Ehiza araudia

  • 0071 LI/2019 Foru Agindua, 2019ko abuztuaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2019/2020 kanpainarako ehiza aldiak eta baldintza orokorrak finkatzekoa.
  • 2013ko uztailaren 16ko Foru Agindua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko ohiko pasabideetan hegazti migratzaileen ehiza arautzen duena.
  • 77/2015 Foru Agindua, irailaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hamabi alderdi zainpeko ehiza eremu deklaratzen dituena.
  • 15/1992 Foru Dekretua, urtarrilaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ehiza Kontseilua eratzen duenakoa.
  • 21/2014 Foru Dekretua uztailaren 1ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ehiza Kontseilua eratzen duen 1992ko urtarrilaren 28ko 15/1992 Foru Dekretua aldatzen duena.
  • 506/1971 Dekretua, martxoaren 25ekoa, 1970eko apirilaren 4ko Ehizaren Legea egikaritzeko Erregelamendua onartzen duena (BOE, 76. zk., martxoaren 30ekoa; akats zuzenketa: BOE, 112. zk., maiatzaren 11koa).
  • 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa (testu finkatua).
  • 2009/147/CE Zuzentaraua Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena 2009ko azaroaren 30ekoa, Hegazti Basatien Kontserbazioari buruzkoa.
  • 92/43/CEE Zuzentaraua Europako Kontseiluarena, 1992ko maiatzaren 21ekoa, Habitat Naturalen eta Fauna eta Flora Basatiaren Kontserbazioari buruzkoa.