036 Zentsu Aitorpena

Nork aurkeztu behar du?

Zentsu aitorpena aurkeztu behar duzun jakiteko beharrezko informazioa.

Zer aitortzen da?

 • Jarduera enpresarial edo profesionalaren hasiera.
 • Alta aitorpenean edo beranduago aldatutako beste edozein aitorpenetan jasotako datuen aldaketa.
 • Jarduera enpresarial edo profesionalaren amaiera.
 • Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren (IFZ) edota txartelaren eskaera.
 • PFEZ eta BEZ erregimen desberdinak eta horiei uko egiteko erak.
 • Alta eta bajak Erregistro desberdinetan.
 • BEZean egin daitezkeen eskaerak.

Aurkezteko modalitateak

 • Papera: 036 ereduko inprimakia bete eta aurkeztearen bitartez.
 • Internet bidez: ZergaBidea plataformatik transmitituz sartutako datuak.

Internet modalitatea: tramitazio elektronikorako behartutako taldeentzako salbuespenak

Jarraian aipatzen diren zentsu aitorpenak paperezko euskarrian aurkeztu beharko dira beti:

 • Identifikazio fiskaleko zenbaki bat eskatzen duten entitateen aitorpenak.
 • Identifikazio fiskaleko zenbakia aldatzea eskatzen duten zergapekoen aitorpenak.
 • Zerga edo sozietate helbidea aldatzen duten entitateen aitorpenak.
 • Ondasun erkidegoen eta banatu gabeko herentzien aitorpenak, jabetza horizontaleko araubidean dauden jabe erkidegoenak, eta sozietate zibilenak, nortasun juridikoa izan edo ez.
 • Jarduera utzi izanaren aitorpenak, sozietatea desegin edo likidatze agatik edo helbidea Gipuzkoara aldatze agatik aurkeztuak.
 • Identifikazio fiskaleko zenbakia baliogabetu zaien zergapekoen aitorpenak.
 • Abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gipuzkoako Zerga-bilketa Erregelamenduaren 62. Artikuluan edo Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko
 • Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 120. artikuluan xedatutakoarengatik behin-behineko baja egoeran dauden zergapekoen aitorpenak.

Aurkezteko lekuak

Paperean egiteko:

 • Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 Donostia)
 • Herritarren Arretarako bulegoa

Internetez egiteko:

 • Transmisioa behar bezala egin denean aurkezteko betebeharra betetzat hartuko da.

Aurkezteko epea

Hasierako, aldaketako edo amaierako aitorpena aurkezteko epeak ezagutu eta Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) edota txartela eskatzeko beharrezko informazioa.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hau, halaber, Gipuzkoako estanko baimenduetan ere aurki daiteke.

Araudia

410/2021 Foru Agindua, uztailaren 14koa, zeinak aldatzen baitu abenduaren 23ko 679/2014 Foru Agindua, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredua onartu eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartel eredua ezartzen duena

512/2019 Foru Agindua,  azaroaren 7koa, zeinak aldatzen baitu abenduaren 23ko 679/2014 Foru Agindua, enpresaburuek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredua onartu, eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartel eredua ezartzen duena. (PDF)

416/2017 Foru Agindua, urriaren 2koa, enpresaburuek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredua aldatzen duena (PDF)

679/2014 Foru Agindua, abenduaren 23koa, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredua onartu, eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartela ezartzen duena

2013ko abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretua, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena (PDF)

1014/2013 Foru Agindua, azaroaren 27koa, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredu berria onartzen duen irailaren 14ko 856/2012 FAko 1. eranskina aldatzen duena (PDF)

856/2012 Foru Agindua, irailaren 14koa, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredu berria onartzen duena (PDF)

Lotutako zergak (ereduak)

109 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
110 Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hiruhileko aitorpen-likidazioa
111 Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko aitorpen-likidazioa
115 Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria
117 Errentei edo ondare irabaziei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa: inbertsio kolektiboko erakundeen kapital edo ondarearen akzio edo partaidetzak eskualdatzea edo itzultzea
123 Errentei eta kapital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa
124 Aktibo finantzarioak eskualdatu, amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzeagatik lortutako errentak eta kapital higikorraren etekinak. Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa
126 Finantza erakundeetan zabaldutako kontuetatik, aktibo finantzarioetan oinarritutakoak barne, eratorritako errentak eta kapital higikorraren etekinak. Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa
128 Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi edo elbarritasun aseguru kontratuetatik datozen errentak edo kapital higikorraren etekinak. Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa
200 Sozietateen gaineko Zergaren eta establezimendu iraunkorren bidez aritzen diren Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren aitorpena
201 Sozietateen gaineko Zergaren aitorpena ( 2007ko ekitalditik aurrera eredu hori desagertu egin da)
213 Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Entitate Ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia
300 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra
308 BEZa: Itzulketa eskaera
309 BEZa: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa
310 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua
320 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak
330 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Esportatzaileak eta bestelako operadore ekonomiko batzuk
341 BEZa: Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen bereziaren konpentsazio eskaera
347 Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena.
349 EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa
370 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen orokorra eta erraztua
390 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa
391 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua
392 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra eta Sinplifikatua
840 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jardueren aitorpena
841 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jarduerari zeharka atxikita dagoen lokalaren aitorpena
842 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Eragiketa bolumenaren aitorpena