2020ko BEZaren moduluak

-391 ETA 392 EREDUAK AURKEZTEKO ARGIBIDEAK- COVID19

Azaroaren 30eko HAC/1164/2019 Agindua, (PDF gaztelaniaz), 2020. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak  aldatzen dituenak, 2020 ekitaldirako 2019ko moduluak eta instrukzioak mantentzen ditu.

2020ko lehen hiruhilekoen moduluak kontsultatzeko aukeratu jarduera ekonomikoa eta kontsultatu azaroaren 30eko HAC/1164/2019 Agindua (PDF gaztelaniaz).

2020ko urteko azken aitorpen-likidazioa egiteko moduluak kontsultatzeko aukeratu jarduera ekonomikoa:

Erregimen erraztuan tributatu beharko dute ondoko irizpideak betetzen dituzten zergadunek:

 1. Pertsona fisikoak (partikularrak) eta errenta esleipeneko erregimeneko entitateak (banatu gabeko herentziak, ondasun komunitateak,…), betiere beren partaideak pertsona fisikoak (partikularrak) badira.
 2. Erregimen erraztua aplikagarri zaien jardueraren bat egitea.
 3. Erregimen horren aplikazioari uko egin ez izana.

Enpresariak edo profesionalak erregimen erraztutik kanpo geratuko dira, baldin eta:

 1. Jarduera bakoitzarentzako ezarritako mugak gainditu badituzte.
 2. Erregimen erraztuan biltzen ez diren beste jarduera ekonomikoak egiten badituzte, honakoak salbu: nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen berezikoak edo baliokidetasun errekarguaren erregimen berezian sartuta daudenak edota arauz zehaztutako beste hainbat.
 3. Aurreko urteko sarrera bolumenak urteko 250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu bere jarduera enpresarial edo profesional guztientzako, nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintza jardueretarako izan ezik.
 4. Aurreko urteko sarrera bolumenak urteko 250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintza jardueratarako.
 5. Aurreko urteko ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioetan  250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu,  bere jarduera enpresarial edo profesional guztiak aintzat hartuta, higiezinen erosketak izan ezik.

-COVID19- 2020 EKITALDIRAKO ALDAKETAK:

 • Urteko kuota: Abenduaren 22ko, 35/2020 Errege Dekretu Legea, (PDF gaztelaniaz), turismoa, ostalaritza eta merkataritza sektoreei eta zerga gaietan laguntzeko premiazko neurriei buruzkoaren arabera, Balio Erantsiaren gaineko Zergan, 2020an ehuneko hogei murriztuko da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregimen erraztuko eragiketa arruntengatik sortutako urteko kuota, nekazaritza, abeltzantza eta arrantza jardueretan ezik. Ehuneko hori ehuneko hogeita hamabostera arte igoko da turismo-sektoreari, ostalaritzari eta merkataritzari lotutako jardueretarako.Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregimen berezi erraztuko eragiketa arruntengatik sortutako kuota hori kalkulatzeko, ez dira jarduera-aldi gisa zenbatuko 2020ko lehen seihilekoan alarma-egoera deklaratuta egon zen egunak, ez eta 2020ko bigarren seihilekoan, alarma-egoera adierazi edo ez, agintaritza eskudunak egoera epidemiologikoaren bilakaera zuzentzeko hartutako neurrien ondorioz, jarduera ekonomikoaren benetako jarduna etenda geratu bada.
 • Konturako sarrerak: apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretua (PDF Gaztelaniaz),  onartu denez geroztik, zilegi dela egokitzea, jarduera ekonomikoetan alarma egoeraren deklarazioak eragindako denbora tartearen proportzioan, balio erantsiaren gaineko zergaren erregimen sinplifikatuko konturako sarrera.
 • Hiru urteko derrigorrezko lotura: apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretuaren (PDF Gaztelaniaz) arabera deuseztatu egiten da, balio erantsiaren gaineko zergaren erregimen sinplifikatuari eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziari uko egiteko hiru urtez legez ezartzen den derrigorrezko lotura, zergadunek metodo hori 2021eko ekitaldian berriro aplikatu dezaten, betiere hura aplikatzeko arauzko beharkizunak betetzen badituzte.