289 Elkarren lagun­tza­ren esparruan finan­tza kontuei buruz informa­tzeko urteko aitorpena

Nork aurkeztu behar du?

Elkarren laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko aitorpena aurkeztu beharko dute 2016ko azaroaren 29ko 25/2016 Foru Dekretuak, finanza kontu jakin batzuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta elkarren arteko laguntzaren esparruan kontu horiei buruz informatzeko betebeharra ezartzen duenak, 2. artikuluan definitzen dituen finantza erakundeek.

Zer aitortzen da?

289 ereduan aitortu beharko da, eragotzi gabe 2016ko azaroaren 29ko 25/2016 Foru Dekretuak 4. eta 5. artikuluan jasotakoaren arabera, 2016ko abenduaren 26ko 593/2016 foru aginduan III. eranskinean zehaztutako informazio osoa, 5. artikulu horren 2. apartatuan jasotako salbuespenak, finantza kontuen titulartasuna edo kontrola duten eta foru dekretu horretako 4. artikuluan jasotako herrialde edo jurisdikzioetako batean egoiliar fiskalak diren pertsona edo entitateei dagokienez. 593/2016 Foru agindu honen I. eranskinean zerrendatuta daude herrialde edo jurisdikzio horiek.

Aurkezteko modalitateak

Igorpen zerbitzua

Igorpena SOAP web zerbitzu bati deituz egingo da, protokolo seguru baten bidez.

Zerbitzuaren helbidea hauxe da: https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/HACI/IIACrsDac2WEB/services/Declare

SOAP eskaera, gainera, honako baldintza hauek betetzen dituen ziurtagiri batekin sinatu behar da:

Aitorpenaren titularraren ordezkari bat, haren izenean aitorpenak aurkezteko baimena aurkezten duena.

Igorpen formatua

Aitorpenaren igorpenaren formatua artxibo honetan jasotako XML eta WSDL eskemetara egokitu behar da: XSD-WSDL_Presentacion_CRS-DAC2v2.0_GIPUZKOA.zip

XML eskemak betetzeaz gain, informazioak koherentziazko hainbat arau bete behar ditu. Aurkezpen gida honetan, aitorpena onartu dadin informazioa betetzean kontuan hartu beharreko baldintza guztiak azaltzen dira. Balizko erantzun motak eta horiek interpretatzeko moduak ere azalduta daude.

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/GI42/Ayuda/CRS_Presentacion_289_medianteservicioWebv2.2.pdf

Aurkezpen helbideari eta deiaren autentikazio mekanismoari dagokienez, ez da aplikagarria aurkezpen gidan jasotakoa, baizik eta dokumento honetako 2. atalean azaldutakoa.

 

Igorpen formatuaren aurreko bertsioak: 

Aurkezteko epea

Eredua urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik maiatzaren 31ra bitartean aurkeztu behar da, aurreko lehen urteko finantza informazioari dagokionez.

Araudia

18/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 18koa, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 29ko 530/2020 Foru Agindua, «Elkar laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» izena duen 289 eredua onesten duena

530/2020 Foru Agindua, abenduaren 29koa, «Elkarlaguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko erabili beharreko urteko aitorpena» izena duen 289 eredua onesten duena (PDF)

25/2020 Foru Agindua, urtarrilaren 22koa, zeinaren bidez aldatzen baita 593/2016 Foru Agindua, abenduaren 26koa, «Elkarren laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» izeneko 289 eredua onartzen duena (PDF).

2/2019 Foru Agindua, urtarrilaren 10ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 26ko 593/2016 Foru Agindua, «Elkarren laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» izeneko 289 eredua onartzen duena (PDF).

83/2018 Foru Agindua, otsailaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 26ko 593/2016 Foru Agindua, «Elkarren laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» izeneko 289 eredua onartzen duena (PDF).

593/2016 Foru Agindua, abenduaren 26koa, 289 eredua onartzen duena, «Elkarren laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» (PDF).

25/2016 Foru Dekretua, azaroaren 29koa, finantza kontu jakin batzuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta elkarren arteko laguntzaren esparruan kontu horiei buruz informatzeko betebeharra ezartzen duena (PDF).

2013/47 Foru Dekretua, 2013ko abenduaren 17koa, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena (PDF).