Atzealdea

2/2005 F/A

2/2005 F/A

2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorra.