2021ko BEZaren moduluak

Azaroaren 25eko HAC/1155/2020 Aginduan (PDF gaztelaniaz), 2021. urterako, 2020 urteko Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak eta jarraibideak mantentzen dira.

2020ko urteko azken aitorpen-likidazioa egiteko moduluak kontsultatzeko aukeratu jarduera ekonomikoa:

Erregimen erraztuan tributatu beharko dute ondoko irizpideak betetzen dituzten zergadunek:

 1. Pertsona fisikoak (partikularrak) eta errenta esleipeneko erregimeneko entitateak (banatu gabeko herentziak, ondasun komunitateak,…), betiere beren partaideak pertsona fisikoak (partikularrak) badira.
 2. Erregimen erraztua aplikagarri zaien jardueraren bat egitea.
 3. Erregimen horren aplikazioari uko egin ez izana.

Enpresariak edo profesionalak erregimen erraztutik kanpo geratuko dira, baldin eta:

 1. Jarduera bakoitzarentzako ezarritako mugak gainditu badituzte.
 2. Erregimen erraztuan biltzen ez diren beste jarduera ekonomikoak egiten badituzte, honakoak salbu: nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen berezikoak edo baliokidetasun errekarguaren erregimen berezian sartuta daudenak edota arauz zehaztutako beste hainbat.
 3. Aurreko urteko sarrera bolumenak urteko 250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu bere jarduera enpresarial edo profesional guztientzako, nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintza jardueretarako izan ezik.
 4. Aurreko urteko sarrera bolumenak urteko 250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintza jardueratarako.
 5. Aurreko urteko ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioetan  250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu,  bere jarduera enpresarial edo profesional guztiak aintzat hartuta, higiezinen erosketak izan ezik.

-COVID19- 2021 EKITALDIRAKO ALDAKETAK:

 • Urteko kuota: COVID19 ak ez du urteko kuotaren kalkuluan aldaketarik eragin 2021 ekitaldirako.
 • Konturako sarrerak: 2021eko ekitaldiko lehen hiruhilabeteko kuotari dagokion konturako sarrera kalkulatzeko, 100eko 20 murriztuko da balio erantsiaren gaineko zergaren araubide sinplifikatuko eragiketa arruntengatik sortutako kuota, nekazaritza, abeltzantza eta arrantza jardueretan ezik. Portzentaje hori 100eko 35eraino igoko da turismo, ostalaritza eta merkataritza sektorearekin lotutako jardueretarako.

Abenduaren 22ko, 35/2020 Errege Dekretu Legea (PDF gaztelaniaz)

 • Hiru urteko derrigorrezko lotura: abenduaren 22ko 35/2020 Errege Lege Dekretua (PDF gaztelaniaz) oinarri hartuta, ezartzen da 2021eko ekitaldirako erregimen sinplifikatuaren aplikazioari uko egiteak ez duela eragotziko araubide hori 2022rako berriro aplikatzea. Era berean, 2020ko ekitaldian erregimen horri uko egin zioten zergadunek, isilbidez, ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagokion ordainketa zatikatua aurkeztuz, edo geroago, berariaz edo isilbidez, 2021eko edo 2022ko ekitaldietan araubide hori berriro aplikatzeko aukera izango dute.