Zerga araudi kronologikoa

Atal honetatik, Gipuzkoako zergadun eta profesionalei aurkibide kronologiko bat eskaini nahi zaie, urteka antolatua, zergak arautzen dituzten xedapenak eskura izateko. Zerga araudia, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako dataren arabera ordenatuta ageri dena, zuzenean bistaratu, inprimatu eta deskargatu daiteke zure ordenagailura.

Urteen zerrenda

2013 urtea

2013ko uztailaren 17ko 5/2013 FORU ARAUA, zerga iruzurraren aurkako neurriei, kredituak kobratzeko elkarren laguntzari eta zergen arloko beste aldaketa batzuei buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

1/2013 FORU DEKRETU ARAUA, otsailaren 5ekoa, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

2013ko otsailaren 26ko 8/2013 FORU DEKRETUA, fakturatzeko obligazioak arautzen dituen Erregelamendua onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

2013ko otsailaren 26ko 7/2013 FORU DEKRETUA, aldatzen duena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, jarduera ekonomikoen etekinen zenbatespenari buruzko alderdi jakin batzuei dagokienez.

HTML bertsioa PDF bertsioa

2013ko apirilaren 30eko 16/2013 FORU DEKRETUA, zerga urraketen eta zehapenen Erregelamendua aldatzen duena zehapenak barkatzeari dagokionez.

HTML bertsioa PDF bertsioa

2013ko abenduaren 17ko 47/2013 FORU DEKRETUA, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

2013ko abenduaren 26ko 52/2013 FORU DEKRETUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena eta ondare irabazi eta galerak zerga horretan kalkulatzeko 2014an aplikatu behar diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena

HTML bertsioa PDF bertsioa

86/2013 FORU AGINDUA, urtarrilaren 22koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuko borondatezko ordezkarien errolda arautzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

Urtarrilaren 15eko 15/2013 FORU AGINDUA, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia eta Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga kudeatzean aplikagarri diren ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

Urtarrilaren 15eko 16/2013 Foru Agindua. Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

52/2013 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa, Jokoaren gaineko Zerga (Bingo Elektronikoa) autolikidatzeko 40E onartu eta horren aurkezpen eta ordainketarako prozedura arautzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

131/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, zerga berezien zenbait eredu onartu eta zerga horien kudeaketan bete beharreko arau batzuk bateratu eta egunean jartzen dituen otsailaren 16ko 113/2009 Foru Agindua aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

165/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, hainbat zerga arautan jasotako zenbatekoak pezetatik eurora aldatu eta aldaketa horri buruzko arauak ematen dituen azaroaren 27ko 1.202/2001 Foru Agindua aldatzekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

Akatsen zuzenketa. 222/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, hartzailea Gipuzkoako Foru Aldundia denean bide elektronikoz fakturatzeko obligazioa ezartzen duena eta faktura elektronikoaren formatua eta hura bidaltzeko baldintzak eta prozedura onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

223/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan aplikatuko diren zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

222/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, hartzailea Gipuzkoako Foru Aldundia denean bide elektronikoz fakturatzeko obligazioa ezartzen duena eta faktura elektronikoaren formatua eta hura bidaltzeko baldintzak eta prozedura onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

274/2013 Foru Agindua, martxoaren 12koa, Ogasun eta Finantza Departamentuaren aurrean errenta eta ondarearen urteko aitorpenak aurkezteko berariazko ordezkaritza onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

277/2013 FORU AGINDUA, martxoaren 18koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2012ko autolikidazioak aurkezteko ereduak eta modalitateak onartu, balantzeak eguneratzearen karga bakarrari dagokion eredua eta modalitateak ontzat hartu, eta aurkezpen epeak eta tokiak arautzen dituena

HTML bertsioa PDF bertsioa

Apirilaren 15eko 355/2013 Foru Agindua, 2012ko kanpainari dagokion Sozietateen gaineko zergaren zerbitzuen karta onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

361/2013 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa egiteko 670, 671 eta 672 eredu berriak onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

403/2013 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan ordainketa zatikatuak egiteko prozedurak ezarri, eta ordainketa zatikatuak autolikidatzeko 130 eredua eta ordainketa horiek helbideratzeko 005 eredua onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

482/2013 FORU AGINDUA, ekainaren 3koa, zeinaren bitartez onartzen baitira, 2012an hasitako zergaldietarako, Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga eta ordaintzeko modua, epea eta tokia.

HTML bertsioa PDF bertsioa

481/2013 Foru Agindua, aren ekainaren 3koa, zeinaren bidez onartzen baita 208 eredua, «Sozietateen gaineko Zergan eta establezimendu iraunkorra duten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan balantzeak eguneratzearen karga bakarraren autolikidazioa» izenekoa, eta hura aurkeztu eta ordaintzeko era, epea eta tokia ezartzen baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

540/2013 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa, "Fabrikazio zerga bereziak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa" izeneko 548 eredua onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

629/2013 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa, Europar Batasunaren barruan egindako eragiketen aitorpen laburbiltzailea aurkezteko 349 eredu berria onartu eta ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarri magnetikoaren diseinu fisiko eta logikoak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

796/2013 FORU AGINDUA, irailaren 25ekoa, fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen zirkulazioa babesteari dagokionez barruko agiri administratibo elektronikoa betetzeko arauak eta "Barruko larrialdi agiri laguntzailea" izeneko 525 eredua onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

1014/2013 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredu berria onartzen duen irailaren 14ko 856/2012 Foru Aginduko 1. eranskina aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

1094/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa, atzerrian kokatuta dauden ondasun eta eskubideei buruz informatzeko erabili beharreko 720 aitorpen eredua, eta eredu honen aurkezpen moduak eta diseinu logikoak onartzen dituena, eta 190 eredua aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

1084/2013 Foru Agindua, abenduaren 18koa, 20R eredua onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

1093/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa, ordainketa-pasabidearen bitartez ordaindu daitezkeen aitorpen telematikoak zehazten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

1117/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 27koa, balio erantsiaren gaineko zergaren 300, 320, 330 eta 370 ereduak aldatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

1118/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 27koa, balio erantsiaren gaineko zergaren 322 eredua aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa