Kanpainaren berriak

Gipuzkoako Foru Ogasunak atal berezi bat du web gunean, zergadunak informatzeko eta BEZaren urteko aitorpen-likidazioaren aurkezpena errazteko.

2018ko aitorpen-likidazioa 2019ko urtarrilaren lehen 30 egunen barruan aurkeztu behar da, eta 2019ko urtarrilaren 30ean amaituko da aurkezteko epea.

Aitorpena Internetez bidaltzea derrigorrezkoa dute  Ekainaren 28ko 320/2017 Foru Aginduan agertzen diren zergapekoak, tramitazio elektronikorako behartutako taldeak zabaltzen dituena.

Enpresa horiek eta aitorpena Internetez aurkeztea aukeratzen duten gainerako zergadunek  ZergaBidea plataforma bidez bidali beharko dute aitorpena.

ITZULTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioetan, badago ikustea zein tramitetan dagoen itzulketa. Gainera, jakin daiteke informazio edo dokumentaziorik errekeritu ote zaion eta, hala bada, errekerimendu hori ikusi.

Interneten bidez aurkeztutako eta ORDAINTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioen kasuan, gerorapen eta zatikapen eskaera ere Internetez egin daiteke.

Araubide erraztuko itzulketak

Aurten, 391  ereduaren bidez egindako itzulketa-eskaerak azkartzeko, aldez aurreko hitzordua ezartzen da Errotaburun urtarrilaren 22tik aurrera.

 • Aitorpena telematikoki aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 11tik, martxoaren 15 arte eskuratu ahal izango dute.
 • Aitorpena paperean aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 15etik, martxoaren 15 arte eskuratu ahal izango dute.

 

Aitorpen lokidazioak

 1. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean egiten dituzten zergadunek: 390 eredua.
 2. Jarduerak BEZaren erregimen erraztuan egiten dituzten zergadunek: 391 eredua.
 3. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean eta erraztuan egiten dituzten zergadunek: 392 eredua.
 4. BEZaren entitate taldearen erregimen berezia aplikatzen duten zergadunek: 393 - 353 eredua.

Maiz egiten diren galderak

Atal honetan daukazue BEZaren urteko aitorpen-likidazio laburtzaileei buruz maiz egiten diren galderak (PDF) kontsultatzeko aukera.

Zigorrak

Zigortuta dago epe barruan ez ordaintzea, zergapekoek ondorengo aitorpen-likidazio batean egoera erregularizatzen badute ere zergaldia berariaz adierazi gabe. Hau da: baldin eta aurreko zergaldietan (aurreko hiruhilekoetan, kasu) sortutako ordainketak ondorengo zergaldi batean metatzen badira (adibidez: 4. hiruhilekoa likidatzeko egiten den urteko aitorpenean), Zergen Foru Arau Orokorrak 195. artikuluaren 7. apartatuan (PDF) jasotako zigorra jarriko da eta ez, ordea, Zergen Foru Arau Orokorrak 27. artikuluan (PDF) epez kanpo ordaintzeagatik jasotako errekargua.

Aitorpen-likidazioa epe barruan aurkezten ez bada zerga urraketa da, eta Zergen Foru Arau Orokorrak 202. artikuluan jasotako zigorra jarriko da.

BEZ araudiko 2018ko aldaketak

1.  2018. Urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren 6/2018, Legea, uztailaren 3koa (PDF gaztelaniaz).

2018ko uztailaren 5etik eragina dutenak:

 • Salbuespenak ondasunen esportazioetan. (BEZaren Legearen 21.2º.A).a) Artikulua)
 • Salbuespenak esportazioei asimilatutako eragiketetan (BEZaren Legearen 22. 13º Artikulua)
 • Zerga-tasa murriztuak . Zinema-aretoetarako sarrerak eta menpekotasun egoeran dauden pertsonei laguntza (BEZaren Legearen 91.Bat.2.6º eta 91.Bi.2.3º Artikuluak)

2019ko urtarrilaren 1etik eragina dutenak:

 • Salbuespenak barne eragiketetan. Batasunek, elkarteek edo erakunde autonomoek, ekonomia-intereseko taldeak barne, beren kideei egindako zerbitzuak (BEZaren Legeak 20.Bat.6º Artikulua)
 • Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuak non prestatu diren (BEZaren Legearen 70.Bat.4º, 8º )
 •  Telekomunikazio, irrati eta telebistaren Erregimen berezia eta bide elektronikoz egindakoak(Batasuneko kanpo errejimena, Batasunean finkatu gabeak diren enpresari edo profesionalentzat) (163 octiesdecies. Bi.a) y 163 noniesdecies.Bat.a)
 •  Matrikula turistiko araubidea. Seigarren xedapen iragankorra.

2.  Abenduaren 29ko 1075/2017 Errege Dekretua, (PDF gaztelaniaz) (Abenduaren 30eko EAO) BEZaren Erregelamendua aldatzen duena.

2018ko urtarrilaren 1etik eragina dutenak:

 • Entitate Taldearen Araubide Berezia (BEZaren Erregelamenduko 61 sexies artikulua)
 • Inportazioetan jasandako zerga geroratzeko erregimena (BEZaren Erregelamenduko 61 sexies artikulua)

2019ko urtarrilaren 1etik eragina dutenak:

 • Bidaiarien araubidean egindako itzulketak

3.  Araubide erraztua eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza araubide berezia aplikatzeko mugak.

Abenduaren 29ko, 20/2017 Lege-Errege Dekretuak, (2017ko abenduaren 30eko EAO), 37/1992 BEZ  Legearen hamairugarren  xedapen iragankorra aldatzen du, araubide erraztuko eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziko jardueren limiteak aldatuaz 2018 ekitaldirako.

Abenduaren 28ko, 27/2018 Lege-Errege Dekretuak, (2018ko abenduaren 29ko EAO), 37/1992 BEZ  Legearen hamairugarren  xedapen iragankorra aldatzen du, araubide erraztuko eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziko jardueren limiteak aldatuaz 2019 ekitaldirako.

2014ko azaroaren 27ko 28/2014 Legearen arabera, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera:

 • BEZaren araubide errazturako, murriztu egin ziren zergadunari araubide hori aukeratzea ahalbidetzen duten mugak:
 • Aurreko lehen urtean haren jarduera multzo osorako diru sarreren bolumena 450.000etik 150.000 eurora jaisten da. Konpututik kanpo gelditzen dira nekazaritza, basogintza eta abeltzaintzako jarduerak, haien muga 300.000etik 250.000 eurora jaisten baita.
 • Aurreko lehen urtean haren jarduera multzo osorako ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioak, ibilgetuari dagozkionak kanpoan utzita, 300.000etik 150.000 eurora jaisten dira.
 • BEZaren nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezirako, murriztu egin ziren zergadunari araubide hori aukeratzea ahalbidetzen duten mugak: aurreko lehen urtean haren jarduera multzo osorako egindako ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioei dagokienez, ibilgetuarekin lotutakoak kanpoan utzita, 300.000etik 150.000 eurora jaisten dira.

Abenduaren 29ko, 20/2017 Lege-Errege Dekretuak, (2017ko abenduaren 30eko EAO) eta Abenduaren 28ko, 27/2018 Lege-Errege Dekretuak, (2018ko abenduaren 29ko EAO),  37/1992 BEZ  Legearen hamairugarren  xedapen iragankorra aldatzen duenak, 2018 eta 2019 ekitaldietarako araubide erraztuko eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziko jardueren limiteak aldatzen dituenak, magnitudeak 150.000 € tatik 250.000 €tara igotzen ditu.

Magnitudeak 2018 eta 2019 ekitaldietarako modu honetan gelditzen direlarik:

 • Araubide erraztua: aurreko lehen urteko jarduera multzo osorako –salbu nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintzako jarduerak– izandako diru sarreren bolumena 250.000 eurora igotzen da.
 • Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia: aurreko lehen urteko ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioen bolumena –salbu ibilgetuari lotutakoak– 250.000 eurora igotzen da.

4. Erregimen erraztua. Jarduera salbuetsiak

2017ko azaroaren 28ko, HFP/1159/2017 Aginduan, 2018 ekitaldirako 2017ko moduluak eta instrukzioak mantentzen dira.