841 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: Jarduerari zeharka atxikita dagoen lokalaren aitorpena

Nork aurkeztu behar du?

Zergen Foru Arau Orokorreko 35. artikuluak erreferentzia egiten dien eta Zerga honek zergapetutako jardueraren bat egiten duten pertsona fisiko edo juridiko eta erakundeak

Noiz aurkeztu behar da 841 eredua?

Zer aitortzen da?

  • Jarduerari zeharka atxikita (mendekoa) dagoen lokalari alta ematea.
  • Jarduera ekonomikoen zerga elementuak aldatzea.
  • Jarduerari zeharka atxikitako lokalen erabilera etetea.

Aurkezteko lekuak

Aitorpen modalitatearen arabera aurkezteko lekuak honakoak dira:

Alta aitorpenak:

Baja eta aldaketa aitorpenak:

Aurkezteko modalitateak

  • Paperean: Aukeran Zerga administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoz egitera behartuta ez dauden pertsona eta entitateentzako:

1. Eredua Zergabideatik osatu eta inprimatuz

2. 841 inprimakia bete eta aurkeztuz

  • Internet bidez: Eredua Zergabideatik osatu eta inprimatuz

Aurkezteko epea

  • Alta aitorpenak: jarduera hasi aurreko lehen hamar egunen barruan aurkeztuko dira.
  • Baja eta aldaketa aitorpenak: jardueraren aldaketa edo etetea gertatu zen datatik hilabeteko epean aurkeztuko dira.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hau, halaber, Gipuzkoako estanko baimenduetan ere eskura daiteke.

Inprimakia lortzeko aukerak:

Araudia

1.311/2003 Foru Agindua, abenduaren 18koa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 840 eta 841 ereduak aldatzen dituena 2010eko uztailaren 2an 124. GAOk aldatua. (PDF)

Informazio interesgarria

Lotutako zergak (ereduak)

036 Zentsu aitorpena