Zerga kontsulten errepertorioa eta interpretazio irizpideak

 

Zerga araudia interpretatu edo argitzeko xedapenak

Eskuragarri dituzu Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren interpretazio irizpideak.

Xedapenak

GAO data Izendapena Dokumentua
2012/10/05 886/2012 Foru Agindua, urriaren 3koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren inguruko araudia interpretatu eta argitzen duena.

 

 

2013/01/29 16/2013 Foru Agindua, urtarrilak 15ekoa, Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

 

2018/06/06 265/2018 Foru Agindua, maiatzaren 28koa, ohiko etxebizitza modu jarraituan okupatzeko derrigortasuna nola interpretatu ezartzen duena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ohiko etxebizitzaren kontzeptua zehaztearen ondorioetarako.

 

 

2020/04/27 162/2020 Foru Agindua, apirilaren 22koa, zeinaren bidez onesten baita Covid-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egiten diren emari eta dohaintzen zerga tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa.

 

 

2020/10/02 380/2020 Foru Agindua, irailaren 29koa, zeinaren bidez onesten baita kooperatiben sustapen eta heziketa funtsaren erabilerari aplikagarri zaion interpretazioa, Covid-19aren ondorioak arintzeko.

 

 

2021/01/13 524/2020 Foru agindua, abenduaren 23koa, atzerrian eratutako entitate jakin batzuk errentak esleitzeko araubidean dauden entitatetzat jotzeko irizpidea onesten duena.

 

 

2021/09/24 518/2021 Foru Agindua, irailaren 18koa, zeinaren bidez onesten baita kooperatiben sustapen eta heziketa funtsaren erabilerari 2021ean aplikagarri zaion interpretazioa, COVID-19aren ondorioak arintzeko.

 

 

2022/02/14 52/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 28koa, entitate bat mikroenpresatzat, enpresa txikitzat edo enpresa ertaintzat hartzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluko 1., 2. eta 3. apartatuen d) letretan eta 5. apartatuaren azken paragrafoan aipatutako partaidetza beharkizunak interpretatzen dituena.

 

 

2023/05/10 179/2023 Foru Agindua, apirilaren 28koa, sub-holding egiturei ondaretasun eratorriaren araua sozietateen gaineko zergan eta ondarearen gaineko zergan aplikatzeari buruzko interpretazioa onesten duena. 

 

Zerga araudia interpretatzeko irizpide administratiboak

2022ko Errenta 

Sozietateen gaineko zerga 

Zentsu laguntzailea

Zerga kontsultak