Planen Ingurumen-ebaluazioa

11. "Odrinox" Hirigintza-Eremuaren Plan Partziala