Nabarmenak 2019

 

Eredu informatiboen aurkezpena internet bidez

Programa

ZergaBidea plataforma berria, ordenagailuan instalatzen ez dena. Nabigatzailean abiarazten da.

 

Programa eskuratzea

 • Autentifikazioa beharrezkoa da, eta izan daiteke:
  • Pasahitz operatiboa 
  • B@kQ identifikazioa 
  • Ziurtagiria.
  • Erabiltzailea

             - Baldin eta pasahitz operatiborik, B@kQ identifikaziorik  edo ziurtagirik eskatu ez bada, eta 190, 345 edo 180 eredua kontraste datuarekin aurkeztu nahi bada (ekitaldiko 110, 111 edo 115 lehenengo ereduaren kuota).

                - Erabiltzaile bat lortzeko, alta eskatu behar da BESTE SARBIDE BATZUK apartatuan, e-posta kontu bat eta pasahitz bat erabiliz.

 

179, 180, 182, 184, 188, 190, 193, 194, 198, 296, 345, 346 eta 720 ereduen prestaketa eta aurkezpena

Eredu hauek ZegaBidearekin bi eratan prestatu daitezke:

 • Eskuz.
 • Aurreko urteko eredua inportatuz (179a izan ezik).

2019ko eredu informatibo bat lantzeko, aurreko beste urte bateko eredutik abiatuz, azkeneko hau bikoiztu beharko da, AITORPEN ZIRRIBORROAK izeneko ataletik.

ZergaBideaz aparte, ofiziala ez den programa batekin ere prestatu daiteke (179a izan ezik).

ZergaBidea bidez prestatzen badira ereduak  zuzenean transmititzen dira.

ZergaBidea programarekin prestatzen ez badira, programa ez ofizialarekin lortutako fitxeroa transmititu behar da. Transmisio hau ZergaBideko gune urdinetik egiten da.

 

Gainontzeko ereduen prestaketa eta aurkezpena (159, 170, 171, 181, 187, 189, 192, 196, 198, 199, 270, 280, 291 eta 781).

 • Eredu hauek ZergaBidea programarekin ez dira prestatzen, programa ez ofizialarekin lortutako fitxeroa transmititu behar da. Transmisio hau ZergaBideko gune urdinetik egiten da.

 

Bigarren aurkezpenak (ordezkoak edo osagarriak)

Normalean, zergapekoak eredu informatiboa datu guztiekin batera aurkezten du jatorrizko aitorpen batean, eta, horrela, bere obligazioa beteta uzten du. Baina gerta daiteke hura egin ondoren konturatzea jatorrizko aitorpenak akatsen bat duela edo osatu gabe dagoela. Hura zuzentzeko, bigarren aitorpen bat aurkeztu behar da, eta, kasuen arabera, ordezko aitorpena edo aitorpen osagarria izan daiteke.

 

Garrantzitsua da jakitea zer alde dagoen bigarren aitorpenaren bi moten artean:

 • Ordezko aitorpena: jatorrizkoa ordezkatzen du, eta Ogasuneko datu baseetan bigarren aitorpeneko datuak bakarrik geldituko dira (ordezko aitorpena).
 • Aitorpen osagarria: jatorrizkoa osatu egingo du, eta Ogasuneko datu baseetan bi aitorpenetako datuak geldituko dira.

 

Ordezko aitorpenen eta osagarrien adibideak

190 eredua 10 langileren datuekin batera aurkeztu ondoren, zergapekoa konturatu da eredu horretan:

 1. Beste bi langileren informazioa falta dela. Aitorpen osagarri bat aurkeztu daiteke, bi langile horien datuekin batera, edo, bestela, ordezko aitorpen bat 12 langileren datuekin batera.
 2. Langile horien guztien datuetako bat -Gizarte Segurantzari buruzkoa- okerra da. Ordezko aitorpena aurkeztu beharko litzateke, 10 langileren datu guztiekin batera.
 3. Langile guztientzat datu bat falta da -Gizarte Segurantzari buruzkoa-. Ordezko aitorpena aurkeztu beharko litzateke, 10 langileren datu guztiekin batera.

 

Eredu batzuen aldaketak

Jarraian, eredu informatibo batzuetan egin diren aldaketa nagusiak esplikatzen dira. Dagozkien foru aginduak argitaratuko dira.

182 eredua - Emariak, dohaintzak, zerbitzuen doako prestatzioak eta gainerako ekarpenak

Pizgarri fiskal berri bat sartu da, lankidetza hitzarmenei jarraituz eta kultur mezenasgora zuzenduta dohaintzak eta legatuak, erabilera maileguak eta kenkarirako eskubidedun gastuak egiten dituzten zergadunentzat, otsailaren 11ko 2/2019 Foru Araua, Kultur mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriak arautzen dituena, onartzearen ondorioz.

187 eredua - Inbertsio funtsak

Argitzen da 187 eredua Espainiako gordailuzainak aurkeztu behar duela gordailuzain bakar batek esku hartzen duen harpidetza eskubideak eskualdatzeko eragiketetan (eta, hala badagokio, 198 eredua, baldin eta eragiketak ez badaude atxikipenari lotuta, betiere eragiketaren bitartekari finantzarioak eragiketa horiei buruz informatu beharrik gabe). Espainiako gordailuzain hori ez badago, bitartekari finantzarioa egongo litzateke 187 eredua aurkeztera behartuta.

87 eredua aurkezteko betebeharretik salbuetsita daude konturako ordainketa egin duten bazkide edo partaideak.

Eremu berri bat eransten da 2. erregistroan (eragiketaren erregistroa): «Harpidetza eskubideen besterentze/salmenta gastuak».

190 eredua - Lanaren etekinak, jardueren etekinak eta sariak

 Azpigako berriak sartzen dira L gakoan (errenta salbuetsiak), PFEZaren Foru Arauaren 56 bis artikuluko langile lekualdaltuentzako erregimen bereziari dagokionez.

 • 35 azpigakoa: lanaren etekin salbuetsiak, zeinak jaso dituzten PFEZaren Foru Arauaren 56 bis artikuluko langile lekualdaltuentzako erregimen berezira bildutako zergadunek.
 • 36 azpigakoa: enplegatzaileak ordaindutako gastuak, zeinak sortzen diren Foru Arauaren 56 bis artikuluko langile lekualdatuentzako erregimen berezira bildutako zergadunen lekualdaketaren ondorioz.

Aldatu egiten da L gakoan (errenta salbuetsiak) jasota dauden 08 eta 27 azpigakoen idazkera, ereduan sartuta gelditu daitezen amatasun eta aitatasunari lotutako prestazio salbuetsi guztiak (publikoak izan edo ez izan).

193 eredua - Kapital higigarriaren errentak eta etekinak

Aldatu egiten da «Izaera» eremua betetzeko modua, C jasotze eremuari buruz (Kapital higigarriaren beste etekin batzuk) jarri beharreko informazioari dagokionez: 12 azpigakoa aldatzen da, eta 13 eta 14 azpigakoak sartzen dira.

 • 13. azpigakoa: kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo gako honen aurreko digituetan sartu gabeko errentak, zeinak aurrezpenaren zerga oinarrian integratzekoak diren.
 • 14. azpigakoa: kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo gako honen aurreko digituetan sartu gabeko errentak, jasotzailea PFEZaren zergaduna ez denean.

 Aldatu egiten da «Ordainketa» eremua, balio berri bat eransteko («4. Atxikitzailea ez den atzerriko baloreetako bitartekaria den aldetik»), saihestu nahi baita akatsak egitea entitate aitortzailea Espainiako lehen ordaintzaile ez duten atzerriko baloreen dibidenduak betetzean.

 196 eredua - Mota guztietako erakundeetako kontuetatik eratorritako kontraprestazioagatik lortu diren kapital higigarriaren etekinak eta errentak

Eremu berri bat gehitzen da, «ustez abandonatuta dauden kontuak» identifikatzekoa, aitortua identifikatzeko arazoak dauden kasurako.

Aldatu egiten da «Probintzia kodea» eremua, 99 kode berri bat sartzeko, atzerriko helbidearen kasurako.

198 eredua - Aktibo finantzarioen eskualdaketa, amortizazioa, itzulketa, trukea edo bihurketa

Argitzen da 198 ereduan (atxikipenik gabeko eskualdaketak) aitortu behar diren harpidetza eskubideen eskualdaketak Espainian eskubide horien gordailuzain den entitateak aitortu behar dituela edo, horrelakorik ezean, eragiketan esku hartu duen bitartekari finantzarioak edo fedemaile publikoak.

Eremu berri bat gehitzen da, «ustez abandonatuta dauden kontuak» identifikatzekoa, aitortua identifikatzeko arazoak dauden kasurako.

291 eredua - Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren kontuen etekinak

Eremu berri bat gehitzen da, «ustez abandonatuta dauden kontuak» identifikatzekoa, aitortua identifikatzeko arazoak dauden kasurako.

289 eredua - Elkarren laguntzaren esparruko finantza kontuak

I eta II. eranskinen edukia eguneratzen da, 2020ko ekitalditik aurrera informazioa trukatzera konprometitutako herrialdeekin

 

Eredu berria

179 eredua - Erabilera turistikoko etxebizitzen erabilera lagapenaren aitorpen informatiboa.

179 eredua aurkeztera behartuak: Erabilera turistikoko etxebizitzak lagatzen eta hartzen dituzten pertsona eta entitateen artean bitartekari direnak egongo dira behartuta, Zenbait betebehar formal garatzen dituen Erregelamenduak (abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretua) 72 ter artikuluko 1. eta 3. apartatuetan ezarritako terminoetan.

Eman beharreko informazioa: Abenduaren 3ko 575/2019 Foru Aginduaren eranskinean jasotako informazioa, Zenbait betebehar formal garatzen dituen Erregelamenduak (abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretua) 72 ter artikuluan xedatutakoaren arabera, betiere erabilera turistikoko etxebizitzen lagapen eragiketa bakoitzari dagokionez, aitorpenean adierazitako epealdian.

Aurkezteko epea: 179 eredua hiru hilean behin aurkeztu behar da, hiruhileko natural bakoitzean egindako eragiketei dagokienez, aitortzen den hiruhilekoa amaitu eta hurrengo hilabete naturalaren lehen eta azken egunaren artean.

Salbuespenez, 2019ko ekitaldirako, aurkezpena urtean behin aurkeztu behar da, eta eredua aurkezteko epea 2020ko urtarrilaren 1etik 30era bitartekoa izango da.

 

Eredu berriak ZergaBidean