Nabarmenak 2022

 

Eredu informatiboen aurkezpena internet bidez
 

Programa

ZergaBidea plataforma berria, ordenagailuan instalatzen ez dena. Nabigatzailean abiarazten da.

 

Programa eskuratzea

 • Autentifikazioa beharrezkoa da, eta izan daiteke:
  • BakQ identifikazioa 
  • Ziurtagiria.
  • Erabiltzailea: 190, 345 eta 180 ereduak kontraste datua erabiliz aurkez daitezke (ekitaldiko 110, 111 edo 115 lehenengo ereduaren kuota), eta horretarako erabiltzaile bat behar da. Erabiltzaile bat lortzeko, alta eskatu behar da ZergaBideako BESTE SARBIDE BATZUK apartatuan

 

180, 182, 184, 188, 190, 193, 194, 198, 296, 345, 346 eta 720 ereduen prestaketa eta aurkezpena.

Eredu hauek ZergaBidearekin bi eratan prestatu daitezke:

 • Eskuz.
 • Aurreko urteko eredua inportatuz .

2022ko eredu informatibo bat lantzeko, aurreko beste urte bateko eredutik abiatuz, azkeneko hau bikoiztu beahrko da, AITORPEN ZIRRIBORROAK izeneko ataletik.

ZergaBideaz aparte, ofiziala ez den programa batekin ere prestatu daiteke.

ZergaBidea bidez prestatzen badira ereduak  zuzenean transmititzen dira.

ZergaBidea programarekin prestatzen ez badira, programa ez ofizialarekin lortutako fitxategia transmititu behar da. Transmisio hau ZergaBideako gune urdinetik egiten da.

 

Gainontzeko ereduen prestaketa eta aurkezpena  (159, 170, 171, 181, 187, 189, 192, 196, 198, 199, 270, 280, 291 eta 781).

 • Eredu hauek ZergaBidea programarekin ez dira prestatzen, programa ez ofizialarekin lortutako fitxategia transmititu behar da. Transmisio hau ZergaBideako gune urdinetik egiten da.

 

Bigarren aurkezpenak (ordezkoak edo osagarriak)

Normalean, zergapekoak eredu informatiboa datu guztiekin batera aurkezten du jatorrizko aitorpen batean, eta, horrela, bere obligazioa beteta uzten du. Baina gerta daiteke hura egin ondoren konturatzea jatorrizko aitorpenak akatsen bat duela edo osatu gabe dagoela. Hura zuzentzeko, bigarren aitorpen bat aurkeztu behar da, eta, kasuen arabera, ordezko aitorpena edo aitorpen osagarria izan daiteke.

 

Garrantzitsua da jakitea zer alde dagoen bigarren aitorpenaren bi moten artean:

 • Ordezko aitorpena: jatorrizkoa ordezkatzen du, eta Ogasuneko datu baseetan bigarren aitorpeneko datuak bakarrik geldituko dira (ordezko aitorpena).
 • Aitorpen osagarria: jatorrizkoa osatu egingo du, eta Ogasuneko datu baseetan bi aitorpenetako datuak geldituko dira.

 

Ordezko aitorpenen eta osagarrien adibideak

 

190 eredua 10 langileren datuekin batera aurkeztu ondoren, zergapekoa konturatu da eredu horretan:

 1. Beste bi langileren informazioa falta dela. Aitorpen osagarri bat aurkeztu daiteke, bi langile horien datuekin batera, edo, bestela, ordezko aitorpen bat 12 langileren datuekin batera.
 2. Langile horien guztien datuetako bat -Gizarte Segurantzari buruzkoa- okerra da. Ordezko aitorpena aurkeztu beharko litzateke, 10 langileren datu guztiekin batera.
 3. Langile guztientzat datu bat falta da -Gizarte Segurantzari buruzkoa-. Ordezko aitorpena aurkeztu beharko litzateke, 10 langileren datu guztiekin batera.
   

Eredu batzuen aldaketak


181 eredua- Maileguak eta kredituak eta ondasun higiezinen lotutako eragiketak.
 

"Eragiketaren jatorria" eremuan gako berriak sartu dira, egindako eragiketa zehatzago deskribatuko duten kasu berriak jasotzeko, zergadunari ematen zaion informazioaren kalitatea eta kudeaketa hobetzearren.

•    “K” eta “L” gakoak gehitu dira, sorburuko entitateak eta helmugakoak, hurrenez hurren, bat-egite eta berregituratze eragiketen berri eman dezaten. 
•    Orobat, “T” eta “V” gakoak sartu dira sorburuko entitateak eta helmugakoak ekitaldian zehar egiten diren eskualdaketen, subrogazioen eta entitate aldaketen berri emateko.

Ereduaren erregistro diseinuak eragiketaren jatorriari buruzko gako berrietara egokitzeko, eremu hauek ere aldatu dira: «Eragiketaren data», «Maileguaren, kredituaren edo bestelako finantza eragiketaren zenbatekoa», «Kapitala amortizatzeagatik ekitaldian ordaindutako zenbatekoa», «Ekitaldian interesengatik ordaindutako zenbatekoa», «Besteren finantzaketatik eratorritako gastuengatik ekitaldian ordaindutako zenbatekoa», «Abenduaren 31n ordaindu gabeko saldoa» eta «Ohiko etxebizitzara bideratutako finantzaketaren portzentajea».
 

187 eredua - Inbertsio funtsak, maileguak eta kreditua.
                      (Azaroaren 27ko 554/2022 Foru Aginduaren bidez onetsi eta 2022ko abenduaren 5eko GAOn argitaratua)
 

Uztailaren 9ko 11/2021 Legeak, iruzur fiskala prebenitzeko eta haren aurka borrokatzeko neurriak ezarri eta Kontseiluaren 2016ko uztailaren 12ko 2016/1164/EB Zuzentarauaren transposizioa egiten duenak, baldintza gehigarriak ezarri zituen kapital aldakorreko inbertsio sozietateek (SICAV delakoek) ehuneko 1eko karga tasa aplikatu ahal izan dezaten. Aldaketa horrekin batera, araubide iragankor bat ezarri da desegitea eta likidatzea erabakitzen duten SICAVentzat..

Eragiketak identifikatzeko, 187 eredua aldatu da:

"Eragiketa mota" eremuan gako berriak sartu dira:

•    "R": inbertsio kolektiboko erakundeen akzio edo partaidetzak harpidetu edo eskuratzea SICAV sozietateen likidaziotik eratorritako kuota berrinbertitzeko.
•    “T”: kapital aldakorreko inbertsio sozietateen likidaziotik ondorioztatutako eskualdaketa edo deuseztapena.

«Likidatutako edo likidazioan dagoen sozietatearen identifikazioa» eremu berria sortu da.

 

190 eredua - Lanaren etekinak, jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariak. 
 

Errenta salbuetsien L gakoari dagozkion 35 eta 36 azpikodei idazkera berria eman zaie, pertsona lekualdatuen araubide berezia aldatu eta gero. Izan ere, araubide horretan % 15etik % 30era igo dira aplika daitezkeen pizgarriak, eta kolektibo gehiagok dute orain araubidea aplikatzeko aukera.
Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren prestazioari dagokionez (190 ereduan sartu berria), eta haren kudeaketa hobetze aldera, hiru eremu berri sartu dira:
•    «Bizikidetza unitatearen titularraren IFZ» eta «Bizikidetza unitatearen titularra», bizikidetza unitatearen titularra identifikatzeko. Kasu askotan, identifikazio hori ez dator bat ez prestazioa jasotzen duenarekin, ez adingabearen ordezkariarekin ere.
•    «Haurren laguntzarako osagarria», urteko hilabeteren batean Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren izaera duen osagarri hori kobratzen den ala ez identifikatzeko
 

196 eredua - Mota guztietako finantza erakundeetako kontuetatik eratorritako kontraprestazioagatik lortutako errentak eta kapital higigarriaren etekinak.

 

«Alta gakoa» eremuaren barruan «6» gako berria sartu da, finantza entitateen bat-egite edo berregituratze eragiketa baten ondorioz ekitaldian alta eman diren kontuak identifikatzeko. Horretarako, 2. motako bi erregistroei dagozkien diseinuak aldatu dira 196 ereduan: aitortuaren erregistroko diseinuak, eta baimenduaren erregistroko diseinuak.
 

198 eredua - Aktibo finantzarioen eskualdaketa, amortizazioa, berreskuraketa, trukaketa o bihurketa.
 

«Emandako/jasotako diru konpentsazioa" eremua aldatu da, haren edukian zehaztapen bat sartzeko. Hain zuzen ere, adierazten da eremu horretan bereziki jarri beharko dela zer zenbateko jaso duen akziodunak tituluak saldu eta, salmenta horretan truke ekuazioa gainditzeagatik, titulu horiek ez dutenean eskubiderik ematen jasotako tituluen akzio oso bat jasotzeko («hondarren salmenta»).

"Entitate aitortzailean duen partaidetza portzentajea» eremua aldatu da, eremu horren zati hamartarrak hartzen dituen posizioen kopurua handitzeko. Horrela, eremuak 421etik 427ra bitarteko posizioak hartzen ditu orain 198 ereduaren erregistroko diseinuetan.
 

280 eredua - Epe luzerako aurrezki planak.

 

«Epe luzerako aurrezki planaren iraungipena» eremua aldatu da beste iraungitze kasu berri bat gehitzeko:

•    3. Epe luzerako aurrezki plana hartzailearen heriotzagatik iraungitzea.
 

289 eredua - Finantza kontuak elkar laguntzaren esparruan.

                     

Eredua arautzen duen aginduaren I. eta II. eranskinen edukia eguneratu da, informazio trukearekin konprometituta dauden herrialdeen egungo egoerara egokitzeko, eta, horretarako, zerrendan sartu dira 2023tik aurrera informazio trukea egingo duten herrialde berriak.

•    Zehazki, Moldavia, Uganda, Montenegro, Ukraina eta Tailandia sartu dira.
 

345 eredua - Gizarte aurreikuspeneko sistemak.     
                    (Azaroaren 27ko 552/2022 Foru Aginduaren bidez onetsi eta 2022ko abenduaren 5eko GAOn argitaratua)

Desagertu da eredua paperean aurkezteko aukera, eta aurrerantzean telematikoki egin beharko da aurkezpena, dela Internet bidez, dela Editran sistema erabiliz.

Pentsio plan eta funtsen araudian sartu diren aldaketen ondorioz, gizarte aurreikuspeneko sistema horien finantza mugak aldatu dira, eta beharrezko gertatu da azpigako berriak sortzea muga horiei buruzko informazioa ereduan sartzeko:

 • A gakoa (Partaideen ekarpenak):

•    A01: partaideek edozein modalitatetako pentsio planei egindako ekarpenak, 02 azpigakoan aipatutako planak direnean izan ezik.
•    A02: langileen ekarpenak, enpresaren kontribuzioak jasotzen dituen enplegu sistemako pentsio plan berberari egiten zaizkionean.

 •  C gakoa (Sustatzailearen ekarpen kengarriak):

•    C02: enpresaburu indibidualaren ekarpen propioak, BGAEei eta enpleguko pentsio planei egindakoak, haietan aldi berean bazkide babeslea eta bazkide arrunta denean, edo sustatzailea eta partaidea, baldin eta haren zerga pertsonaletan kengarriak badira.
•    C03: BGAEei eta enplegu sistemako pentsio planei egindako ekarpenak, langilearen erabaki baten ondorio direnean eta harentzat gauza bidezko ordainsariak jasotzea dakartenean.

 •  E gakoa (Profesionalek edo enpresaburu indibidualek ordaindutako zenbatekoak, murriztapena aplikatzeko eskubidea eman dezaketenak):

•    E01: enpresaburu indibidualak Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateari egindako ekarpen propioak, bertan aldi berean mutualista eta sustatzaile gisa ageri denean.
•    E02: profesionalek edo enpresaburu indibidualek ordaindutako zenbatekoak, murriztapena aplikatzeko eskubidea eman dezaketenak, 01 azpigakoan aipatutakoak ez badira.

 •  F gakoa (Gizarte aurreikuspeneko mutualitateak):

•    F01: besteren konturako langileek edo bazkide langileek pentsio planen sistema alternatibo gisa jarduten duten gizarte aurreikuspeneko mutualitateei ordaindutako zenbatekoak, PPFLTBko 8.6 artikuluko kontingentziak estaltzea xede duten zatian, langile horien langabezia barne, 02 azpigakoan adierazi beharrekoak ez badira.
•    F02: enpresaren kontribuzioak izaera orokorrez jasotzen dituen gizarte aurreikuspeneko mutualitateari langileek egindako ekarpenak.

 • G gakoa (Sustatzaileak ordaindutako zenbatekoak):

•    G01: sustatzaileak ordaindutako zenbatekoak, langileari lan etekin gisa egotzi zaizkionean eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga oinarria murrizteko eskubidea ematen dutenean.
•    G02: sustatzaileak ordaindutako zenbatekoak, langilearen erabaki baten ondorio direnean eta harentzat gauza bidezko ordainsariak jasotzea dakartenean.

 • J gakoa (Enpresako gizarte aurreikuspeneko planei ordaindutako primak):

•    J02: Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 70.1.6 artikuluan aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko plan enpresarialetako aseguratuek egindako ekarpenak.
•    J04: enpresak ordaindutako zenbatekoak, langilearen erabaki baten ondorio direnean eta harentzat gauza bidezko ordainsariak jasotzea dakartenean.

 • L gakoa (Mendekotasun aseguru kolektiboei ordaindutako primak). Gako berria:

•    L01: Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 70.1.7 artikuluaren azkenaurreko paragrafoan aipatzen diren mendekotasun aseguru kolektiboei enpresak ordaindutako primak.
•    L02: enpresaburu indibidualak mendekotasun aseguru kolektiboei egindako ekarpen propioak, aldi berean hartzaile eta aseguratu gisa ageri bada.
•    L03: enpresak ordaindutako primak, langilearen erabaki baten ondorio direnean.

«Gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenen kenkariaren oinarria» eremua ezabatu da, kenkari hori arautzen zuen araudia gaur egun indarrean ez egoteagatik.