Kirol instalazioen arau bereziak

 

E.A.E.ko arautegia

2/2023 Legea, Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolarena (2023ko apirilaren 18ko EHAA)

Otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua, Erabilpen kolektiboko igerilekuen osasun araudiari buruzkoa. (2003ko maiatzaren 8ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria). 208/2004 Dekretua, azaroaren 2koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa aldatzen duena (EHAO zk. 6058 2004-11-25)

208/2004 Dekretua, azaroaren 2koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa aldatzen duena (EHAO zk. 6058 2004-11-25)

4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, jendaurreko ikuskizunak eta jolas iharduerak arautzekoa

20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa

68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena

Era berean, gai horri buruzko erreferentziak aurki daitezke Lurralde eta Hirigintza Antolamendurako Euskal Legean eta Lurzoruaren Legean

 

Estatuko arautegia

Estatu mailan kirol instalazioei buruz indarrean dagoen araudia