Nabarmenak 2021

 

Eredu informatiboen aurkezpena internet bidez

Programa

ZergaBidea plataforma berria, ordenagailuan instalatzen ez dena. Nabigatzailean abiarazten da.

 

Programa eskuratzea

 • Autentifikazioa beharrezkoa da, eta izan daiteke:
  • Pasahitz operatiboa 
  • BakQ identifikazioa 
  • Ziurtagiria.
  • Erabiltzailea: 190, 345 eta 180 ereduak kontraste datua erabiliz aurkez daitezke (ekitaldiko 110, 111 edo 115 lehenengo ereduaren kuota), eta horretarako erabiltzaile bat behar da. Erabiltzaile bat lortzeko, alta eskatu behar da ZergaBideako BESTE SARBIDE BATZUK apartatuan

            

180, 182, 184, 188, 190, 193, 194, 198, 296, 345, 346 eta 720 ereduen prestaketa eta aurkezpena

Eredu hauek ZergaBidearekin bi eratan prestatu daitezke:

 • Eskuz.
 • Aurreko urteko eredua inportatuz .

2021eko eredu informatibo bat lantzeko, aurreko beste urte bateko eredutik abiatuz, azkeneko hau bikoiztu beahrko da, AITORPEN ZIRRIBORROAK izeneko ataletik.

ZergaBideaz aparte, ofiziala ez den programa batekin ere prestatu daiteke.

ZergaBidea bidez prestatzen badira ereduak  zuzenean transmititzen dira.

ZergaBidea programarekin prestatzen ez badira, programa ez ofizialarekin lortutako fitxategia transmititu behar da. Transmisio hau ZergaBideako gune urdinetik egiten da.

 

Gainontzeko ereduen prestaketa eta aurkezpena (159, 170, 171, 181, 187, 189, 192, 196, 198, 199, 270, 280, 291 eta 781).

 • Eredu hauek ZergaBidea programarekin ez dira prestatzen, programa ez ofizialarekin lortutako fitxategia transmititu behar da. Transmisio hau ZergaBideako gune urdinetik egiten da.

 

Bigarren aurkezpenak (ordezkoak edo osagarriak)

Normalean, zergapekoak eredu informatiboa datu guztiekin batera aurkezten du jatorrizko aitorpen batean, eta, horrela, bere obligazioa beteta uzten du. Baina gerta daiteke hura egin ondoren konturatzea jatorrizko aitorpenak akatsen bat duela edo osatu gabe dagoela. Hura zuzentzeko, bigarren aitorpen bat aurkeztu behar da, eta, kasuen arabera, ordezko aitorpena edo aitorpen osagarria izan daiteke.

 

Garrantzitsua da jakitea zer alde dagoen bigarren aitorpenaren bi moten artean:

 • Ordezko aitorpena: jatorrizkoa ordezkatzen du, eta Ogasuneko datu baseetan bigarren aitorpeneko datuak bakarrik geldituko dira (ordezko aitorpena).
 • Aitorpen osagarria: jatorrizkoa osatu egingo du, eta Ogasuneko datu baseetan bi aitorpenetako datuak geldituko dira.

 

Ordezko aitorpenen eta osagarrien adibideak

190 eredua 10 langileren datuekin batera aurkeztu ondoren, zergapekoa konturatu da eredu horretan:

 1. Beste bi langileren informazioa falta dela. Aitorpen osagarri bat aurkeztu daiteke, bi langile horien datuekin batera, edo, bestela, ordezko aitorpen bat 12 langileren datuekin batera.
 2. Langile horien guztien datuetako bat -Gizarte Segurantzari buruzkoa- okerra da. Ordezko aitorpena aurkeztu beharko litzateke, 10 langileren datu guztiekin batera.
 3. Langile guztientzat datu bat falta da -Gizarte Segurantzari buruzkoa-. Ordezko aitorpena aurkeztu beharko litzateke, 10 langileren datu guztiekin batera.

 

Eredu batzuen aldaketak

Jarraian, eredu informatibo batzuetan egin diren aldaketa nagusiak esplikatzen dira. Dagozkien foru aginduak argitaratuko dira.

187 eredua - Inbertsio funtsak

“Eskurapen edo besterentzearen jatorriaren gakoa” eremua aldatu da, K gako berri bat sartzeko. Haren bidez, eragiketaren jatorriaren berri ematen da inbertsio kolektiboko sozietateetatik askatutako akzioak entregatzen diren kasuan.

 

189 eredua – Baloreak, aseguruak eta errentak

 “Balore kopurua ” eremua aldatu da zehazteko nahitaezkoa dela adieraztea aitortuak guztira zenbat tituluren gainean duen partaidetza portzentaje jakin bat.

 

190 eredua - Lanaren etekinak, jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariak

L kodeari (errenta salbuetsiak) dagozkion hainbat azpigako aldatu dira, jarraian azaltzen denaren arabera:

 

 • 8 eta 27 azpigakoetako deskribapenak aldatu dira, erabilitako terminologia onartuta dagoen araudira egokitzeko. Araudi hori lotuta dago Europako zuzentarauen transposizioarekin eta beste zenbait aldaketa teknikorekin, zeinen bitartez familia prestazioen salbuespena birdefinitu baita eta jaiotzagatik eta adingabearen zaintzagatik araututako prestazioei bularreko haurrak zaintzeko erantzunkidetasunagatik sortutakoa gehitu baitzaie.
 • 22 azpigakotik kanpo utzi dira administrazio publikoek gizarteratzeko gutxieneko errenta gisa ezarritako prestazio ekonomikoak, 28 azpigakoan kontsignatu beharko baitira. Horrela, diru-sarrerak bermatzeko errenta (DBE) bezalako prestazioak 28 azpigakoarekin informatuko dira,  eta ez 22 azpikogakoarekin.
 • Lurraldeen arteko informazio fluxua eta haien koordinazioa errazte aldera, 43 azpigakoa ezabatu da, eta haren edukiari 29 azpigakoa esleitu zaio. Orobat, 28 azpigakoaren oraingo edukia 30 azpigakoaz zenbakitu da.

Ordainketei buruzko erregistroan, aldaketak sartu dira «Lanerako ezintasunetik eratorritako gauza bidezko ordainketak» eremuan, lanerako ezintasunagatik Gizarte Segurantzak edo beste edozein entitate edo enpresak gauzen bidez emandako ordainketen informazioa behar bezala identifikatzeko.

 

198 eredua - Aktibo finantzarioen eskualdaketa, amortizazioa, berreskuraketa, trukaketa o bihurketa

"Partaidetza portzentajea" eremua aldatu da, eragiketa berean aitortutako pertsonek partaidetza portzentaje bera duten kasuan zeroekin betetzeari buruzko erreferentzia ezabatzeko; beraz, eragiketan aitortutako bakoitzari dagozkion portzentajeak bete behar dira, portzentajeak berdinak izan arren.

"Emandako/jasotako konpentsazio monetario " eta "Konpentsazioak" eremuak aldatu dira, L eragiketaren gakoa (balioen splita eta kontrasplita) jar daitezkeen gakoetako bat izan ez dadin.

“Lotutako eragiketaren ekitaldia” eremua aldatu da, horren helburua izanik erlazionatu gabeko eragiketarik ez egotea, haietako bat ekitaldi batean egin delako eta bestea hurrengo ekitaldi batean egin delako.

 

“Eragiketaren gakoa” eremua aldatu da, “Lotutako eragiketaren ekitaldia” betetzeko, aitortutako eragiketarekin lotutako eragiketa eragiketaz besteko ekitaldi bati badagokio

 

Bi eremu berri sortu dira ("Bitartekariaren IFZ" eta "Bitartekariaren izen-abizenak edo izen soziala"), eta horien helburua da bitartekaria identifikatzea kontrapartidako eragiketa erlazionatua aitortzaileak berak egin ez duenean.

 

289 eredua – Finantza kontuak elkar laguntzaren esparruan

I. eta II. eranskinen edukia eguneratu da, 2021eko ekitalditik aurrera informazioa trukatzera konprometitutako herrialdeetara egokitzeko:

 • Kenia, Maldivas y Jamaica sartu dira.
 • Gibraltarren eta Erresuma Batuaren egoera aldatu da (EBren zutabetik hirugarren herrialdeen zutabera eraman dira).

296 ereduaEstablezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek lortutako etekinak

“Azpigako” eremua aldatu da, helburu hauekin:

 • 11 eta 12 azpigako berriak sartzea:

11. Aitortutako jasotzaileak ordaintzaileari frogatu dio Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 32. artikuluan ezarritako prozedura erabili duela.

12. Salbuetsita dauden dietak eta bidaia gastuetarako diru-esleipenak.

 • Lekualdatutako langileen araubideari buruzko 07 azpigakoa kentzea, PFEZaren Foru Arauaren 4.3 artikulua indargabetu dela eta.

 •     03 azpigakoa aldatzea. Izan ere, 12 azpigako berrian aipatzen den kontzeptua azpigako orokorrago horretan zegoen sartuta lehenago.

Eremu berri bat sortu da, "Jasanarazitako konturako sarrerak" izenekoa, jasotzaileari jasanarazitako gauzazko ordainsarien ordaintzaileak kontura egindako sarrera horien zenbatekoa adierazteko.

 

720 eredua – Atzerriko ondasunak eta eskubideak

Informazioa emateko betebeharraren aldizkakotasuna aldatzen da, eta ezartzen da, ondasun higiezinen kasuan izan ezik, urtero atzerriko ondasun eta eskubide guztien berri eman beharko dela, kategoriaren arabera taldekatuta, betiere kategoria bakoitzeko 50.000 euroko atalasea gainditzen bada.

Ondasun higiezinen eta horien gaineko eskubideen kasuan, aurreko arauari eusten zaio, eta ondorengo urteetan, deklaratzeko betebeharra izango da soilik azken aitorpena aurkeztea eragin zuen zenbatekoan 20.000 eurotik gorako gehikuntza dutenean, salbu eta urte horretan zergadunak beste edozein ondasun kategoriari buruzko informazioa emateko betebeharra duenean; kasu horretan, ondasun higiezinen edo horien gaineko eskubideen berri ere eman beharko du, nahiz eta balioa 20.000 eurotik gorakoa ez izan.

“Ondasun higiezin edo higigarri motaren gakoa” eremua aldatu da, eta V gako berri bat sartu da txanpon birtualei buruz informatzeko, baldin eta guztien baterako balioa 50.000 eurotik gorakoa bada.

 

720 eredua aurkezteko epea aldatu da, eta apirilaren 1etik ekainaren 30era bitarte joango da.