Zerga araudiaren nobedadeak

Atal honetatik, azken 6 hilabetetan onarturiko zerga araudi berriaren berri eman nahi da. Zerga araudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako dataren arabera ordenatuta ageri da, berrienetik zaharrenera, eta zuzenean bistaratu, inprimatu eta deskargatu daiteke zure ordenagailura.

GAO: 2021/07/15

410/2021 Foru Agindua, uztailaren 14koa, zeinak aldatzen baitu abenduaren 23ko 679/2014 Foru Agindua, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredua onartu eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartel eredua ezartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/15

411/2021 Foru Agindua, uztailaren 14koa, zeinaren bidez onesten baita 035 eredua, «Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboek aplikagarri dituzten araubide berezietan sartutako eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena» izenekoa, eta haren aurkezpen modua eta prozedura zehazten baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/14

9/2021 Foru Dekretua, uztailaren 13koa, fakturatzeko obligazioak arautzen dituen Erregelamendua eta zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/06

381/2021 Foru Agindua, ekainaren 23koa, zeinaren bidez baimentzen baita ez daitezela zor geroratuak edo zatikatuak konpentsatu 2021eko maiatzaren 24an argitaratutako COVID-19k sortutako krisiaren ondorioz Gipuzkoako turismo sektoreari sostengua emateko laguntza programaren bidez (Diputatuen Kontseiluaren 2021eko maiatzaren 18ko erabakiaz onartua) jaso daitezkeen diru laguntzekin.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/18

362/2021 Foru Agindua, ekainaren 14koa, zeinaren bidez onartzen baitira 2020an hasitako zergaldietarako, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabiliko diren 200, 220, 20G eta 22G ereduak eta horiek aurkeztu eta ordaintzeko modua, epea eta tokia.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/16

3/2021 Foru Dekretu-Araua, ekainaren 15ekoa, COVID-19aren pandemiarekin lotutako zerga neurri gehigarriei buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/09

7/2021 Foru Dekretua, ekainaren 8koa, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2021. urterako ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/01

281/2021 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, zeinaren bidez onesten baitira 234 eredua, «Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena» izenekoa, 235 eredua, «Mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarri jakin batzuk eguneratzeari buruzko informazio aitorpena» izenekoa, eta 236 eredua, «Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena» izenekoa, baita hiru ereduak aurkezteko epeak eta moduak ere.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/01

289/2021 Foru agindua, maiatzaren 25ekoa, aitortu beharra dakarten planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoetan esku hartzen eta parte hartzen dutenen arteko komunikazio ereduak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/04/21

3/2021 Foru Araua, apirilaren 15ekoa, 2021. urterako zerga alorreko aldaketa jakin batzuk onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/03/29

153/2021 Foru Agindua, martxoaren 23koa, 2020ko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikidatzeko ereduak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak eta tokiak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/03/24

2/2021 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 23koa, COVID-19arekin zerikusia duten aparteko zerga neurri gehigarriak ezarri eta jarduera ekonomikoa berrabiarazten eta digitalizatzen laguntzeko beste neurri batzuk onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/03/24

149/2021 Foru agindua, martxoaren 18koa, zeinaren bidez onesten baita makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoaren gaineko tributuan kuota finkoei aplikatuko zaien hobaria.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/03/24

150/2021 Foru agindua, martxoaren 18koa, zeinaren bidez aldatzen baitira makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoaren gaineko zergari eta haren gaineko errekarguari dagozkion 044 eta 44D ereduak aurkeztu eta diru-sarrera egiteko epeak.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/03/29

Akats zuzenketa. 2/2021 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 23koa, COVID-19arekin zerikusia duten aparteko zerga neurri gehigarriak ezarri eta jarduera ekonomikoa berrabiarazten eta digitalizatzen laguntzeko beste neurri batzuk onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/02/24

4/2021 Foru Dekretua, otsailaren 23koa, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/02/23

53/2021 Foru Agindua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituen abenduaren 23ko 521/2020 Foru Agindua.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/02/04

29/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga autolikidatzeko erabili beharreko 670, 671 eta 672 ereduak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/02/01

12/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa, zeinaren bidez onesten baitira ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia, eta ondarearen gaineko zerga kudeatzean aplikatzeko.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/01/28

18/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 18koa, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 29ko 530/2020 Foru Agindua, «Elkar laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» izena duen 289 eredua onesten duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/01/28

19/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 18koa, zeinaren bidez aldatzen baita martxoaren 5eko 91/2020 Foru Agindua, balore, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa aurkezteko 189 eredua onesten duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/01/26

22/2021 Foru agindua, urtarrilaren 19koa, zeinaren bidez aldatzen baita 126/2020 Foru Agindua, martxoaren 18koa, Batasunaren barruko eragiketen aitorpen laburtzaileari buruzko 349 eredua eta hura aurkezteko diseinu fisiko-logikoak, tokia, modua eta epea onartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa