Kanpainaren berriak

Gipuzkoako Foru Ogasunak atal berezi bat du web gunean, zergadunak informatzeko eta BEZaren urteko aitorpen-likidazioaren aurkezpena errazteko.

2022ko aitorpen-likidazioa 2023ko urtarrilaren lehen 31 egunen barruan aurkeztu behar da. Aurkezteko epearen azken eguna larunbatean, igandean edo jaiegun batean egokituz gero, ondorengo egun baliodunean amaituko da. 2023ko urtarrilaren 31ean amaituko da aurkezteko epea.

575/2022 Foru Aginduaren bidez, epemuga urtarrilean amaitzen zaien aldizkako aitorpen eta autolikidazioak aurkeztu eta ordaintzeko borondatezko epea, urtarrilaren 31 arte luzatzen da, izaera iraunkorrez. Kanpoan geratzen da 369 eredua.

Aitorpena Internetez bidaltzea derrigorrezkoa dute  Ekainaren 28ko 320/2017 Foru Aginduan agertzen diren zergapekoek.

Enpresa horiek eta aitorpena Internetez aurkeztea aukeratzen duten gainerako zergadunek  ZergaBidea plataforma bidez bidali beharko dute aitorpena.

ITZULTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioetan, badago ikustea zein tramitetan dagoen itzulketa. Gainera, jakin daiteke informazio edo dokumentaziorik errekeritu ote zaion eta, hala bada, errekerimendu hori ikusi.

Interneten bidez aurkeztutako eta ORDAINTZEKO emaitza duten aitorpen-likidazioen kasuan, gerorapen eta zatikapen eskaera ere Internetez egin daiteke.

Aitorpen likidazioak

  1. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean egiten dituzten zergadunek: 390 eredua.
  2. Jarduerak BEZaren erregimen erraztuan egiten dituzten zergadunek: 391 eredua.
  3. Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean eta erraztuan egiten dituzten zergadunek: 392 eredua.
  4. BEZaren entitate taldearen erregimen berezia aplikatzen duten zergadunek: 393 - 353 eredua.

Maiz egiten diren galderak

Atal honetan daukazue BEZaren urteko aitorpen-likidazio laburtzaileei buruz maiz egiten diren galderak (PDF) kontsultatzeko aukera.

Zigorrak

Zigortuta dago epe barruan ez ordaintzea, zergapekoek ondorengo aitorpen-likidazio batean egoera erregularizatzen badute ere zergaldia berariaz adierazi gabe. Hau da: baldin eta aurreko zergaldietan (aurreko hiruhilekoetan, kasu) sortutako ordainketak ondorengo zergaldi batean metatzen badira (adibidez: 4. hiruhilekoa likidatzeko egiten den urteko aitorpenean), Zergen Foru Arau Orokorrak 195. artikuluaren 7. apartatuan (PDF) jasotako zigorra jarriko da eta ez, ordea, Zergen Foru Arau Orokorrak 27. artikuluan (PDF) epez kanpo ordaintzeagatik jasotako errekargua.

Aitorpen-likidazioa epe barruan aurkezten ez bada zerga urraketa da, eta Zergen Foru Arau Orokorrak 202. artikuluan jasotako zigorra jarriko da.

BEZ araudiko 2022ko aldaketak

​​​29/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 21ekoa,  (2021eko abenduaren 22ko EAO), energiaren arloan premiazko neurriak hartzen dituena mugikortasun elektrikoa, autokontsumoa eta energia berriztagarrien hedapena sustatzeko. (PDF gaztelaniaz)

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 10eko zerga-tasaren aplikazioa energia elektrikoaren entregei, inportazioei eta erkidego barruko erosketei 2022ko apirilaren 30era arte luzatzen zaie.

7/2022 Legea, apirilaren 8koa, (2022ko apirilaren 9ko EAO) ekonomia zirkular baterako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa. (PDF gaztelaniaz)

Aldatu egiten da 37/1992 Legearen 79. artikuluaren Hiru paragrafoaren 3. arauaren idazketa, entregatutako ondasunak erabiltzearen, hondatzearen, zaharkitzearen, doilortzearen, errebalorizatzearen edo beste edozein arrazoiren ondorioz aldatu izanaren zerga-oinarriari dagokionez.
37/1992 Legearen 91.Lau atala gehitu da, eta ehuneko 0ko tasa aplikatuko zaie irabazi-asmorik gabeko erakundeei dohaintza gisa egindako ondasun-emateei, betiere interes orokorreko helburuetara bideratzen badira.

11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa (2022ko ekainaren 26ko EAO), Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko, ahultasun sozial eta ekonomiko egoerei aurre egiteko eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta sozialerako zenbait neurri hartu eta luzatzen dituena. (PDF gaztelaniaz)

2022ko uztailaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta 2022ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 5eko tasa aplikatuko zaie honako hauei egindako energia elektrikoaren entrega, inportazio eta erkidego barruko erosketei:
a) Elektrizitate-hornidurako kontratuen titularrak, baldin eta kontratatutako potentzia (potentzia-termino finkoa) 10 kW-koa edo txikiagoa bada, horniduraren tentsio-maila eta kontratazio-modalitatea edozein izanda ere, fakturazio-aldiaren azken egunaren aurreko azken hilabete naturalari dagokion eguneko merkatuaren batez besteko prezio aritmetikoa 45 €/ MWh baino handiagoa bada.
b) Elektrizitate-hornidurako kontratuen titularrak, baldin eta elektrizitatearen gizarte-bonua jasotzen badute eta gizarte-bazterkeriako arriskuan dagoen kaltebera larri edo kaltebera larri izaera aitortuta badute, urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera (Kontsumitzaile kalteberaren figura, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileak babesteko beste neurri batzuk arautzen ditu).

17/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 20ekoa (2022ko irailaren 21eko EAO), energiaren arloan premiazko neurriak hartzen dituena, kogenerazio-instalazioei ordainsari-araubidea aplikatzeari dagokionez, eta erregai jakin batzuen entregei, inportazioei eta erkidego barruko erosketei aplikatu beharreko balio erantsiaren gaineko zergaren tasa aldi baterako murrizten duena. (PDF gaztelaniaz)
2022ko urriaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta 2022ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 5eko tasa aplikatuko zaie Erkidego barruko gas naturalaren entrega, inportazio eta erosketei.
2022ko urriaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta 2022ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 5eko tasa aplikatuko zaie biomasatik datozen briketa eta pelleten eta egurrerako zuraren erkidego barruko entrega, inportazio eta erosketei.

26/2022 Legea, abenduaren 19koa, (2022ko abenduaren 20ko EAO), Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legea aldatzen duena . (PDF gaztelaniaz)
Aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 7. artikuluaren 8. zenbakiko d) idatz-zatia, F) letra, eta honela geratzen da idatzita:
«d) Portu- eta aireportu-zerbitzuak eta tren-azpiegituren administrazio-zerbitzuak, ondorio horietarako, hurrengo 9. zenbakian zerga ordaindu beharrik ez duten emakidak eta baimenak barne .»

575/2022 Foru Agindua, abenduaren 18koa (2022ko abenduaren 23ko GAO), urtarrilean aurkeztu beharreko aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko borondatezko epea urtarrilaren 31 arte luzatzen duena. (PDF)

TICKETBAI
Nahitaezko aldia pixkanaka hasi da 2022ko uztailaren 1etik aurrera.

390 eredua betetzeko.-TicketBAI betebeharrak ezarritako XML TicketBAI fitxategien igorpenak ez du BEZaren aitorpenen zirriborroak egiteko aukerarik ematen.
Hala ere, Foru Ogasun honek zergadunen betebehar formalak eta zeharkako kostuak errazteko lan egiten du. Horrenbestez, epe ertainera zerga horien autolikidaziorako zirriborro edo proposamenak eratzeko aukera da finka daitezkeen helburuetako bat, aldez aurretik beste zenbait datu jaso ostean.

SII-TicketBAI

COVID19ak eragindako aldaketak:

​​​​29/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 21ekoa, ​​​​​​​(2021eko abenduaren 22ko EAO), energiaren arloan premiazko neurriak hartzen dituena mugikortasun elektrikoa, autokontsumoa eta energia berriztagarrien hedapena sustatzeko. (PDF gaztelaniaz)

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 4ko zerga-tasaren aplikazioa luzatzen zaie erabili eta botatzeko maskara kirurgikoen erkidego barruko entrega, inportazio eta erosketei, bai eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 0ko zerga-tasaren aplikazioa ere, 7/2021 Lege Dekretuaren eranskinean aipatutako ondasunen entrega, inportazio eta erkidego barruko erosketetarako, 2022ko ekainaren 30era arte.

11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa (2022ko ekainaren 26ko EAO), Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko, kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta sozialerako zenbait neurri hartu eta luzatzen dituena. (PDF gaztelaniaz)
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 4ko zerga-tasaren aplikazioa luzatzen da behin botatzekoak diren maskara kirurgikoen entregei, inportazioei eta erkidego barruko erosketei, 2022ko abenduaren 31ra arte.

Mugak araubide erraztua eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia aplikatzeko

2021eko abenduren 28ko 22/2021 Legeak,  (PDF gaztelaniaz), (2021eko abenduaren 29ko EAO), eta 31/2022 Legea, abenduaren 23koa, (PDF gaztelaniaz), (2022ko abenduaren 24ko GAO), 37/1992 BEZ  Legearen hamahirugarren  xedapen iragankorra aldatzen dituenak, 2022 eta 2023 ekitaldietarako araubide erraztuko eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziko jardueren limiteak aldatzen ditu, magnitudeak 150.000€tatik 250.000€tara igotzen dituelarik.

Magnitudeak 2022 eta 2023  ekitaldietarako modu honetan gelditzen dira:

  • Araubide erraztua: aurreko lehen urteko jarduera multzo osorako –salbu nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintzako jarduerak– izandako diru sarreren bolumena 250.000 eurora igotzen da.
  • Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia: aurreko lehen urteko ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioen bolumena –salbu ibilgetuari lotutakoak– 250.000 eurora igotzen da.

Araubide erraztua. Araubidetik kanpo dauden jarduerak

Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, (PDF gaztelaniaz), (2021eko abenduaren 2ko EAO), 2022. urterako, 2021 urteko Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak eta jarraibideak mantentzen dira.