Zerga araudiaren nobedadeak

Atal honetatik, azken 6 hilabetetan onarturiko zerga araudi berriaren berri eman nahi da. Zerga araudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako dataren arabera ordenatuta ageri da, berrienetik zaharrenera, eta zuzenean bistaratu, inprimatu eta deskargatu daiteke zure ordenagailura.

GAO: 2022/05/06

242/2022 Foru Agindua, apirilaren 29koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak jaulkitako efektu tinbratuak trukatzeko baldintzak eta prozedura arautzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/06

1/2022 Foru Dekretu-Araua, apirilaren 5ekoa, egungo krisi energetikoa, prezioen gorakada eta Ukrainaren inbasioa izaten ari diren inpaktu ekonomikoa arintzeko premiazko zerga neurriak onestekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/06

217/2022 Foru Agindua, apirilaren 5koa, zeinaren bidez aldatzen baita 169/2022 Foru Agindua, martxoaren 17koa, 2021eko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikidatzeko ereduak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak eta tokiak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/07

Akatsen zuzenketa. 217/2022 Foru Agindua, apirilaren 5koa, zeinaren bidez aldatzen baita 169/2022 Foru Agindua, martxoaren 17koa, 2021eko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikidatzeko ereduak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak eta tokiak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/04

216/2022 Foru Agindua, apirilaren 1ekoa, produktu energetiko jakin batzuen azken prezioaren aparteko eta aldi baterako hobariaren aurrerakina eskatzeko prozedura arautzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/01

195/2022 Foru Agindua, martxoaren 30ekoa, 2021ean erositako gasolioagatik nekazaritzan eta abeltzaintzan jasandako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa eskatzeko epea aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/25

8/2022 Foru Dekretua, martxoaren 22koa, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2022. urterako ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/25

168/2022 Foru Agindua, martxoaren 17koa, atzerrian kokatuta dauden ondasun eta eskubideei buruz informatzeko erabili beharreko 720 aitorpen eredua eta eredu honen aurkezpen modua eta diseinu logikoak onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/25

169/2022 Foru Agindua, martxoaren 17koa, 2021eko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikidatzeko ereduak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak eta tokiak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/18

Akatsen zuzenketa. 2/2022 Foru Araua, marxoaren 10ekoa, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergarena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/17

2/2022 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergarena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/14

1/2022 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, 2022. urterako zenbait zerga aldaketa onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/09

124/2022 Foru Agindua, martxoaren 4koa, zeinaren bidez aldatzen baita martxoaren 5eko 91/2020 Foru Agindua, balore, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa aurkezteko 189 eredua onesten duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/07

122/2022 Foru Agindua, martxoaren 2koa, honako hau zuzentzekoa: 98/2022 Foru Agindua, otsailaren 17koa, zeinaren bidez onesten baitira ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia eta ondarearen gaineko zerga kudeatzean aplikatzeko.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/07

123/2022 Foru Agindua, martxoaren 2koa, zeinaren bidez bi eredu hauek onesten baitira: 217 eredua, higiezinen merkatuan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuek banatutako dibidenduen eta mozkin partaidetzen gaineko karga berezia autolikidatzekoa, eta 237 eredua, higiezinen merkatuan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuek banatu gabeko mozkinen gaineko karga berezia autolikidatzekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/03/04

88/2022 Foru Agindua, otsailaren 11koa, «Erabilera turistikoko etxebizitzen lagapenari buruzko aitorpen informatiboa» izena duen 179 eredua onetsi eta hura aurkezteko baldintzak eta prozedura ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/02/14

52/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 28koa, entitate bat mikroenpresatzat, enpresa txikitzat edo enpresa ertaintzat hartzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluko 1., 2. eta 3. apartatuen d) letretan eta 5. apartatuaren azken paragrafoan aipatutako partaidetza beharkizunak interpretatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/02/09

Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/01/27

40/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 25ekoa, TicketBAI fitxategiak zuzentzeko zerbitzuen beharkizunak, prozedura eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 16/2022 Foru Aginduaren I. eta III eranskinak ordezkatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/01/24

16/2022 Foru agindua, urtarrilaren 18koa, zeinaren bidez arautzen baitira TicketBAI fitxategiak zuzentzeko zerbitzuen beharkizunak, prozedura eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/01/21

15/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 17koa, hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena egiteko 347 eredua onartu eta haren aurkezpen moduak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/01/18

14/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 17koa, mugaeguna 2022ko urtarrilaren 25ean duten autolikidazio eta aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epea luzatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/01/05

EAEko Auzitegi Nagusiak emandako epaia (367/2021 zk.), zeinaren bidez PFEZaren erregelamendua onartu zuen Gipuzkoako 33/2014 Foru Dekretuaren 14.5 artikulua legez kontrakotzat jotzen da.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/31

16/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsitako zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/30

15/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baitira TicketBAI betebeharraren Erregelamendua onesten duen foru dekretua, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua, eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak, eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak bi zerga horietan zehazteko 2022an aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak onesten baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/27

6/2021 Foru Araua, abenduaren 22koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2022. urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/27

685/2021 Foru Agindua, abenduaren 17koa, zeinaren bidez aldatzen baitira abenduaren 29ko 556/2017 Foru Agindua, martxoaren 5eko 91/2020 Foru Agindua, urtarrilaren 21eko 27/2018 Foru Agindua, eta abenduaren 29koa 530/2020 Foru Agindua, hurrenez hurren 187, 189, 198 eta 289 ereduak onesten dituztenak.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/27

694/2021 Foru Agindua, abenduaren 20koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Administrazioaren eremuan faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorraren eta fakturen kontabilitate-erregistroaren zenbait alderdi arautzen dituen abenduaren 1eko 632/2014 Foru Agindua aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/27

Akats zuzenketa. 688/2021 Foru Agindua, abenduaren 20koa, Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errenta jakin batzuen atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aitortzeko 296 eredua eta haren aurkezpen moduak eta epeak onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/22

688/2021 Foru Agindua, abenduaren 20koa, Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errenta jakin batzuen atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aitortzeko 296 eredua eta haren aurkezpen moduak eta epeak onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/17

653/2021 Foru agindua, abenduaren 1ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 553/2017 Foru Agindua, abenduaren 26koa, «Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Lan etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena» izeneko 190 eredua onartu, eta hura aurkezteko moduak eta epeak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/17

652/2021 Foru Agindua, abenduaren 1ekoa, zeinaren bidez aldatzen baitira balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko erabili beharreko 390, 392 eta 393 ereduak, eredu horien eranskin komuna eta haiek aurkezteko moduak.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/12/13

FDE-DN-2021-203 Foru Dekretu-Ebazpena, abenduaren 3koa, 2021eko abenduaren 24a eta 31 egun baliogabetzat hartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa