182 Dohaintzen, ekarpenen eta ondare erabilpenen urteko aitorpen informatiboa

Nork aurkeztu behar du?

182 eredua aurkeztera behartuak daude:

 • Dohaintzak jasotzen dituzten entitateak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Sozietateen gaineko Zergan edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan  ezarritakoari jarraiki, kenkarirako eskubidea ematen dutenak direnean, dohaintza emaileek aipaturiko zergaren ondorioetarako dohaintza egiaztatzen duen ziurtagiria eskatu dutenean.
 • Azaroaren 18ko 41/2003 Legeak, pertsona ezgaituen ondarea babestu eta Kode Zibila, Prozedura Zibilaren Legea eta horri buruzko zerga araudia aldatzekoak, arautzen dituen ondare babestuen titularrak, eta horiek pertsona ezgaituak badira, ondare horien administratzaileak.
 • Langileen sindikatuak, sindikatuei ordaindutako kuoten kenkaria aplikatu nahian aitorpen informatiboan sartzea ontzat eman duten afiliatuei dagokienez.
 • Alderdi politikoak, herri hauteskundeetan hautatutako kargu politikoek eta izendapen librekoek beren erakunde politikoari nahitaez egindako ekarpenei dagokienez.

Zer aitortzen da?

Kasu bakoitzean aitortuko da:

 • Dohaintza emaileak, dohaintzaren zenbatekoa edo, gauzen bidezkoa bada, haren balorazioa
 • Jasotako ekarpenak eta egindako erabilpenen onuradunak identifikatuko dira, eta ekarpen eta erabilpen horien mota, zenbatekoa eta identifikazioa ere zehaztuko dira
 • Adostasuna eman duten afiliatuen zerrenda eta urtean ordaindutako kuota jasoko dira eredu informatiboan.
 • Adostasuna eman duten kargu politikoen zerrenda eta alderdi politikoari egindako derrigorrezko ekarpenen zenbatekoak aitortuko dira.

Aurkezteko modalitateak

 • Internet: 2017ko ekitaldirako eta hurrengoetarako ZergaBidea plataformako laguntza programa erabiliz, edo plataforma berberetik beste programa baten bitartez lortutako fitxategia bidaliz. Eta 2016ko ekitaldirako eta aurrekoetarako, berriz, Zergabidea programa zaharrarekin lortutako fitxategia Gipuzkoataria erabilita bidaliz.
 • Editran: Editran bidezko derrigorrezko transmisioa informazio bolumen handia duten aitorpenetarako (Entitate laguntzaileak, borondatezko gizarte aurreikuspeneko eta pentsio planetako entitateak, inbertsio kolektiboko erakundeak), eta borondatezkoa gainerako zergadunentzako.
 • Papera: 182 inprimakia bete eta Finantza entitate laguntzaileetan eta Herritarren Arretarako Bulegoetan entregatzearen bitartez.

Aurkezteko epea

Aitortzen den urtea amaitu ondorengo urtarrilaren 1etik 30ra bitartean.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hori Interneten bakarrik eskura daiteke.

Laguntza programak

ZergaBidea (HTML)

Araudia

3/2004 Foru Araua, apirilaren 7koa, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoa (PDF)

87/2004 Foru Dekretua, azaroaren 2koa, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimena eta mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriak aplikatzeko erregelamendua onartzen duena. (PDF)

667/2014 Foru Agindua, abenduaren 17koa, «Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Dohain tzak, ekarpenak eta erabilpenak. Urteko laburpen informatiboa» izena duen 182 eredua onartu, eta aurkezteko erak eta epeak ezartzen dituena. (PDF)

665/2015 Foru Agindua, abenduaren 22koa,hurrenez hurren 182 eta 184 urteko eredu informatiboak arautzen dituzten abenduaren 17ko 667/2014 eta urtarrilaren 16ko 12/2014 Foru Aginduak aldatzen dituena (PDF)

Lotutako zergak (ereduak)

109 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga