Mahastiaren berregituraketa eta birmoldaketa planak

Merkatu Antolaketa Bateratuan (MAB) dagoen Nekazaritza-politika Erkidean adostutako erabakietako bat da mahastien berregituraketa eta birmoldaketa, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2014-2018 programaren testuinguruan (597/2016 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, mahastizaintza eta ardogintza sektoreari laguntzeko 2014-2018 programako neurriak aplikatzekoa) erkide mailan garatzen dena (227/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatu eta aplikatzekoa).

Onuradunak

Laguntza hauek jaso ditzakete nekazaritza ustiapenen titularrak, pertsona fisiko edo juridikoak, SIGPAC "mahasti" erabilera duten zelaiak dituztenak Euskal Autonomia Erkidegoan eta hurrengo baldintzak betetzen dituztenak:

 1. Jasotako edozein nekazaritza laguntzaren akordatutako konpromisoak betetzea edo bete izana.
 2. Itzulketa- edo zehapen-prozedura batean ez egotea.Horrela bada, onuradunen laguntzaren jasotzea eta ordainketa edozein itzulketa- edo zehapen-prozeduraren amaieraren araberakoa izango da, hau oraindik tramitatzen ari bada, Euskal Herri Adminitrazioa eta bere erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntzaren testuinguruan hasitakoa izanik.
 3. Administrazio edo zigor-arloko zehapenik ez edukitzea sexu-bereizkeriagatik edo debeku honengatik zigortua egotea 4/2005 Legearen arabera, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa.
 4. Dagokion Lurralde Historikoaren Mahastien Erregistroan inskribatua egotea
 5. Getariako Txakolina Jatorri deituran jasota egotea.
 6. Estar acogidas a la Denominacion de Origen Txakoli de Getaria.
 7. Mahastian berregituratzeko edo birmoldatzeko plan bat aurkeztea, bakarka nahiz taldean.
 8. Mahasti azalera guztiak araututa edukitzea indarrean dagoen araudian azaltzen denaren arabera.
 9. Zerga arloko eta gizarte segurantzako betebeharren betezea egiaztatzea.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak

Honako jarduera hauek jaso ditzakete diru-laguntzak:

 • Mahastien birlandaketa (berregituraketa): Mahasti bat edo gehiago beste pareko azalera baten landaketagatik ordezteko jarduera da.
 • Barietate eraldaketa:Ardogintza azalera bateko barietatea gaintxertaketa eragiketa bidez aldatzeko jarduera da.
 • Mahastien kudeaketa teknikak hobetzea: Hoditeria sisteman aldaketak egiten dituen jarduera da. Mahastiaren osaketa zehaztua dago eta beraz, transformazioan lagundu daitekeela uste da mahastiak lau urte baino gehiago dituenean.

Honako jarduera hauek ez dute diru-laguntzarik jasoko:

 • Ziklo naturala amaitzen duten mahastien berritzea, hau lurrazal berdin baten birlandaketa ardogintza mahats berdinarekin eta laborantza metodo berdinarekin bezala ulertzen bada.
 • Azken 10 urteetan berregituraketa eta birmoldaketarako laguntza jaso duten azalerek, hoditik landare-sarera edo beste hoditeria sistema batean egindako aldaketak izan ezik. Onuradunak azalerarako laguntzaren behin betiko ordainketa jasotzen duen momentuan edo saldo-likidazioan, aurrerakin bat eskatu bada, hasten da epea.
 • Mahastiak martxan jartzea eta landatzea landaketa berriko emakida batekin landatu zen, 1472/2000 Errege Dekretuko, abuztuaren 4koa, 2.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,10 urte igaro artekoa.
 • Batzordearen 2016/1149 Erregelamendu Eskuordetuaren (EB), 2016ko apirilaren 15ekoa, 14. artikuluan jasotako jardueren kostuak.
  • Mahastien eguneroko kudeaketa
  • Ehiza, hegazti edo txingor kalteetarako babesa
  • Haize-babesleku edo haizearen kontrako babes hormen eraikuntza
  • Sarbideak eta jasotzaileak
  • Nekazaritza garraioen erosketa
 • Landaketa baimen berriarekin landatutako azalerak,Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013. Erregelamenduaren (EB), abenduaren 17koa, 63. eta 64. artikuluetan ezarritakoaren arabera.
 • Kontseiluaren 1493/1999 Erregelamenduan (EE), maiatzaren 17koa, aurkeztu ziren planen onartutako neurriak, mahastizaintza eta ardogintzaren merkatuaren antolaketa bateratua ezartzeko emandakoa.

Oinarri arautzaileak

597/2016 Errege Dekretuaren, abenduaren 5ekoa, 27-39 artikuluetan eta Euskadiko 227/2014 Dekretuan, abenduaren 9koa, jasotzen dira.Urteko eskaera-deialdia 0003/2017 Foru aginduan, urtarrilaren 24a, argitaratu zen, 2017ko otsailaren 8an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa.

Laguntza motak eta munta

Diru-laguntza hauek Europar Batasunak ematen ditu bere osotasunean, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsekoaren bidez (FEAGA % 100).

Laguntzak hurrengo kontzeptuengatik emango dira:

 • Planaren aplikazioan diru-sarrerak galdu dituzten pertsonei konpentsatu.Kasu horretan, laguntzaren gehienezko munta azken berregituraketa egiten ari den azaleran dagoen kalitatezko ardoaren azken hiru kanpainetako mahatsen batez besteko balioaren % 25ekoa izango da. Horrek, kanpaina honetan 3.954,17€/ha suposatzen du Getariako Txakolina Jatorri deituran 2017 urterako.

  Laguntza hau bi kanpainetan zehar emango da, gaintxertaketa edo hoditik landare-sarera aldaketa gertatu ezik. Kasu horretan, laguntza kanpaina batean emango da.

  Ez dute diru-sarreren galeragatik konpentsazioa jasoko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 66. eta 68. artikuluen arabera emandako landaketa baimena bitartez berregituratutako azalerak eta aprobatutako berregituraketa plangintzaren aplikazioan egin EZ dena.

 • Mahastiaren berregituraketa eta birmoldaketaren kostuetan parte hartu:Kasu honetan, laguntzen gehienezko munta lagundu daitezkeen berregituraketa eta birmoldaketa eragiketa bakoitzerako, hurrengo kostuen % 50ekoa izango da plangintza kolektiboetan eta bakarkako plangintzetan % 42,5ekoa.

Eskaerak aurkezteko epea:

Urteko deialdian agertzen dena.2017ko martxoaren 1a arte.