Banner lobbies

Lankidetza eta Giza Eskubideak>

Interes Taldeen Erregistroa

Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

Ohiko galderak

Interes taldeei lobby edo presio talde ere deitzen zaie.

Interes taldeak dira: pertsona fisikoak eta antolakuntzak, plataformak eta sareak, zeinek eragina duten jarduerak egiten baitituzte, nortasun juridikoa izan edo ez, erabaki publikoetan edo Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren politika publikoak proposatu, egin edo aplikatzerakoan eragina duten jarduerak egiten baitituzte, beren edo hirugarren pertsonen interesen defentsan.

Pertsona bakar batek interes talde bat osa dezake.

Bai, halaxe da. Eragin jarduera egin ahal izateko interes talde guztiek aurrez inskribatuta egon behar dute erregistro publikoan.

 • Interes taldeen eragin jarduera kontrolatzea eta jarduera hori gardena izatea.
 • Herritarrek jakin dezatela zein pertsonak edo erakundek egiten duten eragin jarduera eta, batez ere, zer bilera eta harreman dituzten Aldundiaren eta haren sektore publikoaren erantzukizun politiko eta teknikoa duten pertsonekin.
 • Interes taldeek Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere sektore publikoaren Erakundearen Zuzentasun Sistemaren balio eta printzipioekin bat datozen jokabide eta jarduera arauen arabera jardutea.

Herritarrentzat, erakundeekiko kontrol eta konfiantza handiagoa izatea; izan ere, Erregistroaren bidez, erabakiak hartzean zerk eragiten duen jakin daiteke, eta erakunde publikoen eta interes taldeen arteko harremana nola artikulatzen den eta zer ondorio eta emaitza dituen jakin.

Interes taldeentzat, harreman hobe eta gai publikoetan parte hartzea. Erregistroan inskribatzeak erraztasuna ematen du Administrazioarekin eta foru sektore publikoko entitateekin harremanak izateko eta bere intereseko arau eta politikei buruzko informazioa eskuratzeko. Orobat, Erregistroan inskribatutako talde izaera publikoki erabil dezakezu.

Foru administrazioaren eta haren sektore publikoaren erantzukizun politiko eta teknikoa duten agintari eta pertsonentzat, konfiantza eta lasaitasun handiagoa, taldea erregistroan inskribatuta badago dakitelako harremanak zilegizkoak direla eta elkarrekiko erlazio hori gardena eta etikoa dela.

Erregistroaren aplikazio eremu objektiboak barnean hartzen ditu arauak eta politika publikoak egiteko edo aplikatzeko eta erabakiak hartzeko prozesuetan zuzenean edo zeharka eragiteko helburuarekin egindako jarduera guztiak, erabilitako kanala edo bitartekoa edozein dela ere.

“Zuzenean eragitea" da komunikazioz eta harreman zuzena izanez eragitea foru administrazioarekin eta haren sektore publikoarekin; eta "zeharka eragitea" da bitarteko bektoreak erabiliz eragitea; adibidez, hedabideen bidez, iritzi publikoaren bidez, hitzaldien bidez, foru erakundeari zuzendutako gizarte ekitaldien bidez.

Zuzeneko edo zeharkako eragina duten jardueratzat hartuko dira:

 1. Taldearen jardueren xede diren proposamen arauemaile eta politikoak.
 2. Proposamen arau-emaileei, politika publikoei edo bestelako kontsultei buruzko kontsultetan borondatez parte hartzea.
 3. Informazio edo eztabaidarako materiala egitea eta jarrera hartzeko dokumentuak prestatu, zabaldu eta komunikatzea.
 4. Ekitaldi, hitzaldi, bisita edo ekitaldi sozialak antolatzea, Dekretuaren 4.a) artikuluan aipatutako pertsonak gonbidatzen badira.
 5. Dekretuaren 4.a) artikuluan aipatzen diren pertsonekin egindako bilerak eta kontaktuak.
 6. Adituen taldeetan edo Aholku Kontseiluetan parte hartzea.
 7. Izaera berekoak diren bestelakoak.

 1. Administrazio eta zerga prozeduren eraginpeko interesak defendatzeko aholkularitza juridikoa ematera mugatzen diren jarduerak, egoera juridiko partikular bati buruz hitz egitera  bideratutakoak eta legeak babestutako adiskidetze edo bitartekaritza jarduerak.
 2. Erregistro honen menpe dauden pertsona fisikoek izaera partikularreko gaiengatik edo  interes orokorrei eragin diezaieketen  garrantzi ekonomiko, sozial edo publikorik ez izateagatik dauzkaten harremanak.
 3. Zuzenbide publikoko korporazioek beren funtzio publikoa betez egiten dituzten jarduerak, horregatik eragotzi gabe eremu objektiboan sartutako jardueratzat hartzea beste eginkizun batzuk betetzen dituztenean.
 4. Protokolo hutsezko bilerak eta egintzak.

Ez da beharrezkoa izango agintariekin eta erantzukizun politiko edo teknikoa duten pertsonekin izaten diren bilera eta harremanak inskribatzea, diruz lagundutako kontratua edo jarduera formalizatu, jarraitu eta gauzatzeko direnean.

Bai, beharrezkoa izango da edozein eragin jarduera inskribatzea, hala nola, zerbitzu eskaintzak aurkezteko, funtsak eskuratzeko eskaerak, kontratu berriak edo merkataritzako beste edozein ekintza aurkeztea.

Ez da beharrezkoa egitea administrazio eta zerga prozedurek eragindako interesak defendatzeko.

Ez da beharrezkoa jarduerak inskribatzea bezero bati egoera juridiko orokor baten berri emateko

Ez da beharrezkoa legeak babestutako adiskidetze edo bitartekari jarduerak inskribatzea

Bai da beharrezkoa inskribatzea aholkularitza taktikoa edo estrategikoa ematen denean.

Bai, inskribatzeko betebeharra ez delako interes taldearen egoitza, baizik eta Foru Aldundian edo bere sektore publikoko erakundean eragina izatea. Eragin eremuaren lurraldetasunaren printzipioa.

Bai. Inskribatzeko betebeharra banakakoa da; beraz, eragina izan nahi duten subjektu guztiek inskribatu behar dute, banaka hartuta, inskribatutako beste interes talde batekoa izan ala ez.

Pertsona juridikoa den interes talde baten izenak bat etorri behar du dagokion erregistroan inskribatuta dagoenarekin, edo haren arabera IFZ lortu duenarekin.

Pertsona fisikoa den interes talde baten izenak bat etorri behar du nortasun agirian agertzen denarekin.

Nortasun juridikorik gabeko antolakunde, plataforma, sare eta bestelako eragin iturri antolatuen izena eratzaileek adostu dutena da, eta harekin ezagutu eta jardungo dute gizartearen eta trafiko juridikoaren aurrean.

Erregistroan inskribatutako beste baten izen bera duen subjektua ezin da inskribatu.

Interes Taldeen Erregistroko inskripzioa interes taldeak berak egin behar du.

Izena emateko eskaera aurkezteko, beharrezkoa da izapide telematikoa egitea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen XXXXXX plataformaren bidez.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/

Erregistroan inskribatzeak ahalmen hauek ematen die interes taldeei:

 1. Foru dekretuaren 4.a) artikuluan aipatzen diren pertsonekin bilerak egitea, zuzenean edo zeharka eragiteko.
 2. Erregistro honetan inskribatutako interes talde izatearen erabilera publikoa egitea.
 3. Prozedura zehatzetan parte hartu dutela berariaz jasotzea.
 4. Adierazitako interes arloekin zerikusia duten arauak eta politika publikoak egiten parte hartzea. Parte har dezaten errazteko, Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren ekitaldi publikoei eta kontsulta publikoei buruzko abisu automatikoak jasotzeko sortzen diren banaketa zerrendetan sartuko dira, deklaratutako interes arloei dagokienez.
 5. Erregistro horretako interes talde gisa identifikatzeko egiaztagiria lortzea.

Horri guztiari gehitu behar zaio Erregistroan inskribatzeak eta araudi erregulatzailea betetzeak gizarte ospea ematen diela erakundeen zerbitzu kalitatearekin eta erakundeen funtzionamendu garden eta demokratikoarekin konprometitutako erakundeei.

Ez. Salbuespenez, harremanetan jarriko ahal izango da urgentziazko arrazoiengatik aldez aurretik izena eman ezin denean. Hala ere, bilera egin eta 10 eguneko epean eskatu beharko da inskripzioa. Agendan bileraren data jasoko da.

Erregistroan inskribatzeak honako betebehar hauek dakartza:

 1. Inskripziorako aurkeztutako datuen publizitatea onartzea.
 2. Emandako datuak egiazkoak direla bermatzea.
 3. Erregistroko informazioa uneoro eguneratuta dagoela ziurtatzea.
 4. Jokabide eta jarduketa arauak betetzea onartzea.
 5. Kontrol eta egiaztapen erregimena onartzea.
 6. 4.a) artikuluan aipatutako pertsonekin aurreko urtean izandako bilerei buruzko txosten bat bidaltzea Erregistroaren ardura duen organoari, urte bakoitzeko lehen hilean. Txosten horretan adierazi beharko da nortzuek parte hartu duten eta zein den interes arloa edo zein diren arloak, inskripzioan bat baino gehiago adierazi bada.

Ezarritako betebeharrak ez betetzeak inskripzioa aldi baterako etetea edo ezereztatzea ekar dezake.

Informazioa eguneratu eta aldatzea interes taldearen ardura da. Aldaketak gertatzen direnetik hilabeteko epean jakinaraziko dira eta urtero eguneratu beharko da informazioa.

Hori guztia Egoitza Elektronikoa Tramiteak Online bidez egingo da.

Inskripzioa eteteko arrazoiak hauek dira:

 1. Erregistroan inskribatzeko eskubidea ematen duten baldintzak betetzen direla egiaztatzeko behar den dokumentazioa aurkezten ez bada edo horretan laguntzen ez bada.
 2. Erakundearen egoerari buruzko gertaera edo datu garrantzitsuak ez jakinaraztea.
 3. Egindako bilerei buruzko txostena ez bidaltzea.
 4. Kontrol eta egiaztatze lanetan antzemandako egintzen egiazkotasun akatsak ez zuzentzea.
 5. Ez-betetzeak eta inskribatzeko eskubidea ematen duten betekizunak egiaztatzearekin lotutako beste ekintza batzuk.

Erregistroan inskripzioa ezerezteko arrazoiak dira:

 1. Eskatzaileak berariaz uko egitea, interes talde gisa jarduera uzteagatik.
 2. Pertsona fisikoaren heriotza edo sorturiko ezgaitasuna.
 3. Nortasun juridikoa azkentzea.
 4. Jarduera antolatzeko moduak desegitea.
 5. Inskripzio eskubidea eskuratzeko baldintzak gerora ez betetzea.
 6. Informazioa eguneratzeko betebeharrari buruzko etete ebazpena, behar den moduan eta epean, zuzentzeko betebeharra ez betetzea.
 7. Erantzukizunpeko adierazpena edo jokabide eta jarduketa arauak ez betetzea.

Ezereztatzea ofizioz edo interesdunak eskatuta egin daiteke, eta interesdunak Interes Taldeen Erregistroaren plataformaren bidez izapidetu beharko du baja.

Ofizioz izapidetzen bada, bermatu egingo da interesdunari aldez aurretik entzutea, baldintzak gerora bete ezean, erantzukizuneko aitorpena edo jokabide eta jarduera arauak eteteko edo ez betetzeko ebazpena zuzentzeko betebeharra betetzen ez badu.

Inskripzioa ezereztatzea erantzukizuneko aitorpena edo jokabide eta jarduera arauak betetzen ez direlako bada, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordearen ebazpena beharko da.

Edonork eskura dezake Erregistroko informazioa bilatzailearen bitartez.

Ez, sarrera doakoa da

Oro har, Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren Erakundearen Zuzentasunaren Sistemaren balio, printzipio eta jokabide arauek inspiratzen dituzte interes taldeentzat aurreikusitako arauak.

Interes taldeak, izena eman aurretik, konpromisoa hartzen du bere intereseko talde gisa jardutearekin zerikusia duten gardentasun, errespetu eta zintzotasun arau batzuk berariaz betetzeko.

Ez, kodea kode komuna da, eta interes taldeek espresuki onartu behar dute inskripzioaren erantzukizuneko aitorpenarekin, eta ezin dute ez murriztu, ez aldatu.

Hala ere, interes taldeek konpromiso etiko zehatzagoak har ditzakete eta Erregistroko fitxan jaso.

 • Kontrola eta egiaztapena: datuen egiazkotasuna egiaztatzea dute helburu. Erregistroaren ardura duen organoak ausazko kontrolak egingo ditu.
 • Alerta: edozein pertsonak aurkez dezake alerta idazkia informazio akats baten berri eman behar denean.
 • Salaketa: edonork aurkez dezake salaketa, jokabide arauak betetzen ez badira.

Erregistroan informazioan akats bat dagoela ikusten denean, alerta bat jarriko dugu.

Jokabide eta jarduera arauak betetzen ez direla ohartarazi nahi badugu, salaketa jarriko dugu.

Informazioan akats bat dagoela (alerta) edo jokabide eta jarduera arauak ez direla bete (salaketa) ohartarazteko idazkia aurkeztu nahi baduzu, ALERTA ETA SALAKETA KANALAREN bidez egin dezakezu, modu anonimoan eta konfidentzialean.

 • Agintariak: Diputatu Nagusia. Foru diputatuak.
 • Kargu publikoak: zuzendari nagusiak.
 • Kargu publikodunen pareko langileak: aholkulariak.
 • Zerbitzuburu maila duten funtzionarioak. Zuzendariordeak, zerbitzuburuak eta idazkari teknikoak.
 • Antzeko erantzukizun-maila duten gainerako erakundeetako langileak
 • Agintari edo kargu publiko izan gabe, erakundeetako gobernu-organoetako kide diren pertsonak.
 • Foru-sektore publikoko erakunde autonomo, sozietate publiko eta fundazioetako zuzendari nagusiak edo baliokideak.
 • Arloetako arduradunak edo baliokideak.

Erregistroan inskribatuta dauden interes-taldeekin biltzen direla ziurtatzeko ardura dute, erregistroan jasotako jarduerak direnean, eta egindako bilerak beren agendetan jaso behar dituzte.

Agenda publikorik ez duten pertsonek beren agendan jasoko dituzte bilerak.