Ehiza araudia

  • 506/1971 Dekretua, martxoaren 25ekoa, 1970eko apirilaren 4ko Ehizaren Legea egikaritzeko Erregelamendua onartzen duena (BOE, 76. zk., martxoaren 30ekoa; akats zuzenketa: BOE, 112. zk., maiatzaren 11koa).
  • 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa (testu finkatua).
  • 2009/147/CE Zuzentaraua Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena 2009ko azaroaren 30ekoa, Hegazti Basatien Kontserbazioari buruzkoa.
  • 92/43/CEE Zuzentaraua Europako Kontseiluarena, 1992ko maiatzaren 21ekoa, Habitat Naturalen eta Fauna eta Flora Basatiaren Kontserbazioari buruzkoa.