Kanpainaren berriak

Gipuzkoako Foru Ogasunak atal berezi bat du web gunean, zergadunak informatzeko eta BEZaren urteko aitorpen-likidazioaren aurkezpena errazteko.

2021eko aitorpen-likidazioa 2022ko urtarrilaren lehen 30 egunen barruan aurkeztu behar da. Aurkezteko epearen azken eguna larunbatean, igandean edo jaiegun batean egokituz gero, ondorengo egun baliodunean amaituko da. 2022ko urtarrilaren 31ean amaituko da aurkezteko epea.

Abenduaren 1eko, 652/2021 Foru Aginduaren bidez, 390, 392, 393 ereduak eta eredu horien eranskin komuna eta haiek aurkezteko moduak aldatu dira.

Aitorpena Internetez bidaltzea derrigorrezkoa dute  Ekainaren 28ko 320/2017 Foru Aginduan agertzen diren zergapekoek.

Enpresa horiek eta aitorpena Internetez aurkeztea aukeratzen duten gainerako zergadunek  ZergaBidea plataforma bidez bidali beharko dute aitorpena.

ITZULTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioetan, badago ikustea zein tramitetan dagoen itzulketa. Gainera, jakin daiteke informazio edo dokumentaziorik errekeritu ote zaion eta, hala bada, errekerimendu hori ikusi.

Interneten bidez aurkeztutako eta ORDAINTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioen kasuan, gerorapen eta zatikapen eskaera ere Internetez egin daiteke.

Aitorpen likidazioak

  1. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean egiten dituzten zergadunek: 390 eredua.
  2. Jarduerak BEZaren erregimen erraztuan egiten dituzten zergadunek: 391 eredua.
  3. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean eta erraztuan egiten dituzten zergadunek: 392 eredua.
  4. BEZaren entitate taldearen erregimen berezia aplikatzen duten zergadunek: 393 - 353 eredua.

Maiz egiten diren galderak

Atal honetan daukazue BEZaren urteko aitorpen-likidazio laburtzaileei buruz maiz egiten diren galderak (PDF) kontsultatzeko aukera.

Zigorrak

Zigortuta dago epe barruan ez ordaintzea, zergapekoek ondorengo aitorpen-likidazio batean egoera erregularizatzen badute ere zergaldia berariaz adierazi gabe. Hau da: baldin eta aurreko zergaldietan (aurreko hiruhilekoetan, kasu) sortutako ordainketak ondorengo zergaldi batean metatzen badira (adibidez: 4. hiruhilekoa likidatzeko egiten den urteko aitorpenean), Zergen Foru Arau Orokorrak 195. artikuluaren 7. apartatuan (PDF) jasotako zigorra jarriko da eta ez, ordea, Zergen Foru Arau Orokorrak 27. artikuluan (PDF) epez kanpo ordaintzeagatik jasotako errekargua.

Aitorpen-likidazioa epe barruan aurkezten ez bada zerga urraketa da, eta Zergen Foru Arau Orokorrak 202. artikuluan jasotako zigorra jarriko da.

BEZ araudiko 2021eko aldaketak

11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa, (2020ko abenduaren 31ko EAO), 2021 urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. (PDF gaztelaniaz)

37/1992 Legean aldaketa hauek ezartzen dira:

- Zerbitzuen prestazioen kokapena: erabilera eraginkorraren araua. EAOLren 2021erako 68. artikuluak ezartzen duenez, 70. Bi artikulua aldatzen da; 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Kanarietan, Ceutan eta Melillan lokalizazi -arauen arabera egindako zerbitzuei erabilera eraginkorraren arau berezia aplikatzeari uzteko.

- Edulkoratzaileak dituzten edariei aplikatu beharreko zerga tasa. 2021eko EAOLren 69. artikuluak ezartzen duenez, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin eta indarraldi mugagabearekin, BEZ araudiaren 91.bat.1.1. artikulua aldatzen da, eta azukre edo edulkoratzaile erantsidun edari freskagarri, zuku eta gaseosoei aplikatu beharreko zerga tasa handitzen da, zergak ehuneko 10era ordaintzetik ehuneko 21era pasatzen baitira.

Maiatzaren 25eko, 366/2021 Errege Dekretua, (2021eko maiatzaren 26ko EAO) (PDF gaztelaniaz), finantza transakzioen gaineko zergaren autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko prozedura garatu eta beste zerga arau batzuk aldatzen dituena.

Azken xedapenetako lehenengoan aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 66.2.B) artikulua, kontsigna-salmentei dagokienez Europar Batasunaren barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburuaren erregistroari buruzkoa.

Datu berriak sartu dira:

- Saltzailearen izenean:

Hasiera batean ondasunak zer enpresaburu edo profesionalentzat izan ziren, hura ordeztu zen eguna (66.2.B) a) 5) artikulua).

- Ondasunak norentzat diren eta haren ordezko diren enpresaburu edo profesionalak:

- Deskripzioaz eta kopuruaz gain, saltzaileak biltegitik ateratzen dituen eta bere esku egoteari uzten dioten ondasunen balioa (66.2.B.b) 5. artikulua).

- Deskripzioaz eta kopuruaz gain, biltegian suntsitutako edo desagertutako ondasunen balioa (66.2.B.b) 6. artikulua).

Bestalde, eragiketa horiek erregistratzeko epea ezartzen da, ondasunak biltegira iritsi, eskuratzailearen esku utzi edo erregistratu beharreko eragiketa (ordeztea, suntsitzea, galtzea edo lapurtzea) egin eta hurrengo hilaren 16a baino lehen.

Ekainaren 24eko, 12/2021 Errege Lege Dekretua, (2021eko ekainaren 25eko EAO) (PDF gaztelaniaz), energia fiskalitatearen arloan eta energia sortzearen arloan premiazko neurriak hartzen dituena, eta ura erabiltzeko tarifaren eta erregulazio kanonaren kudeaketari buruzkoa.

2021eko ekainaren 26tik abenduaren 31ra arteko ondorioekin, BEZaren ehuneko 10eko tasa aplikatuko zaie Europar Batasunaren barruan honako hauen alde egindako energia elektrikoaren entrega, inportazio eta erosketei:

A) Elektrizitatearen hornidura-kontratuen titularrak, kontratatutako potentzia (potentziaren termino finkoa) 10 kW baino txikiagoa dutenak, baldin eta fakturazio aldiaren azken egunaren aurreko azken hilabete naturalari dagokion eguneko merkatuko batez besteko prezio aritmetikoa 45 €/ MWh baino handiagoa bada.

B) Elektrizitatearen bonu soziala jasotzen duten eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dagoen kaltebera larriaren izaera aitortuta duten elektrizitate hornidurako kontratuen titularrak, kontsumitzaile kalteberaren figura, bonu soziala eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileentzako beste babes-neurri batzuk arautzen dituen urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Uztailaren 9ko, 10/2021 Legea, (2021eko uztailaren 10eko EAO) (PDF gaztelaniaz),urrutiko lanari buruzkoa.

 "UEFA Women 's Champions League 2020"

652/2021 Foru Agindua, abenduaren 1ekoa, zeinaren bidez aldatzen baitira balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko erabili beharreko 390, 392 eta 393 ereduak, eredu horien eranskin komuna eta haiek aurkezteko moduak onartzen dituena. (PDF)

Ondasunen urrutiko salmenten eta ondasunen barne-entrega jakin batzuen ondorioz balio erantsiaren gaineko zergaren funtsezko araudian egindako aldaketen ondorioz, eduki berriak sartu behar dira 390, 392, 393 ereduan eta eranskin erkidean.

Era berean, azken likidazio-aldiari dagokion aitorpen-likidazioko eragiketen bolumenari buruzko informazioa argitze aldera, lauki berriak sortu dira ondasun erabilien araubide bereziko eragiketei, artelanei, antzinako gauzei eta bildumako objektuei eta bidaia-agentzien araubide bereziko eragiketei dagokienez.

Era berean, eragiketen bolumenari dagokionez, berariaz jaso dira inbertsioko urrearen ezohiko entregen zenbatekoa eta balio erantsiaren gaineko zergaren araudiaren 78. eta 79. artikuluetan xedatutakoaren arabera balioetsitako talde barruko eragiketak.

MERKATARITZA ELEKTRONIKOA:

Apirilaren 27ko, 7/2021 Errege Dekretua Legea, (2021eko apirilaren 28ko EAO) (PDF gaztelaniaz), Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioari buruzkoa.

- Merkataritza elektronikoa: Merkataritza elektronikoaren BEZaren tratamendua arautzen da, eta Erkidegoko azken kontsumitzaileei beste estatu kide batetik edo hirugarren herrialde edo lurralde batetik egindako ondasun emateen eta zerbitzu prestazioen tributazio arauak ezartzen dira.

Apirilaren 27ko, 7/2021 Errege Dekretua Legearen berriak (PDF)

Europar Batasuneko azken kontsumitzaileek, oro har, Internet bidez eta beste bitarteko elektroniko batzuen bidez kontratatuta, beste estatu kide batetik edo hirugarren herrialde edo lurralde batetik enpresaburuek edo profesionalek bidaltzen edo ematen dituzten ondasunen eta zerbitzu-prestazioen tributazioaren esparruan. Eragiketa horiek BEZa ordaindu beharko dute salgaia iritsi den edo hartzailea bizi den estatu kidean.

BEZaren merkataritza elektronikoaren zerga kudeaketa leihatila bakarraren araubide bereziak zabaltzean oinarritzen da, eta horiek izango dira eragiketa horiek erkidego-mailan sortutako BEZa kudeatzeko eta biltzeko prozedura espezifikoa. Era berean, lehen aldiz, merkataritza elektronikoa errazten duten interfaze digitalen titularrak inplikatzen dira, zergaren bilketaren, kudeaketaren eta kontrolaren beraren laguntzaile bihurtzen baitira.

Ekainaren 15eko, 424/2021 Errege Dekretua, (2021eko ekainaren 16ko EAO) (PDF gaztelaniaz), abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onartutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena, besteak beste.

424/2021 Errege Dekretuaren berriak (PDF)

BREXIT

2021eko urtarrilaren 1etik Aurrera BREXITaren trantsizio-aldia amaitu zen, eta ondorio hauek izan zituen BEZean:

- Erresuma Batua hirugarren estatua da Europar Batasuneko estatuei dagokienez.

- Ondasunen entregak eta eskurapenak esportaziotzat edo inportaziotzat hartuko dira.

- Zerbitzu-prestazioak lokalizatzeko, honako artikulu hauetan aurreikusitako arauak aplikatuko dira:

- BEZ Legearen 69. eta 70. artikuluak, kontuan hartuta Erresuma Batuak Europar Batasuneko kide izateari uzten diola.

- BEZ Legearen 70. Bi artikulua. Horrela, bada, manu horretan zerrendatutako zerbitzuak BEZari lotuta egongo dira, baldin eta Erresuma Batuan badaude baina BEZ aplikatzen den lurraldean erabiltzen edo ustiatzen badira.

- Erresuma Batuarekin egindako eragiketak jada ez dira erkidego barrukotzat kalifikatzen, eta ez dira 349 ereduaren laburpen-adierazpenaren bidez informatu beharko.

- Erresuma Batuarekin eragiketak egiten dituzten enpresek ere ez dute IFZ/BEZ bidez identifikatzeko betebeharrik izango.

- Aduana-eragiketak eginez gero (inportazioak edo esportazioak), EORI zenbaki bat izan beharko dute (EBn ezarri gabea).

- Penintsulan eta Balear Uharteetan BEZari lotutako eragiketak egiten dituzten Erresuma Batuko enpresaburuek ordezkari bat izendatu behar dute BEZean ezarritako betebeharrak betetzeko, salbu eta Erresuma Batuarekin Erkidegoan ezarrita daudenen antzeko elkarri laguntzeko tresnarik ez badago.

- 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, Erresuma Batutik (Ipar Irlandatik izan ezik) datozen bidaiariek erosketei dagokien BEZa itzultzeko eskatu ahal izango dute Penintsulan eta Balear Uharteetan, Europar Batasuneko gainerako estatu kideetan edo Ipar Irlandan dauden bitartean.

COVID19ak eragindako aldaketak:

Apirilaren 27ko, 7/2021 Errege Dekretua Legea, (2021eko apirilaren 28ko EAO) (PDF gaztelaniaz), Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioari buruzkoa.

- 7/2021 Errege Lege Dekretuaren lehen xedapen gehigarria; horren bidez, % 0ko zerga-tasa aplikatzeko epea luzatzen zaie osasun-materialaren entrega jakin batzuei, COVID-19ari aurre egiteko19

Epea luzatzen da 2021eko abenduaren 31ra arte, % 0ko zerga-tasa aplikatzeko errege lege-dekretu honen eranskinean aipatutako ondasun-entregei, inportazioei eta Europar Batasunaren barruko eskurapenei, baldin eta horien hartzaileak zuzenbide publikoko erakundeak, erakunde klinikoak edo ospitaleak badira, edo BEZari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 20.Hiru artikuluan aipatzen diren izaera sozialeko erakunde pribatuak badira. Eragiketa horiek salbuetsitako eragiketa gisa dokumentatuko dira fakturan.

Uztailaren 9ko, 10/2021 Legea, (2021eko uztailaren 10eko EAO) (PDF gaztelaniaz),urrutiko lanari buruzkoa.

- Zazpigarren xedapen gehigarria: balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko zeroko tasa COVID-19ari aurre egiteko osasun-materialaren barne-entregei, inportazioei eta erkidego barruko eskurapenei aplikatuko zaie, baldin eta hartzaileak erakunde publikoak, irabazi-asmorik gabekoak eta ospitaleak badira, eta haren indarraldia luzatzen da pandemia kontrolatzeko bigarren fasean osasun-sistemaren erantzuna bermatzeko, behin normaltasun berria hasita.

Eguneratu egiten da, halaber, aipatutako 15/2020 Errege Lege Dekretua indarrean sartzen denetik aurrerako ondorioekin, neurri hori aplikatu behar zaien ondasunen zerrenda, lege honen eranskinean jasotzen dena. Ondorio horietarako, subjektu pasiboek, hala badagokio, zergaren araudiaren arabera, jasanarazitako edo ordaindutako balio erantsiaren gaineko zerga zuzenduko dute lege hau indarrean jarri aurretik.

Azaroaren 2ko, 24/2021 Errege Lege Dekretua, (2021eko azaroaren 3ko EAO) (PDF gaztelaniaz),Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioari buruzkoa.

37/1992 BEZ Legearen 22. Bederatzi eta 61 artikuluak aldatzen dira, BEZaren salbuespena zabaltzeko helburuarekin. Ondasun inportazio, ondasun-entrega eta Batzordeari edo Batasuneko Zuzenbidearen arabera ezarritako organo edo organismo bati zuzendutako zerbitzu prestazioak, baldin eta ondasun edo zerbitzu horiek eskuratzen badituzte beren eginkizunetan COVID-19aren pandemiari erantzuteko, betiere inportatutako ondasunak edo eskuratutako ondasunak eta zerbitzuak ez badira erabiltzen erakunde onuradunak gerora kostu bidezko entregak egiteko. Sartutako salbuespenak 2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin eta indarraldi mugagabearekin aplikatu beharko dira, betiere eskuraketak pandemiaren aurkako borrokari lotzen bazaizkio.

Beraz, neurria atzeraeraginez aplikatu ahal izateko, 2021eko urtarrilaren 1etik indarrean jarri arte BEZa sorrarazi duten subjektu pasiboek egindako eragiketak zuzendu beharko dira, BEZaren Legean jasotako irizpide orokorrei jarraikiz.

Azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretua (2020ko azaroaren 18ko EAO) (PDF gaztelaniaz), enpresa-kaudimena eta energia-sektorea sustatzeko neurriak aurreikusteaz gain, zenbait zerga-neurri arautzen dituena. Nobedadeak

Abenduaren 22ko, 35/2020 Errege Dekretu Legea, turismoa, ostalaritza eta merkataritza sektoreei eta zerga gaietan laguntzeko premiazko neurriei buruzkoa (PDF gaztelaniaz). Berriak (PDF)

Mugak araubide erraztua eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia aplikatzeko

 2020ko abenduaren 30eko 11/2020 Legeak (PDF gaztelaniaz), (2020ko abenduaren 31ko EAO), eta 2021eko abenduren 28ko 22/2021 Legeak,  (PDF gaztelaniaz), (2021eko abenduaren 29ko EAO), 37/1992 BEZ  Legearen hamahirugarren  xedapen iragankorra aldatzen dituenak, 2021 eta 2022 ekitaldietarako araubide erraztuko eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziko jardueren limiteak aldatzen ditu, magnitudeak 150.000€tatik 250.000€tara igotzen dituelarik.

Magnitudeak 2021 eta 2022  ekitaldietarako modu honetan gelditzen dira:

  • Araubide erraztua: aurreko lehen urteko jarduera multzo osorako –salbu nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintzako jarduerak– izandako diru sarreren bolumena 250.000 eurora igotzen da.
  • Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia: aurreko lehen urteko ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioen bolumena –salbu ibilgetuari lotutakoak– 250.000 eurora igotzen da.

Araubide erraztua. Araubidetik kanpo dauden jarduerak

Azaroaren 25eko HFP/1155/2020 Agindua, (PDF gaztelaniaz), 2021. urterako, 2020 urteko Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak eta jarraibideak mantentzen dira.