Eusko Jaurlaritza

Sailak - Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak

Jarduera esparruak eta eginkizunak

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari:

 1. Generoaren aukera-berdintasunerako politika.
 2. Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko politikak zuzendu eta koordinatzea.
 3. Gobernuak berdintasunaren arloan duen politika eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izateko eta diskriminazio mota oro desagerrarazteko politikak proposatzea eta gauzatzea.
 4. Botere Judizialarekiko harremanak zaintzea.
 5. Justizia Administrazioaren jardunerako baliabideak jartzea.
 6. Espetxe-establezimenduak eta, bereziki, horien antolaera, funtzionamendua eta espetxe-legeak betetzea, lege horiek Espetxe Administrazioko organo zentralei ematen dizkieten ahalmenen egikaritzea bere gain hartuz.
 7. Adingabe arau-hausleen arloko eskumenak baliatzea, adingabea babesteko eskumena duten gainerako organo eta administrazioekin lankidetzan.
 8. Notarioak eta jabetza-erregistratzaileak izendatzea.
 9. Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak herritarrei ematen dizkien eskubideak erabili ahal izatea bermatzea Justizia Administrazioan.
 10. Giza eskubideak eta bizikidetza gauzatzeko baldintzak sustatzea.
 11. Biktimen eta memoriaren politikak zuzendu eta koordinatzea.
 12. Gobernuak memoria historiko eta demokratikoaren arloan duen politika proposatzea eta gauzatzea, bai eta erlijio-askatasunerako eskubidea erabiltzea ere.
 13. Familia babestea eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitea.
 14. Komunitate-garapena. Gizarte-ongizatea eta gizarte-zerbitzuak.
 15. Familia-bitartekaritza.
 16. Haurrak eta nerabeak. Adingabearen babesa. Gazteria.
 17. Zahartzea eta erronka demografikoa.
 18. Askatasun afektibo-sexuala errazteko baldintzak sustatzea.
 19. Immigrazioa.
 20. Boluntariotza.
 21. Hirugarren sektore soziala.
 22. Garapenerako lankidetza.
 23. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 24. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

 

Sail honi atxikitzen zaizkio «Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea» eta «Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua (Gogora)» administrazioko erakunde autonomoak; eta «Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia» zuzenbide pribatuko ente publikoa.

 

Ekin lanari!