Gaia - Ogasuna - burukoa

Finantza eta Zergak

Ogasuna eta Zergak

Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

"Fiskalitatean ideia berritzaileak" 2022-2023 ikasturteko saria ikastetxe gipuzkoarrentzat

2022/2023 ikasturtean ekonomia eta fiskalitateari buruzko unitate didaktikoan parte hartzen duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe gipuzkoarrei bideratutako "fiskalitatean ideia berritzaileak" saria.

Hitzordua

Hitzordua hartu, kontsultatu, aldatu edo deuseztatu.

Errenta – Autolikidazio proposamena

PFEZren zure autolikidazioa proposamena ikusi eta onartu.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.

Zerga ziurtagirien eskaera

Zerga egoera jakin baten ziurtagiria eskatu.

Nire ordainketa online

Euskal administrazioaren ordainketa pasabidea. Edozein zerga likidazio edo ordainketa komunikazio online ordaindu dezakezu (tasak, prezio publikoak).

Eduki publikatzailea

Ogasuna eta Zergak

Zergak eta Aitorpenak


002 eredua. Mugaldeko langile izaera hartzeko betekizunak.

Frantzian bizi eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan soldata, ordainsari, lan etekinak lortzen dituztenak, zenbait sari publiko salbuetsita, Mugaldeko Langileen Erregistroan inskribatu ahal izango dira

005 Eredua. Ordainketa zatikatuak helbideratzea.

005 ereduaren bidez, jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunen ordainketa zatikatuak helbideratzen dira.

109 eredua. Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren Aitorpena.

Zergadunak urte naturalaren barruan lortu dituen etekin eta irabazi guztiak aitortu behar dira, non lortu diren alde batera utzita.

110 eredua. Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik egindako atxikipenen

Aitortu aurreko hiruhilekoan atxikitako zenbatekoak, aplikagarri diren atxikipen tasen arabera kalkulatuak.

111 eredua. Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenak

Aitortu aurreko hilabetean atxikitako zenbatekoak, aplikagarri diren atxikipen tasen arabera kalkulatuak.

115 eredua. Hiri ondasun higiezinen errentan edo azpierrentan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak.

Aurreko hile/hiruhilekoan ordaindu eta atxikitako zenbatekoak aitortzen dira, aplikagarri diren atxikipen tasen arabera kalkulatuak.

117 eredua. Inbertsio kolektiboko erakundeen aktiboak lortutako irabazien atxikipenak

Inbertsio kolektiboko erakundeen aktiboak eskualdatu edo berreskuratzeagatik lortutako irabazien atxikipenak.

123 eredua. Kapital higigarriaren errenta gaineko atxikipenen aitorpena (dibidenduak...)

Kapital higigarritik datozen errenten gaineko atxikipenak (dibidenduak, kooperatibistek egindako ekarpenen interesak, obligazio/bonoen interesak, jabetza intelektual/industrialetik eratorritakoak...)

124 eredua. Errenten gaineko atxikipenen aktibo finantzarioen eskualdaketa, trukea etab…

Kapital higigarritik datozen errenten gaineko atxikipenak (aktibo finantzarioen eskualdaketa, berreskurapena, trukea, etab.).

126 eredua. Finantza erakundeetan kontuetatik datozen errenten gaineko atxikipenen aitorpena

Kapital higigarritik datozen errenten gaineko atxikipenak (finantza erakundeetan irekitako kontuetatik datozen errentak).

128 eredua. Kapitalizazio eta bizitza edo elbarritasun aseguruetako atxikipenen aitorpena

Kapital higigarritik datozen errenten gaineko atxikipenak (kapitalizazioa eta bizitza edo elbarritasun aseguruak).

130 eredua. Ordainketa zatikatuak.

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten PFEZren zergadunak. Eredu hau erabiltzen da jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsonek egin behar duten ordainketa zatikatua hiru hilean behin aitortzeko.

180 eredua. Eredu informatiboa (Hiri ondasun higiezinen errentamendu edo azpierrentamendu etekinen atxikipena)

Aitorpenaren urtean ordaindu eta atxiki diren zenbatekoak aitortzen dira.

184 eredua. Errenta- esleipenaren araubideko erakundeen aitorpen informatiboa

Errenta-esleipenaren araubideko erakundeak lortutako errentak jarri behar dira, bai eta bazkide, jaraunsle, erkide eta partaide bakoitzari esleitu behar zaion errenta ere.

190 eredua. Eredu informatiboa (lan, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak)

Aitorpenaren urtean ordaindu eta atxiki diren zenbatekoak aitortzen dira.

193 eredua. Eredu informatiboa (kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak)

Aitorpenaren ekitaldian ordaindu eta atxiki diren zenbatekoak aitortzen dira. Urtean zehar 123 ereduaren bidez aitortutako errentak jaso behar dira eredu honetan.

194 eredua. Urteko informatiboa. Aktibo finantzarioak eskualdatu, trukatu, lortutako etekinen atxikipenak

Aktibo finantzarioak eskualdatu, amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzeagatik lortutako errentak eta etekinak.

230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien atxikipenak eta konturako sarrerak

Aurreko hiruhilabetean ordaindutako sariak eta atxikitutako zenbatekoak aitortzen dira jasotzaileen ohiko bizilekua edo helbide fiskala Gipuzkoa bada.

270 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Urteko laburpena

Aitorpenaren urtean ordaindutako sariak eta atxikitako zenbatekoak aitortzen dira.

289 eredua. Elkarren laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena

Informazioa aitortzea, finantza kontuen titulartasuna edo kontrola duten eta herrialde edo jurisdikzioetako batean egoiliar fiskalak diren pertsona edo entitateei dagokienez.

296 eredua. Eredu informatiboa. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek errenten atxikipenak

Aitorpenaren ekitaldian Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei (establezimendu iraunkorrik gabe dihardutenei) ordaindu eta atxiki zaizkien zenbatekoak aitortzen dira.

345 eredua. Urteko eredu informatiboa.

Aitortu beharrekoa: borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei, pentsio fondoen entitate kudeatzaileei eta ordezko sistemetara bildutako entitateei egindako ekarpenak eta kontribuzioak.

410 eredua. Kreditu entitateetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketa. Autolikidazioa

Konturako ordainketa egitea, zenbatekoa aurreko zergaldiko zerga oinarriari karga tasa aplikatzetik ateratzen denaren 100eko 50 izango da.

411 eredua. Kreditu entitateetako gordailuen gaineko zerga. Autolikidazioa.

Kreditu Entitateetako gordailuen gaineko zergaren autolikidazioa egitea.

720 Eredua. Atzerrian kokatuta dauden ondasun eta eskubideen aitorpena

Atzerrian aitorpena egitera behartzen dituzten ondasunak eta eskubideak aitortzea.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Errenta – Autolikidazio proposamena

PFEZren zure autolikidazioa proposamena ikusi eta onartu.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

KTB - TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko kenkarien aurrerakina

Ahalbidetu nahi da TicketBAI obligazioa borondatez betetzea sutatzeko kenkariak inbertsio eta gastuak egiten diren unera aurreratzea modu likidoan.

Zerga informazioa

Zerga informazioa Gipuzkoako Foru Ogasunak zergadunei buruz duen informazioa da (sarrerak, gastuak atxikipenak, etab…), errenten ordaintzaileek data jakin batean emandakoa.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Hirilurren katastroa

Zergadunaren higiezinen zerrendara sartzeko aukera eskaintzea.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Landalurren katastroa

Zergadunaren lursailen zerrendara sartzeko aukera eskaintzea.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


035 Eredua. Merkataritza elektronikoa

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezietan.

039 Eredua. Entitate taldeko erregimen bereziaren datuen komunikazioa

Aitorpenaren edukia zergaren jarraibideetan jasota dago.

300 eredua - BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra

Hiruhilekoa. Apiril, uztail eta urriaren lehen 25 egun naturalen barruan aurkezteko.

308 eredua - BEZ: Itzulketa eskaera

Baliokidetasun errekarguaren erregimen berezia, BEZaren erregelamenduko 30. bis artikulua eta noizbehinkako subjektu pasiboak.

309 eredua. BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa

Aldizkakoa ez den autolikidazioa, aldizkako aitorpenak aurkeztera behartuta ez egon arren, kasu jakin batzuetan aitorpena aurkeztu behar duten partikular edota enpresei zuzendua.

310 eredua. BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua

Erregimen Erraztuko aitorpena aurkeztu. Ezarritako indize, modulu eta gainerako parametroen arabera aitortuko dira.

318 Eredua. Proportzio erregularizazioa

Ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten hasi aurreko likidazio aldietako tributazio proportzioen erregularizazioa.

320 Eredua - BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak

Aurreko hilean egindako eragiketak aitortzen dira. Abenduan ez da 320 eredua aurkeztuko, izan ere horri erreferentzia egiten dioten eragiketak urteko 390 ereduan aitortzen baitira.

322 Eredua - Entitate taldea. Banakako eredua

Aurreko hilabetean egindako eragiketak aitortzen dira. Kontuan eduki behar dena: eredu honetan informazioa ematen da eta bertan ez da likidaziorik egiten.

330 Eredua - Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa

Aurreko hilean egindako eragiketak aitortzen dira. Abenduan ez da 330 eredurik aurkeztu behar, hilabete horretako eragiketak urteko ereduan aitortzen direlako, 390 ereduan.

341 eredua. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera

Aurreko hiruhilekoan egindako batasun barruko emateak, esportazioak eta erregimen berezian sartuta egonik, ezarri gabeko hartzaileei emandako zerbitzuak aitortzen dira.

347 Eredua. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena

Bezeroekin eta hornitzaileekin egindako eragiketak aitortzen dira eragiketa horiek 3.005,06 euroko kopurua gainditzen badute aitorpenaren xede den urte naturalean zehar.

349 Eredua. EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa

Batasun barruko ondasun entregak edo eskurapenak edota eragiketa triangeluarrak egin dituzten zergadunek edota batasun barruko zerbitzuak jaso edo prestatu dituztenek aurkeztu behar dute 349 eredua.

353 Eredua - Entitate taldea. Baterako eredua. Aitorpen-likidazioa hilabeterokoa

Aitorpen-likidazio baterakoan, entitate taldea osatu eta erregimen berezia aplikatzen dutenen banakako aitorpenetan lortutako emaitzen batura aitortuko da.

368 Eredua. Telekomunikazio zerbitzuei aplikagarri zaien araubide berezia BEZan

Aurreko hiruhilekoan eginiko telekomunikazio, irrati edo telebista zerbitzuak nahiz bide elektronikoz emandako zerbitzuak (zerbitzu horien jasotzaileak enpresari edo profesionalak ez badira).

369 eredua. Araubide bereziak, merkataritza elektronikoa

Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak.

370 Eredua - BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen orokorra eta erraztua

Aurreko hiruhilekoan Erregimen Orokorrean aitortzen dira eta Erregimen Erraztuan, ezarritako indize, modulu eta gainerako parametroen arabera aitortuko dira.

390 Eredua - BEZaren urteko aitorpen-likidazioa

Urte osoan zehar egindako eragiketak Erregimen Orokorrean aitortzen dira. Gainera, ekitaldiko azken aitorpen-likidaziotzat hartuko da.

391 Eredua - BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua

Ezarritako indize, modulu eta gainerako parametroen arabera aitortuko da.

392 Eredua - BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra eta Sinplifikatua

Urte osoan zehar egindako eragiketak Erregimen Orokorrean aitortzen dira. Erregimen Erraztuan, ezarritako indize, modulu eta gainerako parametroen arabera aitortzen dira.

393 Eredua - Entitate taldeko erregimen berezian banaka aurkezteko urteko aitorpena

Entitate taldeko kide bakoitzak aurkeztu beharreko banakako urteko aitorpen informatiboa da 393 eredua.

952 eredua. Zerga oinarrien aldaketen komunikazioa. Hartzekoduna

Enpresa edo lanbide jarduerak egin eta zerga oinarrien aldaketa eskatzen duten enpresari eta profesionalek, zergari lotutako eragiketen hartzailearen hartzekodunen konkurtsoan deklaratzen denean eta baita jasanarazi diren BEZ kuotei dagozkien kredituak osorik edo zati batean kobraezinak diren gainerako kasuetan ere.

95B eredua. Zuzenduta jaso diren fakturen komunikazioa. Hartzailea

Enpresa edo lanbide jarduerak egin eta eragiketen hartzaileak aurkeztuko dute, hartzekodunen konkurtsoan deklaratzen direnean, edo jasanarazi zaizkien BEZ kuotei dagozkien kredituak osorik edo zati batean ordainezinak diren gainerako kasuetan, eragiketen faktura zuzentzaileak jasotzen dituztenean.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

BEZaren IFZren balioztapena VIES aplikazioan

Egiaztatzea EBko estatu bateko enpresari edo profesionalak, BEZaren ondorioetarako duen Identifikazio Fiskaleko Zenbakiak balio duen edo ez, batasun barruko eragiketei dagokienez.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


840 eta 841 ereduak. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga aitorpena

840 (Jarduera ekonomikoaren Alta, baja, aldaketen aitorpena) eta 841 (Jarduerari zeharka atxikitako lokalen alta, baja eta aldaketen aitorpena (udal kuota bakarrik))

842 eredua. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Eragiketa bolumenaren jakinarazpena

Bere helburua zergadun jakin batzuek eragiketa bolumenaren zenbatekoa jakinaraztea da.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


200 Eredua. Sozietateen gaineko zerga eta ez egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrak)

Egin eta aurkeztu sozietateen gaineko zergaren aitorpena eta ez egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpena (establezimendu iraunkorrak).

202 Formularioa. Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko zerga

Egin eta aurkeztu ordainketa zatikatuaren formularioa, estatuko araubidearen menpe eta aldi berean Foru Aldundian tributatzen duten enpresek.

203-Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko Zerga eta EEEZ

Egin eta aurkeztu ordainketa zatikatuak sozietateen gaineko zergaren kontura

20R Eredua. Berregituratze operazio komunikatzekoa.

Bategiteak, zatiketak, aktibo ekarpenak, balore trukeak, etab. egiteko sozietateen gaineko zergan ezarrita dagoen araubide berezia aplikatzearen aldeko aukera egiten dela jakinarazteko.

220 Eredua. Talde fiskalen erregimenaren Sozietate gaineko Zerga

Egin eta aurkeztu sozietateen gaineko zergaren aitorpena taldeen ordainketa araubidea duten talde fiskalak.

221 Zerga geroratuen aktiboak administrazio aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatik ordaindu beharrekoa

Zerga geroratuen aktiboak zerga administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatik ordaindu beharreko ondare prestazioa.

222 Eredua. Ordainketa zatikatua. Zerga kontsolidaziozko erregimena

Egin eta aurkeztu ordainketa zatikatuaren formularioa, estatuko taldeen araubidea duten talde fiskalak.

223-Ordainketa zatikatuak. Zerga baterakuntza araubidean dauden entitateak.

Egin eta aurkeztu ordainketa zatikatuak sozietateen gaineko zergaren kontura (zerga baterakuntza araubidean dauden entitateak)

228 Eredua. Talde fiskalen erregimenaren jakinarazpena

Bateratze fiskaleko araubidean zergapetuta dauden entitateentzat araubide horretako alta eta taldearen osaeraren aldaketa jakinarazteko modua.

230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien atxikipenak eta konturako sarrerak

Aurreko hiruhilabetean ordaindutako sariak eta atxikitutako zenbatekoak aitortzen dira jasotzaileen ohiko bizilekua edo helbide fiskala Gipuzkoa bada.

231 eredua. Informazioa herrialdez herrialde aitortzeko eredua

Informazioa herrialdez herrialde aurkezteko aitorpenak informazio jakin bat bilduko du, modu agregatuan eta herrialde edo jurisdikzio bakoitzeko, entitate nagusiaren zergaldiari dagokionez.

232 Eragiketa lotuak. Paradisu fiskal gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten

Aitortzen dira: pertsona edo entitate lotuekin egindako eragiketak eta paradisu fiskal gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten eragiketak eta egoerak.

270 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Urteko laburpena

Aitorpenaren urtean ordaindutako sariak eta atxikitako zenbatekoak aitortzen dira.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Entitateen aurkibidean alta berritzeko eskaera

Ogasun eta Finantza departamentuko entitateen aurkibidean alta berritzeko eskaera.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

KTB - TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko kenkarien aurrerakina

Ahalbidetu nahi da TicketBAI obligazioa borondatez betetzea sutatzeko kenkariak inbertsio eta gastuak egiten diren unera aurreratzea modu likidoan.

Zerga informazioa - Sozietateak

Zerga informazioa Gipuzkoako Foru Ogasunak zergadunei buruz duen informazioa da.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


501 eredua. Larrialdiko agiri laguntzailea.

Kontrol sistema informatizatua produktuak igortzerakoan ez dabilenean erabiliko da, eta haren helburua izango Batasun barruko zirkulazioa babestea zirkulazioa etendura erregimenean egiten denean.

503 eredua. Zerga bereziei lotutako produktuen agiri laguntzailea

Araubide suspentsibotik kanpo bidaltzen direnean Zerga Bereziei lotutako produktuak batasun barruko joan-etorriak babesteko agiria.

506 eredua - Gordailu fiskalean sartzeagatik itzulketa eskaera

Batasunaren gainerako lurralde eremura gordailu fiskal batean sartuz egindako bidalketen bitartez, jasandako fabrikazio zerga berezien kuoten itzulketa eskatzea.

507 eredua - Igorpen bermatuen sisteman itzultzeko eskaera

Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak bidalketa bermatuen sistemaren bidez bidali badira, jasandako fabrikazio zerga berezien kuoten itzulketa eskatzea.

508 eredua - Urrutiko salmenten sisteman itzultzeko eskaera

Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak urrutiko salmenten sistemaren bidez bidali badira, jasandako fabrikazio zerga berezien kuoten itzulketa eskatzea.

510 eredua - Europar Batasuneko beste Estatuetatik jasotako eragiketen aitorpena

Urrutiko salmenten prozeduran, aurkeztuko dute Zerga Bereziei atxikitako Europar Batasuneko beste Estatuetatik jasotako produktuen eragiketen aitorpena, bulego kudeatzailean.

511 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Bideko salmenten prozeduran tasa murriztuarekin bidalitako produktuen emate orrien hileko zerrenda

Bideko salmenten prozeduraren bidez, aurreko hilean bidalitako produktuen emate orrien zerrenda.

512 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. 2. tarifako produktuen hartzaileen urteko zerrenda

Produktu horien 50.000 litro edo hortik gorako igorpenak, Zerga Bereziei buruzko 38/1992 legeak 51. artikuluaren 1 apartatuan jasotako salbuespena egiten denean.

521 Eredua - Fabrikazio zerga bereziak. Hiruhilekoan hornitutako lehengaien zerrenda.

Ardo alkohola fabrikatzeko hornitutako lehengaiak aitortzen dira.

525 eredua - Larrialdi barruko agiri laguntzailea

525 eredua erabiliko da, produktuak igortzerako orduan kontrol sistema informatizatua ez dabilenean. Eta haren helburua izango da barruko zirkulazioa babestea.

548 Eredua - Fabrikazio zerga bereziak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa.

Gordailuzain baimenduek besteren kontura egindako eragiketak, elektrizitatearen gaineko zergan izan ezik, aitortzen dira.

553 Eredua - Ardoaren eta Edari Hartzituen fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Zergari atxikitako produktuak fabrikatzen dituztenek, eta produktu horien gordailu fiskalen titularrek aurkeztu behar dute, bulego kudeatzailean, eragiketen aitorpena.

554 eredua - Alkohol fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Zergari atxikitako produktuak fabrikatzen dituztenek, eta produktu horien gordailu fiskalen titularrek aurkeztu behar dute, bulego kudeatzailean, eragiketen aitorpena.

555 eredua - Tarteko Produktuen fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena Tarteko Produktuen gaineko zergan

Zergari atxikitako produktuak fabrikatzen dituztenek, eta produktu horien gordailu fiskalen titularrek aurkeztu behar dute, bulego kudeatzailean, eragiketen aitorpena.

557 eredua - Edari Deribatuen fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Zergari atxikitako produktuak fabrikatzen dituztenek, eta produktu horien gordailu fiskalen titularrek aurkeztu behar dute, bulego kudeatzailean, eragiketen aitorpena.

558 eredua - Garagardoaren fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Zergari atxikitako produktuak fabrikatzen dituztenek, eta produktu horien gordailu fiskalen titularrek aurkeztu behar dute, bulego kudeatzailean, eragiketen aitorpena.

560 Eredua - Elektrizitatearen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa.

Argindarraren salmenta, hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean egindakoak, aitortzen da.

561 Eredua - Garagardoaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa.

Garagardoaren gaineko zergari lotutako eragiketak, hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean egindakoak, aitortzen dira.

562 Eredua - Tarteko Produktuen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa.

Tarteko Produkturen gaineko zergari lotutako eragiketak, hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean egindakoak, aitortzen dira.

563 Eredua - Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa.

Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko zergari lotutako eragiketak, hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean egindakoak, aitortzen dira.

566 Eredua - Tabako Laboreen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa.

Tabako Laboreen gaineko zergari lotutako eragiketak, hilabete natural bakoitzean egindakoak, aitortzen dira.

570 eredua - Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Zergari atxikitako produktuak fabrikatzen dituztenek, eta produktu horien gordailu fiskalen titularrek aurkeztu behar dute, bulego kudeatzailean, eragiketen aitorpena.

580 eredua - Tabako Laboreen fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Zergari atxikitako produktuak fabrikatzen dituztenek, eta produktu horien gordailu fiskalen titularrek aurkeztu behar dute, bulego kudeatzailean, eragiketen aitorpena.

581 Eredua - Hidrokarburoen gaineko zerga. Aitorpen-likidazioa.

Hidrokarburoen gaineko zergari lotutako eragiketak, hilabete natural bakoitzean egindakoak, aitortzen dira.

582 Eredua - Hidrokarburoen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa (berrigorleak)

Hilabete natural bakoitzean berrigorleek egindako Hidrokarburoen gaineko zergari lotutako eragiketak aitortzen dira.

590 eredua - Gordailu fiskalean sartzeagatik itzultzeko eskaera

Zerga barruko lurralde esparruan zerga bereziak sortarazi badute, esportazio baten ondorioz, jasandako fabrikazio zerga berezien kuoten itzulketa eskatzea.

595 eredua. Ikatzaren gaineko zerga berezia. Autolikidazioa.

Ikatzaren gaineko zergari lotutako eragiketak, hiruhileko bakoitzean egindakoak, aitortzen dira.

596 eredua. Ikatzaren gaineko zerga berezia. Eragiketen urteko aitorpen laburtzailea

Ikatzaren gaineko zergari lotutako aurreko urteko eragiketak.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

DCC (KUBA) eredua. Kuota bateratuen banaketaren aitorpena (Hidrokarburoen gaineko zerga izan ezik)

Aitorpen-likidazio bakarrean jasotako kopuruaren banaketa edo xehakapena, Jarduera eta Establezimendu Kodearen (JEK) araberakoa.

EED- Zerga berezietako baimenaren egiaztapena

Egiaztatzea operadorea zerga bereziei lotutako produktuak bidali edo jasotzeko baimenduta ote dagoen eta zein kategoriatarako lizentzia duen.

Hidrokarburoen bolumena 15ºC-tan kalkulatzea

Hidrokarburoen bolumena 15 ºC-ko tenperaturan kalkulatzea, produktuaren bolumena, tenperatura eta dentsitatea kontua hartuta (gasolina, gasolioa, kerosenoa, olio arina eta tarteko olioa).

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

KAR eredua. Gasolio profesionala. Urtean egindako kilometroen aitorpena

Zehaztu behar da, aurreko urtean onuradunen erroldan inskribatuta egon den bere titularitateko ibilgailu bakoitzeko, zenbat kilometro egin dituen aurreko urtean.

KON eredua. Frogagiria zerga bereziei lotutako izakinen kontabilitatea telematikoki aurkeztu izana

Eredu hau erabiltzen da zerga bereziei lotutako produktuen izakinen kontabilitatea telematikoki aurkezteko.

SCP eredua. Frogagiria norberaren kontsumorako instalazioetako gasolio hornidurak itzultzeko eskaera aurkeztu izanarena

Eredu hau erabiltzen da erabilera profesionaleko gasolioaren hidrokarburoren gaineko zergaren kuoten itzulketa partziala eskatzeko, norberaren instalazioetatik kontsumitu denean.

SGA eredua - Nekazariek gasoleo erosketetan ordaindutako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa

Aurreko urtean nekazaritzan, abeltzaintzan eta basogintzan gasoleo erosketetan ordaindutako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa eska dezakete bulego kudeatzailean.

SGP eredua. Gasolio profesionalaren erroldan izena emateko eskaera orria

Eredu hau erabiltzen da gasolio profesionalaren erroldan izena emateko, eta erabilera profesionaleko gasolioaren hidrokarburoren gaineko zergaren kuoten itzulketa partziala jaso ahal izateko.

Zerga Berezietako baimen eskaerak

Zerga Berezietako baimena eskatu

Zerga Berezietako erroldan alta emateko eskaera

Zerga Berezietako erroldan alta eskatu

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


714 eredua. Ondarearen gaineko Zerga

Ondarearen gaineko Zergak, Gipuzkoan bizi diren pertsonek abenduaren 31n dauzkaten ondasun eta eskubide ekonomikoak kargatzen ditu, ondasun eta eskubide horiek non dauden begiratu gabe.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


430 Eredua - Aseguru Primen gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidazioa

Aitorpena aurkeztu aurreko hilabetean egindako zergari lotuta eta salbuetsita ez dauden aseguru eta kapitalizazioko eragiketak aitortzen dira.

480 eredua - Aseguru Primen gaineko Zergaren urteko aitorpen laburpena

Urte naturalean zehar egindako zergari lotuta eta salbuetsi gabe dauden aseguruko eta kapitalizazioko eragiketak naiz salbuetsitakoak aitortzen dira.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


050 Eredua - Gipuzkoako Foru Aldundiaren Suhiltzaile eta Larrialdi Zerbitzuak mantentzeko Tasa. Autolikidazioa.

Gipuzkoan (Donostian izan ezik) kokatutako ondasun higiezinetan sute arriskuak eta arrisku anitzeko polizak aseguratzen dituzten entitate edo sozietateek eredu hau aurkeztu behar dute.

583 Eredua - Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak.

Sarean sartutako energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa, lauhilabete natural bakoitzean, aitortzen da.

586 Eredua - Berotegi efektuko gas fluordunekin egindako eragiketen aitorpen laburtzailea.

Gas fluordunen erosketak, salmentak edo entregak egiten dituzten fabrikatzaile, inportatzaile, batasun barruko eskuratzaile, birsaltzaile eta hondakin kudeatzaileek eredu hau aurkeztu behar dute.

587 Eredua - Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa.

Eredu hau aurkeztu beharko dute berotegi efektuko gas fluordunak fabrikatu, inportatu edo eskuratzen dituztenak nahiz zergari lotutako salmentak edo entregak egiten dituzten enpresari birsaltzaileak.

588 eredua - Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Jarduera urtarriletik urrira bitartean eteteagatik autolikidazioa

Aitortzen da sarean sartutako energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa jarduera urtarriletik urrira bitartean eteten denean.

591 eredua. Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Urteko aitorpena

Energia elektrikoaren produkzioaren balioaren gaineko zergaren zergadunei diru kopuru bat ordaintzen dizkienak aurkeztu behar dute, energia elektrikoa ekoiztu eta sistema elektrikoan sartzeagatik.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


136 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa.

Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia autolikidatu eta ordaindu.

40E Aitorpen-likidazioa. Bingo elektronikoa

Bingo elektronikoaren jokoa ustiatzeko baimena, antolaketa edo egitea aitortzen da.

763 Aitorpen-likidazioa. Joko jardueren gaineko zerga

Jokoari buruzko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak 48. artikuluaren 1. apartatuan jasotako joko jarduerak urtebeteko edo urte anitzeko izaeraz antolatzea edo egitea aitortzen da.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


210 eredua. Ez egoiliarrak. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak

Edozein motatako errenta aitortu daiteke, etekinak, ondasun higiezinen errenta egotziak, edo ondare irabaziak.

211 eredua. Ez egoiliarrak. Ondasun higiezinak eskualdatzean egin beharreko atxikipena

Eroslea izango da adostutako prestazioari dagokion atxikipena edo konturako sarrera egingo duena, eskualdatzaile ez-egoiliarrek likidatu behar duten zergaren konturako sarreraren kontzeptuan.

213 eredua. Entitate Ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia

Karga Bereziaren oinarri ezargarria ondasun higiezinen balio katastrala izango da, entitate ez-egoiliarrek aurkeztuta. karga Bereziaren tasa %3koa izango da.

216 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek lortutako errentei egindako atxikipenak

Aurreko hiruhileko edo hilean ez-egoiliarrei ordaindu eta atxikitako zenbatekoak aitortzea.

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Aukerazko erregimena Europar Batasuneko beste estatu batzuetan egoitza duten zergadunentzat

Europar Batasuneko estatu kideetako egoiliarrei hautazko araubidea aplikatzea errentak Gipuzkoan lortzen dituztenean (baldintza jakin batzuk beteta), zerga Gipuzkoan ordaindu dezaten.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

KTB - TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko kenkarien aurrerakina

Ahalbidetu nahi da TicketBAI obligazioa borondatez betetzea sutatzeko kenkariak inbertsio eta gastuak egiten diren unera aurreratzea modu likidoan.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


030 eredua. Zergapekoen erroldan alta hartzeko eta datuak aldatzeko aitorpena

Zergadunen erroldan alta ematea eta helbidea, datu pertsonalak eta harremanetarako datuen aldaketa aitortzea.

036 Eredua. Zentsu Aitorpena

Aitortzea: Jarduera enpresarial edo profesionalaren hasiera edota amaiera, identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren edota txartelaren eskaera, altak eta bajak Erregistro desberdinetan…

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna

Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, eredu bereko aitorpenak izan behar dira.

Harreman fiskaletarako kontaktu datuak kontsultatzea eta aldatzea

Harreman fiskaletarako kontaktu datuak kontsultatu edota aldatu ditzakezu.

Informazio errekerimenduen erantzuna

Informazio errekerimendu bati edo gehiagori erantzutea. Azken kasu horretan, beharrezkoa da zerga bereko aitorpenak izatea eta errekerimenduaren arrazoia berbera izatea guztientzat.

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.


"Fiskalitatean ideia berritzaileak" 2022-2023 ikasturteko saria ikastetxe gipuzkoarrentzat

2022/2023 ikasturtean ekonomia eta fiskalitateari buruzko unitate didaktikoan parte hartzen duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe gipuzkoarrei bideratutako "fiskalitatean ideia berritzaileak" saria.

Alta eman pertsona fisiko edo juridiko bati

Datuen hauen helburua da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskubideak gauzatzea eta betebeharrak ordaintzea, baita horiekin lotutako jakinarazpenak eta komunikazioak egitea ere.

Aurkeztutako aitorpenei buruzko kontsulta

Gipuzkoako Foru Ogasunean aurkeztutako aitorpenak kontsultatu, Aitorpenaren kopia lortu. Itzulketaren egoera jakin, itzultzeko aitorpenak direnean.

Enbargatutako ondasun eta eskubideak ordezkatzeko eskaera

Zergapekoari bahitutako ondasun/eskubideen ordez hark adierazitako beste batzuk enbargatu ahal izango zaizkio, bermaturik zorra kobratuko dela aurrez trabatutakoen eraginkortasun/azkartasun berberaz.

Erreklamazio ekonomiko-administratiboak telematikoki jarri eta kontsultatu

Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboari dagozkion erreklamazio ekonomiko administratiboak telematikoki jartzea.

Fiskalitatean ideia berritzaileak 2022

Gipuzkoarrei zuzendutakoko lehiaketa, ideia berritzaileen bidez zerga-obligazioak borondatez betetzeko laguntza zerbitzu berriak eman eta iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztuko duten ideia edota tresna berriak garatzeko.

Hitzordua

Hitzordua hartu, kontsultatu, aldatu edo deuseztatu.

Ikuskaritza - Alegazioak edo berraztertze errekurtsoa aurkeztea

Alegazioak edota berraztertze errekurtsoak aurkeztea

Ikuskaritza - Informazio errekerimenduen erantzuna

Jakinarazitako informazio errekerimendu bati erantzutea, errekerimenduan jasotako datu hauek identifikatuta: erreferentzia zenbakia, espediente zenbakia eta eskatzen duen aktuarioa.

Itzulketen egoerari buruzko kontsulta

Zuk eskatutako sarrera-itzulketak kontsultatu ditzakezu: egungo egoera, egindako tramiteak eta egiteko dauden tramiteak.

Kudeaketa - Alegazioak edo berraztertzeko errekurtsoa

Likidazio proposamen edo behin-behineko likidazio baten edo batzuen aurka, alegazioak aurkeztea edo errekurtsoa jartzea.

Nire ordainketa online

Euskal administrazioaren ordainketa pasabidea. Edozein zerga likidazio edo ordainketa komunikazio online ordaindu dezakezu (tasak, prezio publikoak).

Ogasunarekin ditudan zorrak

Foru Ogasunarekin zorrik badagoen begiratzea, eta banku elektronikoa erabiliz edota ordainketa gutuna inprimatuz ordaintzea.

Premiamenduzko prozedura eteteko eskaera

Premiamenduzko prozedura eteteko eskaera

Zerga aitorpen puntualak aurkezteko lankidetza hitzarmenak

Noizbehinkako zerga-aitorpenak hirugarren pertsonen izenean aurkeztea eta ordaintzea.

Zerga iruzurraren salaketa

Foru ogasunari ustezko zerga iruzurren datuak jakinaraztea.

Zerga ordezkarien errolda

Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean 3.en izenean (pertsona fisiko nahiz juridiko) aurrez aurre, telematikoki edota telefonoz egiten diren jarduketetan norberak duen ordezkaritza frogatzeko

Zerga ziurtagirien eskaera

Zerga egoera jakin baten ziurtagiria eskatu.

Zerga-Araudia

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua

Zergabidea

Zergabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko hodei zerbitzu bat da. Zergabidean zure aitorpenak eta idatziak prestatu eta aurkeztu ahal izango dituzu.

Zorren ordainketa geroratzeko eskaera

Herri Ogasunaren titulartasuna duten zerga zorren ordainketa eta izaera publikoko gainerakoena geroratzeko eskatu daiteke, non eta ez foru edo lege arauetan ez dagoen salbuespenetan jasota.

Zorren ordainketa geroratzeko espediente bizien kontsulta.

Kontsultatu erabat ordaindu gabeko zorren ordainketa geroratu edo zatikatzeko espedienteen egoera, horien titularra kontsulta egiten duen pertsona denean.

Eduki publikatzailea

Erlazionatutako albisteak

Gipuzkoako enpresek 2021ean baino %14,2 gehiago saldu zuten 2022ko lehen hamaika hilabetetan...

2023/01/10

Gipuzkoako enpresek 2021ean baino %14,2 gehiago saldu zuten 2022ko lehen hamaika hilabetetan

Salmenten igoera batez ere esportazioen hazkundean oinarritzen da, azaroan %16,3 egin baitzuten gora.

“Izaera inbertitzailea, soziala eta berdea” duten 2023ko aurrekontuak, onartuta...

2022/12/23

“Izaera inbertitzailea, soziala eta berdea” duten 2023ko aurrekontuak, onartuta

EAJ/PNV eta PSE-EEren aldeko botoak jaso ditu aurrekontu arauak; EH Bilduk eta Elkarrekin Gipuzkoak aurka bozkatu dute.

‘Kenkaribai’ proposamenak irabazi du 2022ko Fiskalitatea Berritzeko Ideien lehiaketa...

2022/12/12

‘Kenkaribai’ proposamenak irabazi du 2022ko Fiskalitatea Berritzeko Ideien lehiaketa

Ion Lamarianok aurkeztutako ideia suertatu da garaile sariketan, eta guztira 17 ideia aurkeztu dira lehiaketara.