Argitara eman dira TicketBAI proiektuarekin lotutako honako foru agindu hauek:

608/2021 Foru Agindua, TicketBAI betebeharraren ezarpen egutegia aldatzen duena eta erretiroa hartzeko adinetik hurbil dauden pertsona fisiko jakin batzuk hura betetzetik salbuesten dituena, eta 609/2021 Foru Agindua, «TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan eta establezimendu iraunkor bidez jarduten duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan aplikatzen diren kenkarien aurrerakina» izena duen KTB eredua onetsi eta hura aurkezteko modua eta epea ezartzen dituena.

608/2021 Foru Agindua, azaroaren 9koa, TicketBAI betebeharraren ezarpen egutegia aldatzen duena eta erretiroa hartzeko adinetik hurbil dauden pertsona fisiko jakin batzuk hura betetzetik salbuesten dituena. 

608/2021 Foru Aginduaren bidez, TicketBAI proiektuaren inguruan hartutako neurri berriak onesten dira:

 • Jasotzen den lehenengo neurria borondatezko epea luzatzearena da. TicketBAI betebeharraren ezarpen data hulbil dagoenez eta betebehar horretara ahalik eta modu eroso eta errazenean egokitzen laguntzeko, egokitzat jotzen da zergadunek sistemari beren borondatez atxikitzeko duten epea 6 hilabetez luzatzea. Horrela, inbertsioari aurre egiteko pizgarri fiskal handiagoak jasotzeaz gain, derrigorrez bete beharrekoa izan aurretik eta zigor erregimenaren mende egon gabe haren funtzionamendua ezagutzen jarraitu ahal izango dute.

  Zergadunak TicketBAI sistema erabiltzera behartuta egongo dira, kontuan hartuta zer jarduera enpresarial, profesional edo artistiko egiten duten apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileaz onartutako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateginaren arabera, FA 608/2021 ezartzen den ezarpen egutegi berri bati jarraituz.

 • 608/2021 Foru Aginduak onartzen duen bigarren neurriak, erretiroa hartzetik gertu dauden pertsonak ditu jomuga. Horrela, TicketBAI betebeharretik salbuetsita gelditzen dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadun diren pertsona fisikoak, baldintza hauek betetzen badituzte:

  a) 2021eko abenduaren 31n jarduera ekonomiko batean aritzea eta egun horretan 60 urte edo gehiago izatea.

  b) Derrigorrez elkargoko kide izatea eskatzen duen jarduera profesional bat egiten duten pertsona fisikoen kolektiboko kide ez izatea, eta Administrazioarekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera behartuta ez egotea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2.c) artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

  c) 2021ean ez edukitzea besteren konturako langilerik kontratatuta. Autonomo laguntzaileak ez dira besteren konturako langiletzat hartzen.

 

608/2021 Foru Agindua, azaroaren 9koa, TicketBAI betebeharraren ezarpen egutegia aldatzen duena eta erretiroa hartzeko adinetik hurbil dauden pertsona fisiko jakin batzuk hura betetzetik salbuesten dituena                       

 

609/2021 Foru Agindua, azaroaren 9koa, «TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan eta establezimendu iraunkor bidez jarduten duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan aplikatzen diren kenkarien aurrerakina» izena duen KTB eredua onetsi eta hura aurkezteko modua eta epea ezartzen dituena.                     

609/2021 Foru Aginduaren bidez, onartu egiten da irailaren 7ko 5/2021 Foru Dekretu-Arauak jasotako, TicketBAI obligazioa borondatez betetzea sustatzeko kenkarien aurrerakin likidoa eskatzeko erabili beharreko KTB eredua, baita 5/2021 Foru Dekretu-Arauan aurreikusitako gainerako alderdiak ere.

Horren bidez ahalbidetu nahi da kenkari horiek inbertsio eta gastuak egiten diren unera aurreratzea modu likidoan, eta hori egitea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarengatik, sozietateen gaineko zergarengatik eta establezimendu iraunkor bidez jarduten duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarengatik aurreko lehen lau zergaldietan ordaindutako zenbatekoen kargura, betiere baldin eta zergaldi horiek autolikidatzeko epea lehen aurrerakina eskatu baino lehen amaitu bada. Muga ordainketa horien zenbatekoa izango da. Era horretan, kenkariak aurreratzea errazteko, itzuli egiten dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarengatik, sozietateen gaineko zergarengatik edo establezimendu iraunkor bidez jarduten duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarengatik aurreko zergaldietako autolikidazioetan ordaindutako zenbatekoak, kasuak kasu.

Aurreratu daitekeen gehieneko zenbatekoari dagoeneko kenduta dauden zenbatekoak gutxituko zaizkio, alegia, kenkari gehituak, TicketBAI kenkariak eta txikizkako merkataritza eraldatzeko kenkariak aplikatzeagatik kendutakoak.

Aurrerakin likido hori ezin bada egin, osorik edo zati batean, aurretik zergarik ordaindu ez delako, aurreratu gabeko kenkariak inbertsioa edo gastua egin den zergaldiko kuota osoaren gainean aplikatuko dira, osorik edo zati batean.

Aurrerakina aplikatuko zaie bai 2021., 2022. eta 2023. urteetan egindako inbertsio eta gastuei eta bai 2020an egindakoei.

Kenkarien aurrerakina zergadunak KTB ereduaren bidez eskatu ondoren egingo da.

Eredua aurkezteko epea 2021eko azaroaren 11tik 2023ko abenduaren 31ra bitartekoa izango da.

Denbora tarte horretan zergadunek KTB eredu bat baino gehiago aurkeztu dezakete, hilean bat gehienez. 

Kenkari aurreratuen itzulketa banku transferentzia bidez egingo da zergadunak adierazitako kontura, KTB eredua aurkeztu den hilabetea amaitu eta hurrengo hamabost egunen barruan gehienez.

Eskaera ZergaBidea plataforma erabiliz egin beharko da, eta eskaerari ez zaio dokumentariorik erantsi beharko

 

Informazio gehiago:

 • PFEZ adibideak
 • SZ adibideak
 • 609/2021 Foru Agindua, azaroaren 9koa, «TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan eta establezimendu iraunkor bidez jarduten duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan aplikatzen diren kenkarien aurrerakina» izena duen KTB eredua onetsi eta hura aurkezteko modua eta epea ezartzen dituena