Azterketak eta planak

Gipuzkoako Ingurumen Eremu Degradatuen Inbentario-Karakterizazioa

2020an, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak inbentario, katalogazio eta atariko karakterizazioa egin ditu jatorri antropikoko arrazoiengatik, ingurumen-elementuak eta funtzioak nabarmen galdu badituzte. Eremu horiek birsortzeko eta hobetzeko ekintzak behar dituzte, beren ekologia edo ingurumen optimoari itzultzeko edo, gutxienez, hoietara hurbiltzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategiekin bat etorriz eta modu integratuan, Gipuzkoa Klima 2050en kasuan bezala, lurraldearen egokitzapen- eta erresilientzia-helburuen barruan.

Metodologikoki, elkarren segidako bi azterketa-faseren bidez gauzatu da inbentarioa:

 • I. Fasea: Eremu Degradatuen Aurretiazko eta Inbentario Orokorra. Inbentario horretan, hainbat administrazio eta erakundetan ingurumen aldetik eremu degradatuei edo berreskuratu beharreko eremuei buruz dagoen informazioa bildu da. Eusko Jaurlaritzan, Foru Aldundian, Gipuzkoako Udaletan eta beste erakunde batzuetan (Eskualde-Garapeneko Agentziak, Ura, Aranzadi, etab.) gai horri buruz dauden inbentarioak eta katalogoak, planak eta azterlanak berrikusi dira, eta, hala badagokio, eguneratu eta landu dira, lanean integratzeko. Gainera, berariazko eskaera egin zaie administrazio eta erakunde horietako arduradunei, galdetegi baten bidez, beren lurralde-eremuetan dauden eremu degradatuen berri eman dezaten. Azken kasu horretan, funtsezko zatia udalei dagokie, hurbilen dauden administrazioak direlako eta beren lurraldean degradatuta egon daitezkeen eremuak ezagutzen dituztelako.

Aurretiazko eta Inbentario Orokor honen birtualtasunetako bat da dokumentu bakar batean jaso direla hainbat arrazoirengatik degradatutzat har daitezkeen eremuak, jatorri desberdina eta sakabanatua duten inbentario, katalogo, plan, azterlan eta kontsultetatik datozenak (inbentario honek 7.660 poligonoren estaldura grafikoa -eta 20 atalako atributu-taula- dauka, eta gutxienez prozesuan kontuan hartutako degradazio motetako bat hartzen duena).

 • II. Fasea: Gipuzkoako Eremu Degradatuen Inbentario Zehatza. Eremu Degradatuen Aurretiazko eta Inbentario Orokorra osatzen duten eremuei hautatzeko irizpide hauek aplikatu ondoren sortu da:

  • Degradazio mota: degradazio mota bat baino gehiagoko kointzidentzia espaziala duten eremuak lehenestea.

  • Proposamenaren jatorria: kontsultatutako udalek proposatutako kokalekuak lehenestea.

  • Zaharberritzearen aplikagarritasuna: lehengoratzea nabarmen zailtzen edo baldintzatzen duen faktorerik ez izatea (ibilgailuentzako sarbiderik eza; jarduera ekonomikoa garatzeko administrazio-emakida, etab.).

  • Planifikatutako birsortze-proiektuekiko bateragarritasuna: zaharberritzeari ekingo ez zaien kokalekuak lehenestea.

  • Xehatutako inbentarioko eremu arlo-kopuruaren eta bakoitzak eskatzen duen fitxen xehetasun-mailaren artean oreka operatiboa eta ez neurriz kanpokoa egon dadin.

Xehatutako Inbentarioa osatzen duten eremuetako bakoitzari (193 eremu, horietako batzuen artean espazio-kointzidentzia dagoenez, azkenean 100 eremuak) fitxa bat esleitu zaio, katalogatzeko eta haien ezaugarriak zehazteko beharrezkoak diren datuekin eta etorkizunean lehengoratzeko eta berreskuratzeko aukera ematen duten baldintza guztiak azkar ezagutu ahal izateko: kokalekuaren datuak (eremu funtzionala, udalerria, parajea, UTM-koordenatuak, etab.), eragindako azalerak, lurren jabetza eta erabilgarritasuna, degradazioaren tipifikazioa, leheneratzeko jarduketen atariko proposamena, jarduketa horien aurretiazko balorazioa, etab.

Dokumentazioa:

Eremu Degradatuen Aurretiazko eta Inbentario Orokorra

        KMZ Formatoa

        PDF Formatoa

        SHP Formatoa

Eremu Degradatuen Inbentario Zehatza

        KMZ Formatoa

        PDF Formatoa

        SHP Formatoa

        QGIS Formatoa

 

 

Beste azterketak eta planak

Ibaietako ekosistemak, estuarioak eta hezeguneak lehengoratzeko plana

Ibaietako ekosistemak, estuarioak, eta hezeguneak lehengoratzeko plana 2014an idatzi zen planifikatzeko datozen urteetarako maila tekniko  batean ibaietako ekosistemak, estuarioak eta hezeguneak lehengoratzeko jarduketak. Horretarako, potentzialtasun handiko eremuak identifikatu dira ibaietako ekosistema eta estuario interesgarriak lehengoratzeko konponbide integralak proposatu eta lehengoratu dira konponbide puntualen edo bakanen ordez.

Lehengoratzeko esparru interesgarriak identifikatu eta aukeratzen dituen dokumentua idazteko erabilitako metodologia da, batez ere, kabinetean egindako kontsultak, dokumentazioaren analisia eta landako lana. Informazio hori guztia funtsezkoa izan da lehengoratzeko esparru interesgarriak aukeratzeko.

Aurretik hautatutako esparru horiek landa laneko fasean balidatu dira. Ibai inguruak eta estuarioak bisitatzen dira, eta bisita horietan jasotzen da lehengoratze prozesuan eragina izan ditzaketen baldintzei lotutako informazioa. Batzuetan, landako lanean egiaztatzen da esparru batek ez duela aurreikusitako potentzialtasunik, eta baztertu egiten da. Bestetan, berriz, kabinete fasean ezagutzen ez ziren baldintzak agertzen dira.