Kanpainaren berriak

Gipuzkoako Foru Ogasunak atal berezi bat du web gunean, zergadunak informatzeko eta BEZaren urteko aitorpen-likidazioaren aurkezpena errazteko.

2019ko aitorpen-likidazioa 2020ko urtarrilaren lehen 30 egunen barruan aurkeztu behar da, eta 2020ko urtarrilaren 30ean amaituko da aurkezteko epea.

Aitorpena Internetez bidaltzea derrigorrezkoa dute  Ekainaren 28ko 320/2017 Foru Aginduan agertzen diren zergapekoak, tramitazio elektronikorako behartutako taldeak zabaltzen dituena.

Enpresa horiek eta aitorpena Internetez aurkeztea aukeratzen duten gainerako zergadunek  ZergaBidea plataforma bidez bidali beharko dute aitorpena.

ITZULTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioetan, badago ikustea zein tramitetan dagoen itzulketa. Gainera, jakin daiteke informazio edo dokumentaziorik errekeritu ote zaion eta, hala bada, errekerimendu hori ikusi.

Interneten bidez aurkeztutako eta ORDAINTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioen kasuan, gerorapen eta zatikapen eskaera ere Internetez egin daiteke.

Araubide erraztuko itzulketak

391 ereduaren bidez egindako itzulketa-eskaerak arinago bideratzeko, aldez aurreko hitzordua eska daiteke Errotaburun.

 • Aitorpena telematikoki aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 10etik, martxoaren 13 arte eskuratu ahal izango dute.
 • Aitorpena paperean aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 14tik, martxoaren 13 arte eskuratu ahal izango dute.

Aitorpen lokidazioak

 1. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean egiten dituzten zergadunek: 390 eredua.
 2. Jarduerak BEZaren erregimen erraztuan egiten dituzten zergadunek: 391 eredua.
 3. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean eta erraztuan egiten dituzten zergadunek: 392 eredua.
 4. BEZaren entitate taldearen erregimen berezia aplikatzen duten zergadunek: 393 - 353 eredua.

Maiz egiten diren galderak

Atal honetan daukazue BEZaren urteko aitorpen-likidazio laburtzaileei buruz maiz egiten diren galderak (PDF) kontsultatzeko aukera.

Zigorrak

Zigortuta dago epe barruan ez ordaintzea, zergapekoek ondorengo aitorpen-likidazio batean egoera erregularizatzen badute ere zergaldia berariaz adierazi gabe. Hau da: baldin eta aurreko zergaldietan (aurreko hiruhilekoetan, kasu) sortutako ordainketak ondorengo zergaldi batean metatzen badira (adibidez: 4. hiruhilekoa likidatzeko egiten den urteko aitorpenean), Zergen Foru Arau Orokorrak 195. artikuluaren 7. apartatuan (PDF) jasotako zigorra jarriko da eta ez, ordea, Zergen Foru Arau Orokorrak 27. artikuluan (PDF) epez kanpo ordaintzeagatik jasotako errekargua.

Aitorpen-likidazioa epe barruan aurkezten ez bada zerga urraketa da, eta Zergen Foru Arau Orokorrak 202. artikuluan jasotako zigorra jarriko da.

BEZ araudiko 2019ko aldaketak

Abenduaren 28ko 26/2018 Errege Dekretu Legea (PDF gaztelaniaz), sorkuntza artistiko eta zinematografiakoen berehalako neurriak onartzen dituena (PDF gaztelaniaz).

BEZ Legean, tasa murriztua arautzen duen, 91.Bat.2 artikuluan, zenbaki berri bat gehitzen da. Bertan, pertsona fisikoak diren interprete, artista, zuzendari eta teknikariei,  sala batean aurkeztu  daitezken pelikula zinematografikoen ekoizleei eta antzerki eta musika lanen antolatzaileei tasa murriztua ezartzen zaie.

Abenduaren 28ko 1512/2018 Errege Dekretua (PDF gaztelaniaz), Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena (PDF gaztelaniaz).

BEZan berrikuntza garrantzitsuenak (PDF gaztelaniaz)

2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren 6/2018, Legea (PDF gaztelaniaz), uztailaren 3koa

2019ko urtarrilaren 1etik eragina dutenak:

 • Salbuespenak barne eragiketetan. Batasunek, elkarteek edo erakunde autonomoek, ekonomia-intereseko taldeak barne, beren kideei egindako zerbitzuak (BEZaren Legeak 20.Bat.6º Artikulua)
 • Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuak non prestatu diren (BEZaren Legearen 70.Bat.4º, 8º )
 •  Telekomunikazio, irrati eta telebistaren Erregimen berezia eta bide elektronikoz egindakoak(Batasuneko kanpo errejimena, Batasunean finkatu gabeak diren enpresari edo profesionalentzat) (163 octiesdecies. Bi.a) y 163 noniesdecies.Bat.a)
 •  Matrikula turistiko araubidea. Seigarren xedapen iragankorra.

Bidaiarien araubidean egindako itzulketak

Abenduaren 29ko 1075/2017 Errege Dekretuaren arabera, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, bidaiarien itzulketa erregimenean, esportatutako ondasunen BEZ kuota itzulketa tramitatzeko, dokumentu elektronikoa derrigorrezkoa izango da, hautazkoa izan ordez.

Mugak araubide erraztua eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia aplikatzeko

2018ko abenduaren 28ko 27/2018 Lege-Errege Dekretuak (PDF gaztelaniaz), (2018ko abenduaren 29ko EAO), eta 2019ko abenduaren 28ko 18/2019 Lege-Errege Dekretuak (PDF gaztelaniaz), (2019ko abenduaren 28ko EAO), 37/1992 BEZ  Legearen hamairugarren  xedapen iragankorra aldatzen dituenak, 2019 eta 2020 ekitaldietarako araubide erraztuko eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziko jardueren limiteak aldatzen ditu, magnitudeak 150.000 € tatik 250.000 €tara igotzen dituelarik.

Magnitudeak 2019 eta 2020 ekitaldietarako modu honetan gelditzen dira:

 • Araubide erraztua: aurreko lehen urteko jarduera multzo osorako –salbu nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintzako jarduerak– izandako diru sarreren bolumena 250.000 eurora igotzen da.
 • Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia: aurreko lehen urteko ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioen bolumena –salbu ibilgetuari lotutakoak– 250.000 eurora igotzen da.

Araubide erraztua. Araubidetik kanpo dauden jarduerak

Azaroaren 30eko HAC/1264/2018 Aginduan (PDF gaztelaniaz), 2019. urterako, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak  eta jarraibideak mantentzen dira.

Araudiaren aldaketa aipagarriak:

3/2019 Foru Araua, otsailaren 11koa, 2019. urterako zerga neurriak onar tzen dituena.

Foru Arau honen 13. artikuluak, Martxoaren 8ko 2/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra aldatzen duenak, zerga kudeaketako organoek egin behar dituzten egiaztapen prozedura berriak arautzen ditu . Horri esker, iraungitze epe bat jartzen zaio administrazio organoen esku hartzeari, zerga obligazioak bete izana egiaztatzen dutenean.

Administrazioari prozedura berri horiek erabiltzea ahalbidetzen dioten tresna informatikoak egokitu behar direnez, aldaketa horrek ondorioak  ditu 2019ko abuztuaren 1etik aurrera hasitako kudeaketa prozeduretarako.