Hobariak, murrizpenak, kenkariak eta karga taula

Hemen eskematikoki adierazten dira zergadunaren hobari (lanarenak), murrizpen (oinarri ezargarri orokorrarena) eta kenkari (kuotarena) garrantzitsuenak. Horretaz gain, karga taula ere azaltzen da.

Lanaren hobaria

Hobari horrek kalkulatutako lanaren etekin gordina murrizten du jarraian adierazitakoaren arabera:

Orokorra:

Sarrerak – gastu kengarriak Hobaria
7.500 € 4.650 €
7.500 € eta 15.000 € bitartean 4.650 € - [0,22 [(Sarrerak – gastu kengarriak) – 7.500 €]
15.000 € 3.000 €

 

Oinarri ezargarrian lanetik ez datozen errentak konputatzen badira, eta horiek 7.500 eurotik gorakoak badira, hobaria 3.000 eurokoa izango da.

Minusbaliotasun kasuetako hobariaren handitzea:

 • %100: langile aktibo ezinduen minusbaliotasun maila % 33koa edo handiagoa eta % 65etik beherakoa denean.
 • %250: langile aktibo ezinduen minusbaliotasun maila % 33koa edo handiagoa eta % 65etik beherakoa denean, mugikortasun murriztua badute, eta orobat, langile aktibo desgaituen minusbaliotasuna %65ekoa edo handiagoa denean.

Oinarri Ezargarri Orokorraren murrizpenak

Mutualitateei, aurreikuspen plan aseguratuei, pentsio planei, 2003/41/EB Zuzentarauan araututako pentsio planei, borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei, enpresarien gizarte aurreikuspeneko planei eta mendekotasun aseguruei egindako ekarpenengatiko murrizpenak

Oinarri ezargarri orokorretik murriztu ahal izango dira zergadunak eta enpresak (zergadunaren alde) entitate horiei egindako ekarpenak eta kontribuzioak ondoko muga eta betekizunekin.

Orokorra –erretiratu arte- Mugak:

 • Bakarkako Muga: 5.000 € Zergadunak egindako aportazio guztien baturarentzat eta 8.000 € ekarpen guztientzat.
 • Guztizko Muga: 12.000 € guztira, Ekarpenak eta Kontribuzioak kontutan izanik (lehenik Kontribuzioak hartuko dira kontutan).

Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearentzako (2/2003 Legearen, maiatzaren 7koaren, arabera eratua) – Mugak:

 • Betekizuna: ezkontide edo izatezko bikotekidearen oinarri ezargarri orokorraren errentak 8.000 €
 • Muga: 2.400 €

Minusbaliatuentzako – Mugak:

 • 8.000 € (ahaideek egindakoak)
 • 24.250 € (minusbaliatuak berak egindakoak)

Kirolari profesionalentzat - Mugak:

 • 24.250 €

Informazio oharra:

Gizarte aurreikuspeneko sistemen aldeko ekarpen eta kontribuzioek muga finantzario bat dute ezarria. Batera hartuta, enpresariek gehienez 10.000 euroko ekarpen eta kontribuzioak egin diezazkiekete urtean, pentsio planei, 2003/41/EB Zuzentarauan araututako pentsio planei, mutualitateei, aurreikuspen plan aseguratuei, enpresarien gizarte aurreikuspeneko planei eta mendekotasun aseguruei. Hala ere, zergadunak 50 urtetik gorakoak direnean, 12.500 eurokoa izango da muga hori.

Murrizpena batera tributatzeagatik

Murrizpen hori aitorpena batera aurkezten denean egiten da.

 • Orokorra (senar-emazteak edo izatezko bikotea seme-alaba adingabeekin edo gabe): 4.347 €
 • Guraso bakarreko familia: 3.776 €
   

Zergaren karga taula

Orokorra:

Oinarri likidagarria Kuota Osoa Oinarri likidagarriaren gainerakoa Tasa (%)
0,00 € 0,00 € 16.030,00 € 23,00
16.030,00 € 3.686,90 € 16.030,00 € 28,00
32.060,00 € 8.175,30 € 16.030,00 € 35,00
48.090,00 € 13.785,80 € 20.600,00 € 40,00
68.690,00 € 22.025,80 € 26.460,00 € 45,00
95.150,00 € 33.932,80 € 31.700,00 € 46,00
126.850,00 € 48.514,80 € 58.100,00 € 47,00
184.950,00 € 75.821,80 € Hortik gora 49,00

 

Aurrezpena:

 • 2.500,00 euro arte 20%
 • 2.500,01 tik 10.000 arte 21%
 • 10.000,01 tik 15.000 arte 22%
 • 15.000,01 tik 30.000 arte 23%
 • 30.000.01 tik aurrera 25%

Kuota txikitzea 

Zergadunek, autolikidazio bakoitzean, 1.432 euro txikitu ahal izango dituzte karga eskala orokorra aplikatu ondoren ateratzen den oinarri likidagarrian.  
 

Kenkariak

Kenkari familiar eta pertsonalak

Ahaideengatik:

Lehenengoa 603 €
Bigarrena 747 €
Hirugarrena 1.261 €
Laugarrena 1.490 €
Bosgarrena eta hurrengoak 1.946 €
Adinagatiko gehikuntza: 6 urtetik beherakoa 347 €

 

Seme-alaben urteko mantenua ordaintzeagatik: %15

Lehen seme-alabaren muga 180,90 €
Bigarren seme-alabaren muga 224,10 €
Hirugarren seme-alabaren muga 378,30 €
Laugarren seme-alabaren muga 447,00 €
Bosgarren seme-alabaren eta hurrengo bakoitzaren muga 583,80 €

 

Aurreko ahaideengatik:

 • 289 € zergadunarekin bizi denean edo honek aurreko ahaidea bertan bizi dadin modu jarraituan egoitza bati diru kopuruak ordaintzen dizkionean

Ezintasuna izateagatik edo mendeko izateagatik

Zergaduna, aurreko edo ondorengo ahaidea, ezkontidea, izatezko bikote-laguna (2/2003 Legearen, maiatzaren 7koaren, arabera eratua) edo zeharkako ahaidea, laugarren mailaraino, hau barne, desgaitua denean edo mendekoa denean, edo 65 urteko edo hortik gorako pertsona desgaitua zergadunarekin bizi eta aurreko ahaide edo asimilatuen zerrendan sartuta ez dagoenean:

% 33ko desgaitasun edo handiagoa eta % 65 baino txikiagoa. 867 €

% 65eko desgaitasuna  edo handiagoa. Mendekotasun txikia (I. gradua)

1224 €
% 75eko desgaitasuna edo handiagoa, hirugarren pertsonen laguntzagatik 15 eta 39 puntu bitartean lortuta. Mendekotasun ertaina ( II. gradua) 1428 €
% 75eko desgaitasuna edo handiagoa, hirugarren pertsonen laguntzagatik 40 puntu edo gehiago lortuta. Mendekotasun handia (III. gradua) 2.040€

 

Zergadunaren adinagatik

Adinaren, Oinarri ezargarriaren (orokorra eta aurrezpenekoa) , murrizpena pentsio konpentsagarriengatik eta aukeratutako tributazio modalitatearen arabera aldatzen den kenkaria.

OINARRIA: Oinarri ezargarri orokorra + Aurrezpenaren oinarri ezargarria - Murrizpena pentsio konpentsagarriengatik

Banakako tributazioa aukeratu ez gero, kenkaria honako hau da:

Adina OINARRIA < 20.000 20.000 eta 30.000 arteko OINARRIA OINARRIA> 30.000
65 346 € 346 - 0,0346 x (OINARRIA -20.000)  0 €
75 632 € 632 - 0,0632 x (OINARRIA- 20.000)  0 €

 

Baterako tributazioa aukeratu ez gero, kenkaria honako hau da:

Adina OINARRIA< 35.000 OINARRIA > 35.000
65 346 € 0 €
75 632 € 0 €

 

 • Egoera pertsonal eta familiarraren zehaztapena
 • Zirkunstantzia pertsonalak zergaren sortzapen egunean dagoen egoera kontuan hartuz zehazten dira (normalean, abenduaren 31n).
 • Kenkari pertsonal eta familiarrak konputatzeko garaian, kalkulua ez da inoiz ere izango kenkariak aplikatzeko exijitutako zirkunstantziak gertatu diren urte naturaleko egun kopuruaren araberakoa.
 • Kenkarirako eskubidea sortzen duen pertsona hil bada, zirkunstantzia pertsonalak pertsona horren heriotza egunean dagoen egoera kontuan hartuz zehazten dira, kenkarien zenbatekoa egun horretara arte proportzionalki murriztu gabe.

Kenkaria desgaituaren ondare babestuari egindako ekarpenengatik

 • Pertsona desgaituen ondarea babesteari buruzko 41/2003 Legean araututako ondare babestuari egindako ekarpenek %30eko kenkaria dute. 3.000 eurokoa da urteko muga.

Ohiko etxebizitza errentan hartzeagatiko kenkaria

 • Orokorra % 20 - Muga: 1.600 €
 • 30 urte baino gutxiagokoak % 30 - Muga: 2.400 €
 • Familia ugaria % 25 - Muga: 2.000 €

Batera aitortzen denean muga hori ez da bikoizten.

Ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria

Kreditu fiskala

 • 2012/01/01 Aurretik Erositakoak: 36.000 € zergadun bakoitzeko
 • 2012/01/01 Ondoren Erositakoak: 36.000 € zergadun bakoitzeko

Orokorra</p>

 • 2012/01/01 Aurretik Erositakoak: Inbertsioaren eta finantziazioaren: %18
 • 2012/01/01 Ondoren Erositakoak: Inbertsioaren eta finantziazioaren: %18

35 urtetik beherakoak

 • 2012/01/01 Aurretik Erositakoak: Inbertsioaren eta finantziazioaren: %23

30 urtetik beherakoak

 • 2012/01/01 Ondoren Erositakoak: Inbertsioaren eta finantziazioaren: %23

Familia ugariaren titularra

 • 2012/01/01 Aurretik Erositakoak: Inbertsioaren eta finantziazioaren: %23
 • 2012/01/01 Ondoren Erositakoak: Inbertsioaren eta finantziazioaren: %23

Ohiko etxebizitzan inbertitzeak duen kenkarien muga

 • 2012/01/01 Aurretik Erositakoak:Urteko kenkaria 2.160 eurokoa da gehienez. Familia ugarien kasuan edo zergadunak 35 urtetik baino gutxiago dituenean, 2.760 eurokoa da muga. Batera aitortzen denean muga hori ez da bikoizten.
 • 2012/01/01 Ondoren Erositakoak: Urteko kenkaria 1.530 eurokoa da gehienez. Familia ugarien kasuan edo zergadunak 30 urtetik baino gutxiago dituenean, 1955 eurokoa da muga. Batera aitortzen denean muga hori bikoizten da.

Etxebizitza-kontua

 • Epea: 6 urte
 • Saldoa mugitzeko aukera dago, baina abenduaren 31 baino lehen berriro sartu behar da kontuan.
 • Zergaduna hiltzen bada saldoa ohiko etxebizitzaren erosketan inbertitzeko epea amaitu aurretik, kenkaria ez da galtzen.
 • Kenkaria: % 18 (edozein urtetan irekita dauden arren).

Kenkariak dohaintzengatik.

 • Orokorrean: %20
 • Lehentasunezko jarduerak: %30
 • Kultur mezenazgoa: %35

Dohaintzengatik aplikatzen den kenkariaren oinarriak ezin du gainditu zergaren oinarri likidagarriaren %30.

Kenkaria langileen sindikatuei ordaindutako kuotengatik eta alderdi politikoen aldeko kuota eta ekarpenengatik.

 • %20eko kenkaria.

Kenkaria inbertsioengatik eta beste jarduera batzuengatik

 • Zerga honen zergadunek portzentaje eta muga berdinekin aplikatu ahal izango dituzte sozietateen gaineko zergaren foru arauak aktibo ez-korronte berrietan egindako inbertsioak pizteko eta zenbait jarduera egitea sustatzeko V. tituluko III. kapituluan aurreikusten dituen kenkariak, baita hamabosgarren xedapen gehigarriak jasotakoak ere.

Kenkaria langileek beren entitate enplegatzailean parte hartzeagatik

 • %15a gizonezkoen kasuan eta %20 emakumezkoen kasuan
 • Urteko muga: 1.500 € gizonezkoa denean eta 2.000 € emakumezkoen kasuan
 • Muga osoa: 6.000 € gizonezkoa denean eta 8.000 € emakumezkoa denean

Kenkaria enpresa berrietan edo osatu berrietan inbertitzeagatik

 • %20ko kenkaria
 • Kenkariaren oinarria gehienez urteko 50.000 euro izango dira eta urteko gehienezko kopuru kengarriak ezin du gainditu zergadunari zerga honetan dagokion oinarri likidagarriaren % 10.

Kenkaria hazkunde ahalmen handiko entitateak finantzatzeagatik

 • % 30eko kenkaria  sorrera berriko entitate berritzaileak finantzatzeagatik
 • % 15eko kenkaria  hazkunde prozesuan dauden entitateak finantzatzeagatik
 • Urtean batera aplika daitekeen kenkariaren gehieneko oinarria 1.000.000 eurokoa izango da
 • Kenkari hau aplikatzeak ezingo du berekin ekarri urteko kuota likidoa zerga honen kuota osoaren 100eko 30 baino txikiagoa izatea

Kenkaria langileek entitateak eratzeagatik.

 • %10a gizonezkoen kasuan eta %15 emakumezkoen kasuan.
 • Muga osoa: 1.200 € gizonezkoa denean eta 1.800 € emakumezkoa denean.