Zerga araudiaren nobedadeak

Atal honetatik, azken 6 hilabetetan onarturiko zerga araudi berriaren berri eman nahi da. Zerga araudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako dataren arabera ordenatuta ageri da, berrienetik zaharrenera, eta zuzenean bistaratu, inprimatu eta deskargatu daiteke zure ordenagailura.

GAO: 2023/01/23

1/2023 Foru Araua, urtarrilaren 17koa, 2023. urterako zenbait zerga aldaketa onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/01/19

10/2023 Foru Agindua, urtarrilaren 16koa, «Balio erantsiaren gaineko zergaren araubide orokorraren eta araubide berezi sinplifikatuaren hiru hilabeteko autolikidazioa» izena duen 370 eredua onetsi eta hura aurkezteko eta diru sarrera egiteko moduak eta epeak arautzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/01/19

8/2023 Foru agindua, urtarrilaren 16koa, balio erantsiaren gaineko zergaren 300, 320, 322 eta 330 ereduak aldatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2023/01/19

9/2023 Foru agindua, urtarrilaren 16koa, balio erantsiaren gaineko zergaren 309 eredua aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/28

23/2022 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan aldaketak sartu eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta sozietateen gaineko zergan kalkulatzeko 2023an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/28

596/2022 Foru Agindua, abenduaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baita 270/2015 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga aitortzeko erabili beharreko 210, 211, eta 213 ereduak onartu, horiek aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak finkatu, eta ez-egoiliarren tributazioari buruzko arau jakin batzuk garatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/28

597/2022 Foru agindua, abenduaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baita 553/2017 Foru Agindua, abenduaren 26koa, «Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Lan etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena» izeneko 190 eredua onetsi, eta haren aurkezpen moduak eta epeak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/27

6/2022 Foru Araua, abenduaren 23koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2023. urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/26

5/2022 Foru Araua, abenduaren 20koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan oinarrizko ikerketarako mezenasgoaren aldeko pizgarri fiskalak arautzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/26

4/2022 Foru Araua, abenduaren 20koa, zerga iruzurra prebenitzeko eta haren aurka egiteko neurriak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/23

575/2022 Foru Agindua, abenduaren 18koa, urtarrilean aurkeztekoak diren aldizkako aitorpen eta autolikidazioak aurkezteko borondatezko epea urtarrilaren 31ra arte luzatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/19

572/2022 Foru Agindua, abenduaren 13koa, Foru Agindu hauek aldatzen dituena: abenduaren 26ko 592/2016, abenduaren 21eko 591/2016, urtarrilaren 21eko 27/2018, abenduaren 29koa 530/2020 eta abenduaren 29ko 530/2020 Foru Aginduak, hurrenez hurren 181, 196, 198, 208 eta 289 ereduak onesten dituztenak.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/16

564/2022 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, zeinaren bidez onartzen baita 587 eredua –Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa–, zehazten baitira hura aurkezteko modua eta prozedurak nahiz zergaren itzulketa eskatzeko modua eta prozedura eta arautzen baitira berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren erregistroko inskripzioa eta izakinen kontabilitatea eramatea.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/14

4/2022 Foru Dekretu-Araua, abenduaren 13koa, zeinaren bidez saiheste fiskaleko praktiken kontrako zerga aldaketak onesten baitira, Kontseiluaren 2016/1164/EB eta 2017/952/EB Zuzentarauekin bat etorriz (ATAD 1 eta 2)

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/05

554/2022 Foru Agindua, azaroaren 27koa, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 29ko 556/2017 Foru Agindua, 187 eredua eta haren aurkezpen moduak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/12/05

552/2022, Foru Agindua, azaroaren 27koa, martxoaren 15eko 121/2018 Foru Agindua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ordainketa zatikatuak egiteko prozedurak ezarri, eta ordainketa zatikatua autolikidatzeko 130 eredua eta ordainketa hori helbideratzeko 005 eredua onartzen dituena aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/11/28

18/2022 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erregelamendua, sozietateen gaineko zergaren erregelamendua eta zerga berrikuspenaren erregelamendua aldatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/11/24

530/2022 Foru Agindua, azaroaren 16koa, zeinaren bidez onesten baita borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen, pentsio plan eta funtsen, sistema alternatiboen, gizarte aurreikuspeneko mutualitateen, aurreikuspen plan aseguratuen, aurrezpen sistematikoko banakako planen, enpresen gizarte aurreikuspeneko planen eta mendekotasun aseguruen urteko aitorpena aurkezteko erabiliko den 345 eredua, eta hura aurkezteko moduak eta epea ezartzen baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/09/21

443/2022 Foru Agindua, irailaren 15ekoa, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga autolikidatzeko 60-A, 60-T eta 60-S ereduak onetsi eta horiek nola aurkeztu eta diru-sarrera nola egin ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/09/21

444/2022 Foru Agindua, irailaren 15koa, zeinaren bidez aldatzen baita 412/2014 Foru Agindua, uztailaren 7koa, zergapekoen erroldan alta hartzeko, eta helbidea, datu pertsonalak eta harremanetarakoak aldatzeko 030 aitorpen eredua onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/08/31

2/2022 Foru Dekretu-Araua, abuztuaren 30ekoa, prezioen gorakadaren ondorioak arintzeko presako zerga neurri berriak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/08/08

392/2022 Foru Agindua, abuztuaren 2koa, uztailaren 20ko 420/2021 Foru Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez onesten baita 369 eredua, «Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboek aplikagarri dituzten araubide berezien autolikidazioa» izenekoa, eta haren aurkezpen modua eta prozedura zehazten baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa