Zerga araudiaren nobedadeak


Atal honetatik, azken 6 hilabetetan onarturiko zerga araudi berriaren berri eman nahi da. Zerga araudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako dataren arabera ordenatuta ageri da, berrienetik zaharrenera, eta zuzenean bistaratu, inprimatu eta deskargatu daiteke zure ordenagailura.

GAO: 2023/10/26

479/2023 Foru Agindua, urriaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baita 530/2022 Foru Agindua, azaroaren 16koa, borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen, pentsio plan eta funtsen, sistema alternatiboen, gizarte aurreikuspeneko mutualitateen, aurreikuspen plan aseguratuen, aurrezpen sistematikoko banakako planen, enpresen gizarte aurreikuspeneko planen eta mendekotasun aseguruen urteko aitorpena aurkezteko erabiliko den 345 eredua onetsi eta hura aurkezteko moduak eta epea ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/10/20

415/2023 Foru Agindua, urriaren 4koa, bi foru agindu hauek aldatzen dituena: 521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena, eta 357/2023 Foru Agindua, abuztuaren 6koa, zeinaren bidez aldatzen baita 521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena. Akats zuzenketa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/10/13

415/2023 Foru Agindua, urriaren 4koa, bi foru agindu hauek aldatzen dituena: 521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena, eta 357/2023 Foru Agindua, abuztuaren 6koa, zeinaren bidez aldatzen baita 521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/09/29

404/2023 Foru Agindua, irailaren 23koa, «Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zerga. Autolikidazioa» izena duen 490 eredua aldatzen duena

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/09/27

399/2023 Foru Agindua, irailaren 19koa, transakzio finantzarioen gaineko zerga autolikidatzeko erabili beharreko 604 eredua onesten duena

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/09/12

393/2023 Foru Agindua, irailaren 4koa, 60-A, 60-T, 60-S, 620, 670, 671 eta 672 ereduak aurkezteko eraren zenbait alderdi aldatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/21

357/2023 Foru Agindua, abuztuaren 6koa, zeinaren bidez aldatzen baita 521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

13/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, joko jardueren gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

12/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, berotegi efektuko gas fluordunen gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

11/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, gasaren, petrolioaren eta kondentsatuen erauzketa balioaren gaineko zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

10/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

9/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, energia nukleoelektrikoaren ekoizpenetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

8/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

7/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, kreditu entitateetako gordailuen gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

6/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, zenbait zerbitzu digitalen gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

5/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, Transakzio Finantzarioen gaineko Zergarena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

4/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, Zerga Bereziena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/07

3/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/02

39/2023 Foru Dekretua, uztailaren 26koa, Zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua, abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretua ren bidez onetsia, aldatzekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/08/02

40/2023 Foru Dekretua, uztailaren 26koa, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2023. urterako ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/07/18

309/2023 Foru Agindua, uztailaren 13koa, zeinaren bidez aldatzen baita 679/2014 Foru Agindua, abenduaren 23koa, enpresaburuek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredua onetsi eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartela ezartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/06/29

286/2023 Foru Agindua, ekainaren 24koa, zeinaren bidez aldatzen baita 614/2021 Foru Agindua, azaroaren 15ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko zerga ordezkarien errolda arautzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/06/27

285/2023 Foru Agindua, ekainaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauaren 92 ter artikuluko zerga zor eta zehapenengatik Gipuzkoako Foru Ogasunaren zordun direnen zerrendak zein egunetan argitaratu ezartzen duena eta zerrenda horien fitxategi eta erregistroak zehazten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/06/15

248/2023 Foru Agindua, ekainaren 6koa, zeinaren bidez onesten baitira, 2022an hasitako zergaldietarako, 200, 220, 20G eta 22G ereduak, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabili beharrekoak, baita horiek aurkeztu eta diru-sarrera egiteko modua, epea eta tokia ere.

HTML bertsioa PDF bertsioa