2050 GIPUZKOAKO JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN ESTRATEGIA

 

Gipuzkoako Foru Aldundia konprometituta dago klima aldaketaren aurkako eta jasangarritasun energetikoaren aldeko borrokarekin, eta, ondorioz, Parisko Akordioan (COP21-2015) tokiko administrazioei egindako deiari erantzuten jarraitu nahi du, herritarrekin etengabeko harremanean, fenomeno klimatikoari aurre egiteko, hori guztia Nazio Batuen Garapen Jasangarriko 2030erako Helburuak lortzeko (7. helburua- Energia eskuragarria eta ez kutsagarria, eta 13. helburua- Klimaren aldeko ekintza), eta baita ere klima aldaketaren eta energiaren arloari dagokionez, Europa, estatu eta erkidego mailan esparru politiko eta arauemailean xedatutako helburuak betetze aldera.

2015ean, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Klima Aldaketaren Estrategia - KLIMA 2050 onartu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoaren jarduera 2050. urtera arte zuzenduko duen plangintza baliabidea, bai klima aldaketa arintzeko, bai klima aldaketa horretara egokitzeko. Erkidegoko estrategia horrek Autonomia Erkidegoko administrazio desberdinen artean erakundeen arteko koordinazio mekanismoak sustatzea aztertzen du, estrategia horretako jarduerak ezartzeko eta haien jarraipena egiteko, eta, halaber, ezartzen du foru aldundi bakoitzak aldaketa klimatikoari buruzko bere politika eta programak finkatu behar dituela, Garapen Jasangarriaren Lurralde Estrategien bitartez.

Beraz, maiatzaren 29ko 18/2018 Foru Dekretuaren bitartez, Gipuzkoako Klima Aldaketaren Kontrako Estrategia 2050 - Gipuzkoa Klima 2050 proiektua onartu zen, aipatutako estrategia autonomikoaren edukiak eta helburuak garatzen dituena, eta Lurraldeko gobernantza klimatikorako tresna gisa erabiliko dena, betiere klima aldaketaren eraginak arintzeko eta klima aldaketa horretara egokitzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak gauzatu beharko dituen xede, jarduketa lerro eta ekintzak zehaztuta. Azken batean, Gipuzkoako Foru Aldundiak klima aldaketari eta energia jasangarriari buruzko politikak eta programak ezarri behar ditu garapen jasangarriko lurralde politikaren testuinguruan; halaber, guztiz bat egiten du, batetik, Europar Batasunaren araudiak eta irizpideek ezarritako espirituarekin eta mandatuarekin, baliabideen erabilera eraginkorrari dagokionez, eta, bestetik, 2050ean ekonomia hipokarboniko lehiakorra izatera zuzendutako bide-orriarekin.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen bidez, jasangarritasun energetikoaren arau-zutabeak ezartzen dira administrazio publikoen eta sektore pribatuaren eremuetan, eta batzuek eta besteek bete behar dituzten oinarrizko eginbeharrak eta betebeharrak egituratzen dira, funtsean, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa lortzeko eta energia berriztagarriak sustatzeko eta ezartzeko neurriak bultzatzera bideratuta; halaber, aipatutako legean aurreikusten da toki eta foru administrazioek beren energia jasangarriko ekintza planak garatu behar dituztela, eta Eusko Jaurlaritzari jakinarazi beharko zaizkiola.

Horregatik guztiagatik, departamentu honek dokumentu estrategiko hau egitea aurreikusten du, alde batetik, Gipuzkoa Klima 2050 proiektuko 1. helburuan aurreikusitakoa betetze aldera (karbono gutxiko energia eredu baten alde egitea), non, lehen jarduera-ildo gisa, Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia 2050 (ESEG 2050) garatzea jasotzen baita (2012-2015 Gipuzkoa Energia Foru Planaren berrikuspen eta eguneratze batean oinarrituta), klima aldaketaren aurkako borrokaren eta energiaren arloko azken kontzeptuak, irizpideak eta aurrerapenak txertatuz, eta, bestetik, foru sektore publikoari dagokionez, aipatutako 4/2019 Legeak jasangarritasun energetikoaren arloan aurreikusitako eginkizunak betetze aldera, zehazki, Gipuzkoa Klima 2050 proiektuko 9.1.1 eta 9.1.4 ekintzen bitartez.

Era berean, eta energia jasangarriaren arloko ekintzarako eragileen aliantzaren ikuspuntutik, Gipuzkoa Klima 2050 proiektuan (6.4 kapituluan) zehaztutako gobernantza sisteman sakonduko du, energia arloaren ondorioetarako.

Ondorioz, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren asmoa da Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia 2050 egiteko eta foru dekretu gisa onartzeko prozedurari hasiera ematea, eta horrek, beste izapide batzuen artean, ekarriko du ingurumen-ebaluazio estrategikoa gauzatzea, generoaren araberako eraginaren ebaluazioa egitea, jendaurrean jartzea eta partaidetzazko eztabaida prozesu bat egitea.

Horrela, bada, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren kontsulten izapideari hasiera emateko, dokumentu hau aurkezten da, aipatutako estrategiaren zirriborroa, bai eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa ere.

Ikusi hemen