Gaia - Aldundiarekiko harremana - burukoa

Foru Aldundiarekin harremana

Aldundiarekiko harremana

Fil d'Ariane

Agrégateur de contenus

Agrégateur de contenus


  • Aldundiaren argitalpenak salmenta eta banaketa

   Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratutako liburuen salmenta eta banaketa. Barne hartzen ditu Artelekuko eta Koldo Mitxelenako (KM) argitalpenak.

  • Enplegu publikoa

   Langileak hautatzeko (enplegu publikoaren eskaintzak eta lan poltsak), lanpostuak betetzeko eta zerrenden deialdiei buruzko informazio eguneratua.

  • Foru Kontratazioen Zentralaren bloga

   Foru Kontratazio Zentralari buruzko bloga, Kontratazio Zentraleko informazio guztia eskuratzeko aukera ematen duena.

  • Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

   Gipuzkoako egunkari ofizialaren bidez, argitara ematen dira Herri Administrazioen, Justizia Administrazioaren edo partikularren xedapen, ebazpen eta gainerako egintzak.

  • Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia

   Gipuzkoako Lurralde Historikoarekin lotutako araudiaren gordailua.

  • Kontratazio Errekurtsoen Foru Auzitegia

   Gipuzkoako Foru Aldundiaren administrazio organo espezializatua da, eta berari dagokio sektore publikoko kontratuen alorreko erabaki jakin batzuk berrikustea.


    • Certificado de servicios previos prestados en la Diputación Foral

     Obtención del certificado que reconoce los servicios previos prestados en la DFG, para la valoración de méritos en procesos selectivos y para reconocimiento de antigüedad en otra Administración.

    • Facturación de proveedores a la Diputación Foral de Gipuzkoa

     Permitir a los proveedores comunicar/modificar su datos identificativos, y consultar la situación de sus facturas de suministros, obras, trabajos y servicios y la fecha de pago prevista.

    • Legezko ordezkarien errolda

     Aldundiaren aurrean jarduteko pertsona juridikoen izenean eta gaitasunik ez duten pertsona fisikoen izenean aurrez aurre, telematikoki edo telefonoz egindako jarduketetan.

    • Prácticas universitarias y de formación profesional en la Diputación

     Para contribuir a la formación integral del alumnado, posibilitando la realización de prácticas académicas regladas que lo acerquen a la realidad profesional de cara a facilitar su inserción laboral.

    • Publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)

     Remitir documentos destinados a su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG): disposiciones, ordenanzas, notificaciones, resoluciones, anuncios, edictos, acuerdos , etc.

    • Recursos en materia de contratación

     Presentar reclamaciones en materia de contratación de las entidades del Sector Público Foral, así como aquellos poderes adjudicadores que estén bajo el control de la Diputación Foral.

    • Registro en el Sistema de Publicación del BOG

     Solicitar el alta, revocación o baja en el registro de entidades autorizadas para publicar documentos en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

    • Registro General

     El registro general permite presentar, escritos, solicitudes o comunicaciones ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, tanto presencialmente como electrónicamente.


    • Actuaciones que fomenten la igualdad de mujeres y hombres (Ayuntamientos)

     Subvenciones destinadas a ayuntamientos y mancomunidades del Territorio Histórico de Gipuzkoa para actuaciones que fomenten la igualdad de mujeres y hombres.

    • Ayudas a Ayuntamientos para financiar la realización y/o actualización planes movilidad sostenible

     Ayudas para la elaboración de los planes de movilidad urbana sostenible, su actualización, así como el desarrollo y/o implantación de las medidas previstas en los mismos.

    • Ayudas para la extensión de la Banda Ancha Ultrarrápida en municipios de menos de 2.500 habitantes

     Estas ayudas tienen como finalidad extender la Banda Ancha Ultrarrápida a las unidades inmobiliarias sitas en aquellas zonas no conexas de los núcleos urbanos a las que no se otorgó ayuda en 2018.

    • Berdinsarea

     Euskal udalen sarea. Berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren aurka tokiko gobernuetatik kudeatutako programa eta zerbitzuak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzea.

    • Bizikidetza Lantzen. Convocatoria 2022 Ayuntamientos

     Subvenciones para proyectos municipales que contribuyan a consolidar la paz de un modo definitivo e irreversible, encauzar la convivencia social, profundizar en la cultura democrática, etc.

    • C.5. a) Planes municipales de Movilidad

     Ayudas económicas para la elaboración y el sostenimiento de planes de movilidad encaminados a mejorar los desplazamientos a las actividades de competición incluidas en el programa de deporte escolar.

    • Convivencia en la diversidad (Ayuntamientos y Agencias Locales de Desarrollo) Convocatoria 2022

     Concesión de subvenciones a los Ayuntamientos y Agencias locales de Desarrollo del THG para la para la realización de proyectos municipales en materia de convivencia en la diversidad.

    • Errepide sareko bide segurtasuna hobetzen duten udalerri txikien eta toki-erakunde txikien jarduketetarako laguntzak

     Foru Aldundiaren sareko errepideen inguruan jarduketak sustatzea, errepideen bide segurtasuna hobetzea eragingo dutenak. 

    • Gipuzkoako kostaldeko udalerriei hondartzetan sorospen zerbitzua eskaintzeagatik

     Gipuzkoako itsas ondoko herrietako udalei, hondartzetako sorospen zerbitzua emateak ekartzen dizkien gastuengatik diru laguntza.

    • GLHan bizikleten eta oinezkoen bideen udal sarea garatzeko programan sartzen diren diru laguntzak

     Diruz lagundu daitezkeen jarduketak honako hauek izango dira: Tokiko edo udal sarea osatzen duten bizikleten eta oinezkoen bideak eraikitzeko eta hobetzeko obrak egitea.

    • Iraupen luzeko zainketetarako ekipamendu kolektibo berrien hornidura finantzatzeko diru laguntzak

     Pertsonarengan eta ingurune komunitarioetan arreta jartzeko arkitektura berri batean oinarrituak, eta dauden ekipamenduen birmoldaketa eta egokitzapenerako laguntzenak, BEEPen ezarritako baldintzekin.

    • Kale Kultura: Udalek antolatutako ikuskizun eszenikoak eta musikalak aire zabaleko espazioetan

     Dirulaguntzak Gipuzkoako Udalei edo haien menpeko entitate publikoei, aire zabaleko espazio publikoetan egindako ikuskizun eszeniko (antzerkia, dantza, zirkua) eta musikalen emanaldiak antolatzeko.

    • Memoria Histórica. Convocatoria 2022. Ayuntamientos

     Subvenciones para la realización de proyectos que tengan por objeto recuperar la memoria histórica (recuperar, conocer la verdad y reconocer los hechos acaecidos en Gipuzkoa o a personas de Gipuzkoa)

    • Proyectos piloto de innovación social

     Ayudas destinadas a diferentes proyectos piloto de innovación en los cuidados y la atención, así como a la elaboración de estudios y evaluaciones que generen conocimiento referido a dicha innovación.

    • Subvenciones a ayuntamientos guipuzcoanos para programación anual artes escénicas y música (Sarea)

     Subvenciones para la programación anual de actuaciones de música, teatro y danza y programas de promoción en los teatros municipales de Gipuzkoa integrados en la Red de Teatros de Euskadi.

    • Subvenciones a Ayuntamientos y entidades menores, de menos de 2.500 habitantes, para la organización de actividades culturales

     Ayudas para financiar las actividades culturales de pequeño formato que se realicen, con el objetivo de equilibrar la oferta cultural en el territorio.

    • Subvenciones a los ayuntamientos y entidades locales menores para el fomento de la participación ciudadana

     Subvenciones a municipios para fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión y decisión de lo público y garantizar esa participación en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

    • Subvenciones a los municipios de menos de 7.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa

     Son subvenciones destinadas a financiar los gastos derivados de la revisión o adaptación de instrumentos urbanísticos de planeamiento general municipal.

    • Subvenciones para el desarrollo de planes y proyectos destinados a la infancia, adolescencia y juventud por parte de los ayuntamientos

     Ayudas económicas para el desarrollo de planes y proyectos destinados a la infancia, adolescencia y juventud por parte de los ayuntamientos guipuzcoanos.

    • Subvenciones TOKIKO: para actividades culturales organizadas por Ayuntamientos y/o agrupaciones de Ayuntamientos

     Subvenciones destinadas para festivales, ciclos, concursos, exposiciones y efemérides de carácter artístico, histórico, patrimonial u otras áreas de temática cultural.


    • Visitas guiadas al Palacio Foral (suspendidas temporalmente)

     Realizar una visita al Palacio Foral con la ayuda de un guía profesional para conocer el patrimonio histórico y artístico del edificio y el funcionamiento administrativo de la DFG.


    • Datu pertsonalen babesa. Aurka egiteko eskubidea

     Titularraren eskubidea, bere egoera pertsonalari buruzko arrazoi oinarridunak eta legitimoak direla-eta, bere datu pertsonalaren tratamenduaren aurka egiteko.

    • Datu pertsonalen babesa. Datuetan sartzeko eskubidea

     Eskatzea Aldundian tratatzen dituzten norberari buruzko datu pertsonalen gaineko informazioa, hauen jatorria eta datu horiekin ze komunikazio egin diren eta zeintzuk egitea aurreikusten den.

    • Datu pertsonalen babesa. Ezabatzeko eskubidea

     Aldundian tratatzen dituzten datuak ezabatzeko eskatu baldin eta datuak ez badira beharrezkoak edo bereizleak hasierako helbururako edota epealdia igaro bada.

    • Datu pertsonalen babesa. Zuzentzeko eskubidea

     Aldundiari eskatzea zehatzak eta egokiak ez diren, osorik ez dauden eta gehiegizkoak diren datu pertsonalak arteztu, zuzendu edo osatzea, beti ere Aldundiko fitxategietan badaude.

    • Interes Taldeen Erregistroan alta edo baja ematea edo datuak aldatzea

     Tramite honen helburua da GFAren eta haren foru sektore publikoaren Interes Taldeen Erregistroan alta ematea, baja ematea, erregistratuta dauden datuak eguneratzea edo urtero aurkeztu beharreko txostenak aurkeztea.

    • Protección de datos personales. Derecho a la limitación del tratamiento

     Solicitar limitación de sus datos personales en los ficheros de la DFG cuando no se necesiten para los fines para los que se recabaron pero sí para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones

    • Protección de datos personales. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas

     Derecho a no ser objeto de una decisión basada sólo en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o afecte significativamente de modo similar.

    • Registro foral de datos ciudadanos

     Dar de alta, consultar o actualizar sus datos de identidad, de contacto y preferencias de comunicación en el Registro Foral de Datos Ciudadanos.


    • Aviso de un nido de avispa asiática

     Avisar de un nido de avispa asiática para controlar su población.

    • Solicitud de informe de intervención del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento

     Solicitud de informe de intervención en actuaciones o emergencias en las que haya participado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

    • Suhiltzaileen Eskola Ekimena programa

     Lehen hezkuntzako ikastetxeei zuzenduta. Prebentziozko kultura bat hedatzea, larrialdi kasuan nola jardun behar den azaltzea eta Suhiltzaile Zerbitzua ezagutaraztea.


    • Consultas, quejas o denuncias ante la Comisión de Ética Institucional

     Presentar solicitudes dirigidas a la Comisión de Ética Institucional para su resolución de acuerdo al Sistema de Integridad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

    • Gertubide

     Administrazioarekin dituzten harremanetan herritarrek beren eskubideak eta betebeharrak erabiltzeko administrazio-informazioko sistema.

Agrégateur de contenus

Erlazionatutako albisteak

...

2018/03/13

'100 días de soledad’ naturari buruzko film luzearen aurrestreinaldia

Gipuzkoa Naturaldiaren esparruan Principe zine-aretoan proiektatuko da gaur

...

2021/11/19

'Atzegizale' figurari balioa eman nahi dio aurten Atzegik

2021eko sentsibilizazio-kanpainak 'Geroz eta gehiago gara eta nonahi gaude' du lelotzat eta gaur aurkeztu du elkarteak Aldundian.

...

2020/10/19

'Bidelagunak biltzen' ospatuko du Atzegik 60 urteurrena

Kanpainaren bidez, omenadia egin nahi zaie 60 urtetan zehar elkartearen bidelagun izan diren pertsonei, eta gonbidapena luzatu gizarteari, koletiboari laguntzen jarrai dezan.