Aurkezteko epea

Izaera orokorrarekin, zentsu aitorpena aurkezteko epeak honakoak dira:

 • Altaren aitorpenak:
  • Ondasunak edo zerbitzuak jardueretara zuzentzeko eskuratzen diren momentutik aurrera.
  • Jarduera enpresarial edo profesionalak hasi aurretik.
  • Batasun barneko eragiketak egin aurretik (Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan ondasunak eskuratu edo entregatzea).
  • Ordaindu edo zorpetzen dituzten etekinen gainean atxikitzeko betebeharra sortu aurretik.
 • Aldaketaren aitorpena:
  • Hilabeteko epean jarduerako ekonomiko edo profesionalaren datuen aldaketa gertatu denetik kontatzen hasita.
 • Bajaren aitorpena:
  • Hilabeteko epean, jarduera amaitu zen hurrengo egunetik kontatzen hasita.
  • Merkataritza sozietate bat likidatu edo azkentzearen kasuan, idazpenak Merkataritza Erregistroan kitatu ondoren.
 • Sozietate edo erakundeen Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren (IFZ) eskaera:
  • Eratu, Espainiako lurraldean ezarri edo bere forma juridikoa aldatu ondorengo 30 egunetan.

Horretaz gain, PFEZ edo BEZaren inguruko aukera, uko egite, ezespen edo jakinarazpenak egiteko, zentsu aitorpena ondoko epeetan aurkeztu behar da:

 • Eragina izango duen aurreko urteko azaroan:
  • Hileko itzulketen erregistroan alta/baja eskaera.
 • Eragina izango duen aurreko urteko abenduan:
  • Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako BEZaren Erregimen Bereziari uko egin edo hori ezeztatzea.
  • Urrutiko Salmenta Eragiketak helmugan tributatzeko aukera.
  • Ondasun erabilien, arte-gaien, zaharkinen eta bilduma-gaien erregimen bereziaren aldeko aukera: mozkin osoaren marjina.
  • Kutxa irizpidearen araubide bereziaren aldeko aukera egin edo ezeztatzea.
  • BEZaren Erregimen Erraztuari uko egin eta ezeztatzea.
 • Eragina izango duen urteko martxoaren 1ean baino lehen:
  • PFEZ zergaren Zuzeneko zenbatespen erraztuaren aukera egin eta ezeztatzea.