Menu nagusira joan Eduki nagusira joan

Departamentua

Departamentua ezagutu

Kontaktua

 

Informazio orokorra

Jendaurrean ikusgai dauden errepideen proiektuak

Errepideekin zerikusia duten kexak

Errepide ondoan lan egiteko baimena

Eginkizunak eta jarduera esparruak

Bide Azpiegituretako Departamentuari jarduera esparru eta funtzio hauek dagozkio:

 1. Errepide Sarea planifikatzea.
 2. Lurraldeko errepide sarea eraiki, artatu eta ustiatzea.
 3. Bizikleta bideen azpiegituren arloan ondorengo zeregin hauek gauzatzea:
  • Errepideak eraikitzeko proiektuetan sartutako bizikleta bideak eraikitzea.
  • Lurraldeko bizikleta bideen sarea artatzea eta ustiatzea.
  • Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari laguntza ematea, eta gainbegiratze teknikoa egitea, bideen herri jabarian sartu gabe dauden bizikleta bideen eraikuntza proiektuak bideratzeko eta onartzeko espedienteetan, baita proiektu horietako obren kontratazioan eta exekuzioan ere.
 4. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak gauzatzea.
  Gainera, Departamentuari atxikitzen zaio Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras S.A. foru sozietate publikoa.
  Bide Azpiegituretako Departamentuaren eginkizun eta jarduera esparruak funtsean bi lege nagusi hauek xedatutakoaren ondorio dira: Euskal Herriko Autonomia Estatutua (10.34 artikulua) eta 1983ko azaroaren 25eko 27/83 Legea, Autonomia Elkarte Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzkoa (7. artikuluko a.8 atala), alde batera utzi gabe errepide arloan erregimen komuneko aldundiei dagozkienak.

Egitura organikoa eta funtzionala

Departamentuaren oinarrizko egitura organikoa

Departamentuak, bere eskumenak betetzeko eta foru diputatuaren goi gidaritzapean, ondorengo unitate organikoak izango ditu:

Errepideetako Zuzendaritza Nagusiari dagokio funtzio hauek betetzea, bertako titularraren buruzagitza eta erantzukizunaren pean:

 1. Errepide Sarea proiektatu eta eraikitzea, baita errepideen eraikuntza proiektuetan sartutako bizikleta bideena ere, betiere foru dekretu honetan ezarritako eskumen-esparruaren barruan.
 2. Errepideen bide azpiegituretarako inbertsioak programatzea.
 3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarea eta Bizikleta Bideen Sarea arta­tzea, foru dekretu honetan ezarritako eskumen-esparruaren barruan.
 4. Gainbegiratze teknikoa egitea, bideen herri jabarian sartu gabe dauden bizikleta bideen eraikuntza proiektuak bideratzeko eta onartzeko espedienteetan, baita proiektu horietako obren kontratazioan eta exekuzioan ere.
 5. Bidegi SAk bere ardurapeko errepideetan egindako lanak gainbegiratzea eta koordinatzea, bere eskumeneko gaietan eta zuzendaritza nagusiko zerbitzuen bitartez.
 • Titularraren ardurapean, zerbitzu horri dagokio Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sareko eta Bizikleta Bideen Sareko bideak artatzea eta kudea­tzea eta, horretarako: bide azpiegiturak eta horien elementuak egoera onean mantentzeko eta segurtasun baldintza egokiak bermatzeko behar diren planak eta proiektuak idaztea; obrak gauzatzea; operazioak eta zerbitzuak kudeatzea; eta, halaber, bidezaintzari bideratutako laguntza kudeatzea.
 • Hain zuzen, funtzio hauek dagozkio aurreko atalean ezarritakoa garatzeko:
  1. Egunean jar­tzea errepideak eta bizikleta bideak artatzeko gaiei buruzko araudi teknikoa.
  2. Harremanetan egotea entitate publiko nahiz pribatuekin, bidezaintza kudeatzeko ideia berritzaileak definitu eta gauzatzeko.
  3. Bide azpiegituretako bide segurtasuna kudeatzea plangintza, proiektu, eraikuntza eta ustiatze faseetan.
  4. Teknologia berriak sustatzea, eraginkortasun operatiboaren bila: garraioari lotutako sistema inteligenteak sartuta; Errepideak Kudeatzeko Zentroa funtzionalki garatuta; eta energia efizientzia oinarrizko elementu gisa sartuta jarduketa guztietan.
  5. Organo eskudunak agindutako proiektuak idaztea; eta obrak zuzendu eta kontrolatzea.

Zerbitzuburuaren erantzukizunaren pean, zerbitzuak funtzio hauek ditu:

 • Lurralde Historikoko bide azpiegiturak egin edo hobetzeko aldez aurreko azterlan, informazio azterlan eta proiektuak idatzi edo zuzentzea.
 • Organo eskudunak agindutako obrak zuzendu edo kontrolatzea.
 • Gainbegiratze teknikoa egitea, bideen herri jabarian sartu gabe dauden bizikleta bideen eraikuntza proiektuak bideratzeko eta onartzeko espedienteetan, baita proiektu horietako obren kontratazioan eta exekuzioan ere.

Zerbitzuburuaren erantzukizunarenpean, zerbitzuak funtzio hauek ditu:

 1. Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepide Sareko bide azpiegiturak konpon­tzeko eta birgai­tzeko obra proiektuak idaztea eta zuzen­tzea; eta obra zein zerbi­tzuen kontratuak zuzen­tzea.
 2. Informazio geografikoko eta bide ondarea kudea­tzeko sistemak ezarri, mantendu, ustiatu eta gara­tzeko lanak susta­tzea.
 3. Araudi teknikoa egunean jar­tzea; eta ingurumen mailan jasangarriak diren eta teknologia berrikun­tzen ondorio diren eraikun­tza material eta teknika berrien erabilera aztertu eta susta­tzea.
 4. Bide azpiegituretako proiektuetan eta obretan kalitate eta ingurumen kudeaketa aplika­tzeko sistemak gara­tzea.
 5. Teknikoki gainbegira­tzea proiektuak eta obrak.
 6. Txos­tenak egitea garraio berezietako baimen osagarrien eskaerei buruz.
 7. Organo eskudunak agindutako proiektuak idaztea; eta obrak zuzendu eta kontrola­tzea.
 • Titularraren buruzagi­tza eta eran­tzu­kizunaren pean, Kudeaketa eta Plangin­tzako Zuzendari­tza Nagusiari fun­tzio hauek dagozkio:
  1. Lurralde Historikoko Errepide Sarearen plangin­tza orokorra egitea: Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra presta­tzeko eta jarraipena egiteko lanetan parte hartuz; eta Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana prestatuz eta horren jarraipena eginez.
  2. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarea eta Bizikleta Bideen Sarea ustia­tzea.
  3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sareko bide azpiegituretako inber­tsioen programazioa egitea.
  4. Kontratazio espedienteak prestatu eta horien jarraipen lana egitea; eta kontratuen exekuzio, aldaketa eta iraungipenaren kudeaketa, jarraipen, aholkulari­tza eta kontrol lanak egitea, departamentuko zerbi­tzuekin lankide­tzan.
  5. Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriekin harremanak, elkarrizketak eta koordinazioa bide azpiegiturei buruzko gaietan.
 • Bere fun­tzioak bete­tzeko, 4.2 artikuluan aipatutakoez gain, gai hauetan ere ebazteko eskumena izan eta erabiliko du Kudeaketa eta Plangin­tzako zuzendari nagusiak, deskon­tzen­trazioko arauei jarraikiz:
  1. Errepideen eta bizikleta bideen diziplina eta babesari dagokionez:
   • Errepideei eta bizikleta bideei buruzko araudiak aurreikusitako mota guztietako baimenak ematea edo uka­tzea, eta nahitaezko txos­tenak egitea, bideen herri jabari-gune eta babesguneetan obrak eta jarduerak egiteko eta lurzorua erabil­tzeko.
   • Arau hauste administratiboengatik irekitako edozein espediente ebaztea, hauek izan ezik: etxe­bizi­tza edo industria pabiloiak bota­tzeko aginduak ematea edo 60.000 eurotik gorako isuna jar­tzea.
   • Errepideei eta bizikleta bideei edo haietako elementu fun­tzionalei, seinaleei edo balizei eragindako kalteengatik eran­tzu­teko espedienteak ebaztea.
  2. Orokorrean:
   • Departamentuaren zerbi­tzuak eskain­tze­agatik ordaindu beharreko tasa eta prezio publikoak likida­tzea, departamentuari atxi­kitako herri jabariaren aprobe­txa­mendu bereziengatik ordaindu beharrekoak barne.
   • Zerbitzu publikoen fun­tzionamenduak hirugarrenei eragindako kalteengatik irekitako ondare eran­tzu­kizuneko espedienteak ebaztea, erreklamatutako kalte-ordaina 60.000 euro edo ­gutxiagokoa denean.
   • Bermeak eska­tzea eta itzul­tzea, hala dagokionean.
 • Kudeaketa eta Plangin­tzako zuzendari nagusiak ondare eran­tzu­kizunaren arloan emandako ebazpenek amaiera emango diote administrazio bideari.

Titularraren eran­tzu­kizunaren pean, hauek dira unitate honen fun­tzioak:

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra presta­tzeko eta jarraipena egiteko lanetan parte har­tzea.
 • Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Alorreko Plana prestatu eta horren jarraipena egitea.
 • Departamentuari aholku eta lagun­tza ematea: errepideetako plangin­tza eta errepideen azterlan eta proiektuak koordinatu ahal izateko lurralde eta hiri antolaketa planekin eta bestelako alorreko planekin.
 • Udal plan eta hirigin­tzako beste tresnekin koordina­tzeko ahalmena erabil­tzea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratuak, 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emaileaz onartuak, xedatutakoa aplikatuz.
 • Errepideen eta bizikleta bideen eta haien babesguneen erabilera kontrola­tzea.

Zerbi­tzu­buruaren eran­tzu­kizunaren pean, hauek dira zerbi­tzu honen fun­tzioak:

 • Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sareko bide azpiegituretarako inber­tsioen programazioa kudea­tzea, egindako plangin­tza­ren esparruaren barruan; eta aipatu inber­tsioen exekuzioa koordinatu eta susta­tzea, kontratazio eta kudeaketa prozeduren eraginkortasuna bermatuz.
 • Kontratazio espedienteak prestatu eta horien jarraipena egitea.
 • Kontratuen exekuzio, aldaketa eta iraungipenaren kudeaketa, jarraipen, aholkulari­tza eta kontrol lanak egitea, departamentuko zerbi­tzuekin lankide­tzan.

Departamentuko Idazkari­tza Teknikoa foru diputatuaren menpean dago hierarkikoki eta zuzendari nagusienean fun­tzionalki, eta fun­tzio hauek beteko ditu departamentuak dituen eskumenen barruan:

 • Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kon­tseiluak hartu beharreko xedapen, egin­tza eta ebazpen guztien legezkotasun kontrola egitea.
 • Kontratazio espedienteak bidera­tzea eta horien legezkotasun kontrola egitea.
 • Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatuekin lankide­tzan ari­tzeko hitzar­men eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.
 • Departamentuko organoei lege aholkulari­tza eskain­tzea, eska­tzen dizkioten txos­tenak egin eta kon­tsul­tei eran­tzu­nez.
 • Departamentuko fede publikoa erabil­tzea.
 • Departamentuko erregistro orokorra eta artxi­boa eramatea.
 • Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbi­tzuak eta zuzendaritzak koordinatuta.
 • Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.
 • Departamentuko jarduera ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.
 • Departamentuko sistema informatikoa zerbi­tzuekin koordina­tzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio eta jakinarazpen sistemak kudea­tzea eta, oro har, administrazio elektronikoa ezarri eta gara­tzeko beharrezko neurriak har­tzea.
 • Gobernan­tzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak langileen alorrean dituen fun­tzioak gauza­tze­rakoan elkarlanean ari­tzea.
 • 2015eko mar­txo­aren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako departamentu unitateei egozten dizkien fun­tzioak gauza­tzea, hala balegokio.
 • Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan emandako foru araudiak egozten dizkion fun­tzioak gauza­tzea, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskura­tze­aren alorrean (2014ko ­otsailaren 6ko 4/2014 Foru Araua) eta agirien kudeaketaren eta espediente elektronikoaren alorrean (2011ko ekainaren 14ko 17/2011 Foru Dekretua); baita bere jardun esparruan egozten edo eskuorde­tzan ematen zaizkion gainerako fun­tzioak gauza­tzea ere.