Gaia - Ingurumena - burukoa

Ingurumena

Ingurumena

Fil d'Ariane

Agrégateur de contenus

Agrégateur de contenus


  • Dirulaguntza izendunak: Eskualdeko Energia-Planak

   Eskualdeko energia-planetarako ingurumeneko diru-laguntza izendunak.

  • Ingurumeneko dirulaguntza izendunak

   Ingurumeneko dirulaguntza izendunak.

  • Jarduera sailkatuak: Neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenaren eskaera

   Neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko txostena eskatzea Ingurumeneko Zuzendaritza Orokorrari. 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrientzat nahitaezkoa izango da; besteentzat, aukerakoa.


    • Agendas 21 Locales y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

     Subvenciones destinadas ayuntamientos para la ejecución de actuaciones que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

    • Beca de investigación e innovación en materia de ahorro y eficiencia energética y uso de las energías renovables

     Se concederán 2 becas, dotada cada una de ellas de 12.000 euros, a proyectos de alguno de los subámbitos especificados.

    • Becas para proyectos de investigación e innovación en materia de mitigación y/o adaptación al cambio

     Se ofrecen dos becas, dotada cada una de ellas de 12.000 euros, en régimen de concurrencia competitiva.

    • Becas para proyectos de investigación e innovación en materia de prevención y reciclaje de residuos

     Serán proyectos sobre: innovación más sostenible; prolongar la vida útil de los productos; reducir la generación de residuos y despilfarro alimentario; uso eficiente de plásticos, basura dispera…

    • Berrerabilpenaren eta birziklapenaren klusterra

     Gipuzkoan berrerabiltzeko eta birziklatzeko klusterra. Ideiak eta iritziak trukatuz, lurraldearen benetako beharrak eta aukera berriak antzeman eta aztertzeko.

    • Centros escolares: subvención para inversión en materia de desarrollo sostenible

     Subvenciones a centros escolares del THG para proyectos, equipamientos e instalaciones que tengan como finalidad la educación, formación y sensibilización en materia de medio ambiente.

    • Eguzki-instalazio fotovoltaikoak ezarri eta tokiko energia-komunitateak sortzeko dirulaguntzak

     5.000 biztanletik beherako udalei eta Gipuzkoako toki-erakunde txikiei zuzenduta, eguzki-instalazio fotovoltaikoak diseinatu eta egiteko, eta udalerrietan tokiko energia-komunitateak sortzeko.

    • Energia Argitu programa

     Energia elektrizitatearen kontsumoaren murrizketa sustatzeko programa, Gipuzkoako etxebizitza, komertzio eta enpresa txikienei bideratuta.

    • Energia berriztagarrien erabilera eta aurrezpen zein eraginkortasun energetikoa toki mailan

     Diru laguntzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, mankomunitateei eta merkataritza udal eta eskualde sozietateei, azterketak, planak eta proiektuak egin ditzaten, helburu honetarako.

    • Erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzeko eta murrizteko dirulaguntzak

     Diruz lagunduko dira erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzea eta aztarna hori murrizteko plan bat egitea.

    • Gipuzkoako Hiri Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketarako Behatokia

     Gipuzkoako hiri hondakinei buruzko informazioa bildu, prestatu eta zabaltzeko behatokia.

    • Gipuzkoako iraunkortasunaren behatokia

     Gipuzkoako 2030 Agendaren jasangarritasunaren jarraipena. Lurraldeko udalerriei eta eskualdeei laguntzea, tokiko jasangarritasun estrategiak garatzen eta ezartzen.

    • Gipuzkoako Lurralde Historikoan energia-komunitateak sortzea eta hauek inbertsioak abiaraztea sustatzeko dirulaguntzak

     Energia-komunitateak sortzea eta autokontsumo kolektiboko araubideko instalazio fotovoltaikoetan eta mugikortasun elektrikoko zerbitzuetan inbertitzea sustatzeko dirulaguntzak

    • Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia

     Gipuzkoan ematen den pobrezia energetikoaren inguruko informazio esanguratsua, baita hori gutxitzeko garatutako neurri nagusiei buruzkoa ere.

    • Gipuzkoan plastikoaren ekonomia zirkularreko berrikuntza-poloa garatzeko dirulaguntza

     Berrikuntza-poloaren helburua nagusiki material birziklatua lortzean zentratua dago, ondoren plastiko birjina berriak fabrikatzeko bigarren mailako lehengai gisa erabiltzeko.

    • Hondakinak kudeatzeko azpiegitura publikoak

     Gipuzkoako etxeko hondakinen, horien antzekoen, eta merkataritzako hondakinen kudeaketarekin lotutako azpiegiturak.

    • Moda iraunkorraren klusterra

     Ingurumenarentzat politika lagungarriak bermatzea, enplegua sustatzea eta industria sektorea bultzatzea.

    • Solicitud de Certificado de Idoneidad Ambiental

     Certifica que la inversión ambiental efectuada está incluida dentro de alguno de los supuestos contemplados en el artículo 65.2.b de la Norma Foral 2/2014 del impuesto sobre Sociedades del THG.

    • Subvenciones dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro para jornadas de divulgación ambiental

     Dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro del THG para proyectos de divulgación ambiental que tengan por objeto fomentar el conocimiento de los valores de la naturaleza.

    • Subvenciones en especie para la ejecución de proyectos y actuaciones de recuperación y restauración

     Para actuaciones y proyectos de recuperación y restauración de áreas degradadas y de mejora de las infraestructuras verdes y de la resiliencia del territorio.

    • Subvenciones para actuaciones que contribuyan a la prevención y corrección de focos de acumulación de basuras dispersas

     Se subvencionará la limpieza de focos de acumulación de basuras dispersas en los espacios costeros, fluviales y terrestres y la colocación de elementos que impidan el vertido incontrolado de basuras.

    • Subvenciones para actuaciones que impulsen la economía circular

     Subvenciones a los ayuntamientos, mancomunidades de gestión de residuos urbanos, asociaciones y sociedades mercantiles para que impulsen la Economía Circular en el ámbito de la gestión de residuos.

    • Subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica

     Subvenciones para impulsar en el THG la puesta en marcha de instalaciones de energía solar fotovoltaica, en régimen de comunidades energéticas o cooperativas energéticas ciudadanas.


    • Complemento de la asistencia en seguridad prestada con base en la Red Foral de Videometría Litoral de Gipuzkoa

     Ayudas a los ayuntamientos costeros en los que la DFG, de forma coordinada, presta el servicio de limpieza de playas mediante contratación realizada a tal efecto.

    • Gipuzkoako hondartzen informazioa

     Gipuzkoako hondartzen aforo eta egoerari buruzko informazioa.

    • Gipuzkoako hondartzen web-kamerak

     Gipuzkoako hondartzen zuzeneko web-kameren zerbitzua.

    • Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea

     Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sareak hondartzak monitorizatzen ditu, 3 aplikaziotan oinarrituta: erabiltzaile-kopurua, segurtasuna eta morfodinamika.

    • Itsas zaborra: LIFE-LEMA proiektua

     Bizkaiko Golkoko hego-ekialdean dagoen itsas zaborraren arazoa hobeto ezagutzeko eta itsas zaborraren aurkako borrokan aurrera egiteko proiektua.

    • Itsasaldien taula

     Gipuzkoako kostaldeko itsasaldien taulari buruzko informazioa.

    • Zabor sakabanatuaren jatorri eta pilaketa fokuen inbentarioa

     Ingurumenean sakabanatutako zaborra prebenitzea eta murriztea, zehazki, lehorreko, ibaietako, kostaldeko hareatzetako eta itsas inguruneetako zaborra.


    • Autorizaciones de Fauna y Flora silvestre

     Permite solicitar autorizaciones o informes en el ámbito de Fauna y Flora silvestre

    • Basafaunarekin jarduteko eskaerak

     Basafauna edukitzeko, eragiteko edota ikertzeko baimenak.

    • Germoplasma Bankua

     EAEko eta mugakide diren lurraldeetako flora mehatxatuaren kontserbazioa, espezie endemiko eta/edo arraroak eta flora, oro har.

    • Gipuzkoako basa-animalien artapenerako zentroa

     Gipuzkoako basafaunaren sendatze zentroa. Bertan, abere zaurituei sendatzea eta atseden-leku oneratu arte ematea ere aukera ematen die.

    • Iturrarango Lorategi Botanikoa

     Mundu osoko taxonen bilduma. Lorategiaren helburua da, publikoari oro har, nahiz lorezain, haztegi-jabe edo ikasleei, landareen munduaren aniztasun aparta ezagutaraztea.

    • Solicitud de autorización para tener/estudiar animales salvajes

     Realizar la solicitud para la tramitación de la autorización necesaria para la tenencia y estudio de fauna silvestre emitido por el Servicio de Fauna y Flora Silvestre

    • Solicitud general sobre Fauna y Flora

     Para solicitudes ante el registro electrónico de la DFG en relación a todas las cuestiones sobre fauna y flora silvestre para las cuales no se encuentre otro trámite establecido.

    • Solicitud para la obtención de cajas nido

     Solicitud de cajas preparadas para la nidificación de aves y murciélagos.


    • Becas para proyectos de información y comunicación al cambio climático

     Se concederán 2 becas, dotada cada una de ellas de 12.000 euros, a proyectos de alguno de los subámbitos especificados.

    • Erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzeko eta murrizteko dirulaguntzak

     Diruz lagunduko dira erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzea eta aztarna hori murrizteko plan bat egitea.

    • Gipuzkoan plastikoaren ekonomia zirkularreko berrikuntza-poloa garatzeko dirulaguntza

     Berrikuntza-poloaren helburua nagusiki material birziklatua lortzean zentratua dago, ondoren plastiko birjina berriak fabrikatzeko bigarren mailako lehengai gisa erabiltzeko.

    • Klima Bai! Lehiaketa

     Herritarren konpromisoa jasotzen du, klima-aldaketaren aurrean dituzten jokabideak neurtuz.

    • Klima-Aldaketaren ondorioak baloratzeko eta Gipuzkoako hirigintza-plangintzan sartzeko Tresna

     Lurraldeko udalei klima-aldaketa udal eskumeneko hiri antolamenduaren jarduketa-eremuan integratzen erraztea eta laguntzea.


    • Babestutako Natura Guneetan ekintzak antolatzeko baimen orokorra

     Gipuzkoako babesguneetan antolatu nahi diren ekintzetarako baimen orokorra.

    • DSS2016 GRSarea

     Gipuzkoako 7 GR nagusien bitartez, lurraldean dauden Natur Gune Babestu guztiak lotzen ditu.

    • Gipuzkoa Natura - Gipuzkoako oinezko ibilbide homologatuak

     Natura-parkeak, oinezko ibilbide homologatuak eta ingurumen-hezkuntzako jarduerak. Ibilbideen mapak, haren iraupena, zailtasun maila, luzera eta abarri buruzko informazioa aurkezten dira.

    • Gipuzkoa Naturaldia

     Naturarekiko harremana eta, bereziki, Gipuzkoako naturarekiko harremana bultzatzeko ekitaldien eta baliabideen programa.

    • Gipuzkoako azpiegitura berdea

     Erdi-naturalen eta beste ingurumen elementu batzuen sarea.

    • Gipuzkoako Biotopoen sarea

     Biotopo babestuak parke naturalak baino neurri txikiagoko eremuak dira, baina oso natur balio garrantzitsuak dauzkate barnean.

    • Gipuzkoako Natura Parkeen sarea

     Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak kudeatzen dituen Natura parkeetako interpretazio eta harrera zentroak.

    • Gipuzkoako Zuhaitz Berezien sarea

     Bere ezaugarri aparteko edo aipagarriak direla eta (neurria, adina, historia, edertasuna, kokapena, etab.) babes berezia merezi duten zuhaitzak dira.

    • Ibilbide irisgarriak

     Pertsona guztientzat irisgarriak diren ibilbideak, Gipuzkoako aberastasun natural, kultural eta historikoa transmititu nahi dutenak, ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena sortuz.

    • Natura 2000 sarea

     Natura 2000 Sarearen barruan dauden Gipuzkoako naturagune babestuak. Sare horren helburua da Europako espezie eta habitat mehatxatuenen epe luzeko biziraupena bermatzea.

    • Natura Parkeetako ibilbideak

     Natura, kultura eta historia aldetik esangura berezia duten korridoreetan kokatzen diren ibilbideak.

    • Solicitud de autorización de actividades deportivas en Espacios Naturales Protegidos

     Tramitar las solicitudes deportivas en Espacios Naturales Protegidos.

    • Solicitud de autorización de actividades en Espacios Naturales Protegidos

     Tramitar las solicitudes de actividades en Espacios Naturales Protegidos de montaña.

    • Subvención para la realización de un cortometraje sobre la naturaleza de Gipuzkoa o de Gipuzkoa y territorios colindantes

     En concreto se subvencionará la realización de un cortometraje de entre 25 y 30 minutos sobre la naturaleza cercana.


    • Fraisoro: Urak eta isuriak

     Ureztatze, ibai eta estuarioetako uren, zabortegietako isurien, industriako isurien eta hidroponiako erabilerarako elikadura soluzioen analisiak.

    • Información Pública de Proyectos de Obras Hidráulicas

     Informar públicamente sobre proyectos de obras hidráulicas a fin de que las personas interesadas y la ciudadanía en general presenten las alegaciones que estimen oportunas.

Agrégateur de contenus

Erlazionatutako albisteak

...

2018/03/13

'100 días de soledad’ naturari buruzko film luzearen aurrestreinaldia

Gipuzkoa Naturaldiaren esparruan Principe zine-aretoan proiektatuko da gaur

...

2017/03/01

'Cantábrico' filmaren aurrestreinaldia martxoaren 7an

GNaturaldiaren esparruan Principe Aretoan proiektatuko da bertan zuzendaria, produktorea eta Ingurumeneko diputatua izango direlarik.

...

2017/12/11

'Kantaurialdea, hartz arrearen eremua' filma estreinatuko da euskaraz Gipuzkoako herri ugaritan

Ingurumeneko Departamentuak filma euskarara itzuli eta bikoiztu du, gure lurraldearekiko gertutasun handiagoa emateko