Zentsua eta IFZ

Zentsu aitorpenek zergapekoen zerga-arloan garrantzia duten datuak jakinarazteko balio dute (adibidez, datu pertsonalak eta harremanetarakoak, jarduera ekonomikoarekin zerikusia duten datuak edo, kasu batzuetan, IFZ zenbakiaren eta/edo txartelaren eskaera). Zergapekoak pertsona fisikoak eta juridikoak dira, baita Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. apartatuan aipatzen diren zergapekoak ere.

030 Zergapekoen erroldan alta hartzeko, eta helbidea, datu pertsonalak eta harremanetarakoak aldatzeko aitorpena
Eredu hau aurkeztuko dute jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoek (hau da, autonomo ez dena edo fakturarik egin behar ez duena) eta jarduera ekonomikoa duten pertsona fisikoek (kasu honetan, jarduera ekonomikoarekin zerikusia duten datuak izan ezik; horiek komunikatzeko, 036 eredua erabiliko da).

036 Zentsu Aitorpena
Eredu hau aurkeztuko dute nortasun juridikoa duten edo ez duten entitateek eta jarduera ekonomikoa duten pertsona fisikoek.

DAT Harremanetarako datuak aldatzea
Eredu hau aurkeztuko dute pertsona fisikoek, telematikoki bakarrik, harremanetarako datuak aldatzeko: komunikaziorako modua, posta elektronikoa, telefonoa, komunikaziorako hobetsitako hizkuntza eta datuen lagapena.