputatuen Kontseiluan onartu da jada, eta laster argitaratuko da GAOn, dagokion informazio guztiarekin, eskabideak aurkezteko epea irekiz. “Jarduera turistikoa ziztu bizian berreskuratzen ari garen honetan, ildo estrategikoetako bat da negozio-turismoaren sektorea suspertzea Gipuzkoan, desestazionalizazioa, batez besteko egonaldia handitzea eta turismo-fluxuen banaketa bultzatzen jarraitzeko. Kongresu eta ekitaldietako turismoa zutabe garrantzitsua da sektorea indartzeko eta lurraldearen lehiakortasunari, proiekzioari eta garapen ekonomikoari laguntzeko. Ahalegin hori sendotu nahi dugu laguntza-lerro honekin”, nabarmendu du Jabier Larrañaga Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko diputatuak.

Deialdiak hiru laguntza-lerro ditu. Lehenengoak interes turistiko garrantzitsua duten eta kanpo-proiekzio mediatiko garrantzitsua duten azoka, erakusketa eta merkataritza-erakusketen antolaketara bideratzen da. Hain zuzen ere, lurraldetik kanpoko erakusketarien partaidetzak % 30 metro karratuko okupazioa gainditzen dutenak, edo Gipuzkoatik kanpokoarena helburu nagusitzat duen publikoa dutenak dira onuradunak. Diruz lagundu daitezkeen gastuak, besteak beste, honako hauek dira: aurreikusitako espazioen alokairua, zerbitzu profesionalak, joan-etorriak, dokumentazioa, materialak, inprenta, zabalkundea, laguntza teknikoa, eta abar. Laguntza gehienez 7.500 izango da proiektu bakoitzeko, baldin eta egun bateko iraupena badu, 10.000 egunekoa bi egunekoa, eta 12.500 egunekoa hiru egunekoa.

Bigarren ildoa interes turistiko garrantzitsua duten enpresen biltzar profesionaletan edo negoziokoetan, konbentzioetan eta ekitaldietan turismo-jarduerak egitera bideratuta dago. Zehazki, ekitaldiak animatzeko programa paraleloak antolatzen lagunduko da, hala nola Gipuzkoako bisita turistikoak, ikuskizunak kontratatzea, gala-ekitaldiak edo antzekoak. Laguntza gehienez 5.000 eurokoa izango da, eta 7.500 eurokoa ekitaldiak turismo-jarduera bat baino gehiago programatuta badu. Lehen bi laguntza-lerro horiek enpresa pribatuek, elkarteek, fundazioek eta irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek jaso ahal izango dituzte, horien jardueren artean oinarrietan adierazitako ekitaldiak antolatzea badago. Oinarriek lehentasuna ematen diete goi-denboralditik kanpo, lurraldearen barruan eta kanpoko proiekzio mediatikoa duten proiektuei.

Bi ildo horiek jada aurreikusita zeuden 2019ko MICE laguntza-programan, baina oraingoan beste bat sartu da, interes turistikoa duten ekitaldi gastronomikoetara bideratua, gastronomia funtsezko ardatztzat jotzen baita lurraldearen eskaintza bakar eta integratzailea eskaintzeko, kanpoan proiektatzeko gaitasun handiarekin. Kasu horretan, udalek, haien mendeko turismoa sustatzen duten erakundeek eta eskualdeko garapen-agentziek ere jaso ahal izango dituzte laguntzak, eta lurralde- eta eskualde-mailako proiektuek lehentasuna izango dute tokikoen gainetik. Diru-laguntza, gehienez, 12.000 eurokoa izango da proiektu bakoitzeko, eta 18.000 eurokoa erakunde onuradun bakoitzeko.

Eskabideak eta gainerako agiriak Internet bidez aurkeztu beharko dira, Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), diru-laguntzen atarira sartuta. Eskabideak aurkezteko epea GAOko deialdian zehaztuko da. Erabaki horrekin, azken bi urteetan pandemiak ekitaldiak egiteko ezarritako murrizketen ondorioz etendako laguntza-lerroa berreskuratzen du Aldundiak. “COVID-19ak erabat geldiarazi zuen turismoaren hazkundea, eta sektore hori izan zen kaltetuena. Zorionez, susperraldia gertatzen ari da, MICE turismoan ere, eta hori bizkortu egin nahi dugu, eredu orekatu, iraunkor eta kalitatezko baten alde egiten ari garen apustuaren barruan”, adierazi du diputatuak.

  

589