Nabarmentzekoak

 

BAK

Iazko kanpainan bezala BAK gakoak erabili ahal izango dira zerga informazioa deskargatzeko eta errenta eta ondare aitorpenak aurkezteko. 

Dagoeneko posible da Gipuzkoatarian zerga informazioa eta errentako autolikidazio proposamena eskuratzea, honela:

 • aurretik lortutako BAK kodea erabiliz.
 • dagoeneko eskatu daitekeen BAK kode berriaren bidez.

Apirilaren 7tik aurrera, ZergaBidean 2020ko errenta programa eskura jartzearekin batera, BAK kodea erabilita zerga informazioa deskargatu ahal izango da errenta aitorpenean.

 Apirilaren 15etik aurrera, BAK kodea erabilita, errenta eta ondare aitorpenak aurkeztu ahal izango dira Internet bidez.

BAK kodea modu telematikoan lortzen da, gure bulegoetara etorri beharrik gabe. Baina baditu muga batzuk:

 • ez du balio Gipuzkoatariko gainerako zerbitzu telematikoetan sartzeko.
 • gainerako aitorpenak ezin dira Zergabideatik aurkeztu, ezta beste ezein idazkirik ere.
 • ezin da ordezkaritza berririk izapidetu (001 eredua); ordezkaritza lehenago lortu denean bakarrik jardun daiteke hirugarren baten ordezkari moduan.

BakQ kodeak eta sinadurarako erabiltzen diren beste ziurtagiri aurreratuek ez dute horrelako mugarik; hala ere, horiek lortzeko, gure bulegoetara etorri beharra dago.

 

CBK

 

Covid-9ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko hartu diren zerga neurrietako bat “carry back” izenez ezagutzen dena da. Haren bitartez, posible da 2020an jarduera ekonomikoetan izan dira galerak jarduera ekonomiko horiek 2019an izan dituzten irabaziekin konpentsatzea. Konpentsazio hori CBK ereduaren bidez egin da, eta hura aplikatu dutenak behartuta daude konpentsatutako galeren zenbatekoa jarduera ekonomikoaren etekin handiago gisa konputatzera 2020ko errenta aitorpenean.

Etekin hori jarduera ekonomikoari buruzko 6. eranskin espezifiko batean adierazi beharko da, zenbatespen erregimen gisa “carry back” jarriz.

 

Zerga informazioa

2020ko zerga informazioan datu berriak agertuko dira: Hoien artean nabarmentzen dira:

 • jardueraren galerak CBK ereduaren bidez konpentsatzeagatik jarduera ekonomikoak integratzeko duen etekina.
 • COVID-19aren ondorioz, ERTE edo ERE bat jasateagatik edo jarduera galdu eta uzteagatik jasotako langabezia prestazioak, BGAEenak eta antzekoenak.
 • kapital murrizpenak.
 • errenta salbuetsiak, hala nola bizitzeko gutxieneko diru-sarrera, norberaren konturako langileei edo langile autonomoei EAEko administrazio publikoek emandako laguntzak, Covid-19aren aurkako neurriek haien jarduera eten, geldiarazi eta larriki kaltetzeagatik eman direnean, eta

Hildako pertsonen errenta itzulketak

Hildako pertsona baten errenta aitorpena aurkeztu eta haien emaitza itzultzekoa bada, oinordekoek, itzulketa jasotzeko, eskaera eredu bat aurkeztu behar dute, behar bezala beteta, eta dagokion dokumentazioa erantsi, kanpainako hildakoen itzulketa atalean azaltzen den bezala.

 

Errenta mekanizatua

 

Hitzordu bakoitzeko pertsona bat

Covid-19ak sortutako egoera dela eta, hitzordu bakoitzeko gure bulegoetara pertsona bat etortzeko eskatzen da. Familia unitateen kasuan, ezkontide batek edo izatezko bikotekide batek etorri behar du, besteak emandako baimena eta haren NANaren kopia ekarrita.

 

Mekanizatua – SMS

Txanda hartzeko orduan telefono mugikor bat ematen bazaigu, SMS bat bidaliko dugu, orain arte bezala:

 • txanda hartzen denean (aitorpena zein bulegotan, noiz eta zein ordutan aurkeztu behar den gogorarazteko).
 • ​txanda bat bertan behera uzten denean.

Mekanizatua – Ordaintzeko erak

Autolikidazio mekanizatuaren emaitza ordaintzekoa bada, aitorpena egiteko unean ordainketa nola nahi den egin aukera daiteke: helbideratuta edo ordainketa-gutuna erabilita. Bigarrena aukeratzen bada, zergadunari ordainketa-gutuna emango zaio finantza entitate laguntzaile batera hurbildu eta bertan ordaindu dezan.

ZergaBidea plataformatik zorraren ordainketa kudeatu daiteke eta honako hau egin:

 • ordainketa helbideratzeko adierazitako kontu korrentea aldatu.
 • ordainketa-gutuna aukeratu.
 • ordainketa-pasabidearen bitartez ordaindu.
 • gerorapen bat eskatu

 

Errenta proposamena

Posta bidezko komunikazioa

Kanpaina honetan zehar, proposamena jasotzen dutenei postaz bidaliko zaizkien komunikazioak bi eratakoak izango dira.

 

 • aurreko urteetako batean proposamena internet bidez onartu zutenei edo orain arte aitorpena Gipuzkoan aurkeztu ez dutenei,  proposamena webean ikusteko kodea baino ez zaie helaraziko.
 • gainerako zergadunei komunikazio osoa bidaliko zaie, proposamena barne, aurreko urteetan bezala.

Neurri honekin informazioaren sagurtasuna hobetzen da, eta nabarmen aurreztea lortzen da aldi berean.

 

Proposamena onartzea aldaketak sartuta eta sartu gabe

Aurreko kanpainetan bezala, proposamena telefonoz edo internet bidez onartu ahal izango da, emaitza ekonomikoa ezertan ere aldatu gabe edo bost kontzeptu hauetako bat aldatu eta gero:

 • etxebizitza errentan emateagatik lortutako etekinak.
 • lokalak errentan emateagatik lortutako etekinak.
 • kuota sindikalaren kenkaria.
 • dohaintzen kenkaria.
 • ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik aplikatutako kenkaria.

 

Proposamena – Programara jaistea eta internet bidez aurkeztea

Gainera, posible izango da proposamena Zergabidea plataforma elektronikora jaistea, barruan edozein aldaketa egin eta aitorpena Interneten bidez aurkezteko. Prozesu hori errazte aldera, ohiko autentifikazio sistemak erabiltzeaz gainera (pasahitz operatiboa eta ziurtagiria) proposamenaren onarpen kodea ere erabiliko ahal izango da proposamena jaitsi eta aitorpena internet bidez aurkezteko.

 

Proposamena – Ordaintzeko erak.

Proposamenaren emaitza ordaintzekoa bada, proposamena onartzen den unean helbideraketa bakarrik aukera daiteke ordainketa modu gisa.

ZergaBidea plataformatik zorraren ordainketa kudeatu daiteke eta honako hau egin:

 • ordainketa helbideratzeko adierazitako kontu korrentea aldatu.
 • ordainketa-gutuna aukeratu.
 • ordainketa-pasabidearen bitartez ordaindu.
 • gerorapen bat eskatu
   

Errenta eta ondarea internet bidez

Errenta eta ondarea internet bidez - Zergabidea plataforma 

Errenta eta ondarearen aitorpenen aurkezpena ZergaBidea programaren bitartez egiten da.

 

Programa eskuratzea

Programa eskuratzeko autentifikazioa beharrezkoa da, eta izan daiteke:

 • pasahitz operatiboa, BAK, BakQ edo ziurtagiria.
 • erabiltzailea: errentaren kasuan, baldin eta pasahitz operatiborik, BAK, BakQ identifikaziorik edo ziurtagirik eskatu ez bada, eta aitorpena kontraste datuarekin aurkeztu nahi bada (azken urteetako errenta aitorpenaren kuota edo proposamenaren onarpen kodea). Erabiltzaile bat lortzeko, alta eskatu behar da BESTE SARBIDE BATZUK apartatuan, https://zergabidea.gipuzkoa.eus helbidean, e-posta kontu bat eta pasahitz bat erabiliz. 

 

Aitorpena betetzea

Errenta aitorpenak horrela bete daitezke:

 • eskuz.
 • zerga informazio jaitsiz, pasahitz operatiboa, BAK, BakQ identifikazioa, edo ziurtagiria erabilita.
 • proposamena jaitsiz, pasahitz operatiboa, BAK, BakQ identifikazioa, ziurtagiria edo kontraste-datua (proposamenaren onarpen kodea).
 • simulazio programarekin egindako aitorpen bat inportatuz.
 • aurreko ekitaldiko aitorpena inportatuz.

Ondarearen aitorpenak horrela bete daitezke:

 • eskuz.
 • simulazio programarekin egindako aitorpen bat inportatuz.
 • aurreko ekitaldiko aitorpena inportatuz.

 

Aitorpena aurkeztea

Aitorpenak aurkezteko autentifikazioa beharrezkoa da, eta izan daiteke:

 • pasahitz operatiboa, BAK, Bakq edo ziurtagiria.

Gainera, errenta aitorpenerako, kontraste-datua hauek erabili daitezke:

 • azken urteetako errenta aitorpenaren kuota.
 • proposamenaren onarpen kodea.

 

Errenta eta ondarea internet bidez – Frogagiriak

Frogagiriei dagokienez, errenta aitorpena internet bidez aurkezten duten zergadunek, erabiltzen duten autentifikazio sistema edozein dela ere, ez dute frogagiririk aurkeztu beharko baldin eta bi baldintza hauek betetzen badituzte:

 • beren ohiko etxebizitza aitortzen den ekitaldian erosita ez egotea, eta
 • aitorpenean sartzen dituzten kontzeptuak eta Zerga Informazioan ageri direnak berdinak izatea.

Hori programa berak egingo du, erabiltzaileari ohartarazita, bete diren laukien arabera.

Partikularrek internet bidez edo herritarren arretarako bulegoetan aurkeztu ditzakete errentako frogagiriak. 
Ordezkari profesionalek (aholkulari eta kudeatzaileek) nahitaez Internet bidez aurkeztu behar dituzte  frogagiriak.
Ondare aitorpenetarako, ez da frogagiririk aurkeztu behar.

 

Errenta eta ondarea internet bidez – Ordezkari profesionalak

Ordezkari profesionalek ordezkatzen dituztenen errenta edo ondare aitorpenak aurkezteko beharrezkoa dute ordezkaritza eredu bat erregistratua izatea: 001-P edo 001- RP eredua. 

 

Errenta eta ondarea internet bidez – Ordainketa eta bigarren aurkezpenak

Errenta eta ondare aitorpenak internet bidez aurkezten diren kasuetan, erraztasunak izango dira zorraren ordainketa kudeatzeko (kontu korrontea, ordainketa-gutuna, ordainketa-pasabidea eta gerorapenak) eta bigarren aurkezpenak egiteko (ordezkoak eta osagarriak).

 

Errenta eta ondare internet bidez – Aitorpen osagarriak

Errenta eta ondare zergen autolikidazio osagarriak internet bidez aurkeztu ahal izango dira. Horretarako, honako hau hartu beharko da kontuan:

 • autolikidazio osagarri bat aurkeztu ahal izateko, baldintza hauek bete behar dira: jatorrizko aitorpen bat aurkeztea aldez aurretik, aitorpen horretan akatsak edo omisioak izatea, eta akats edo omisio horien ondorioz behar baino gutxiago ordaintzea edo jasotako itzulketa zilegi zena baino handiagoa izatea.
 • autolikidazio osagarria aurkezten da jatorrizko autolikidazioarekin ordaindutakoa baino zenbateko handiagoa ordaindu behar denean, edo zergadunak behar baino zenbateko handiagoa kobratu duenean. Beste edozein kasutan, idatzi bat aurkeztu beharra dago jatorrizko autolikidazioaren zuzenketa eskatzeko.
 • autolikidazio osagarria epe barruan aurkeztu daiteke, bakar-bakarrik, baldin eta jatorrizko autolikidazioaren emaitza ordainduta edo kobratuta badago (ordainduta errenta edo ondarearen kasuan, eta kobratuta errentaren kasuan).
 • osagarria epez kanpo aurkeztu daiteke.
 • errenta zergaren autolikidazio osagarria (109 eredua) eta ondare zergarena (714 eredua) aitorpen osagarri osoak dira; aldiz, beste autolikidazioen aitorpen osagarriak (110 edo 300 ereduenak, kasu) partzialak dira.
 • osagarri partzialetan jatorrizko aitorpenean falta diren datuak baino ez dira sartu behar.
 • autolikidazio osagarriak osoak direnean, datu guztiak sartu behar dira, jatorrizkoan jarritakoak eta aipatu gabe utzitakoak. Gainera, erregularizazioa egin beharra dago, eta horrek beti emango du ordaintzeko emaitza bat, zeina aterako baita autolikidazio osagarriaren emaitza eta zergadunak aurkeztutako autolikidazioengatik eta administrazioak egindako likidazioengatik ordaindu eta kobratu den zenbatekoa elkarrekin alderatuta.
 • Aitorpen osagarri partzial baten adibidea (110 eredua):
  • aurkeztu den jatorrizko aitorpen batek 1.000 euro ordaintzeko emaitza izan du, eta zenbateko hori osorik ordaindu da.
  • aitortzailea ohartu da aitorpen horretan ez zuela sartu langile bati dagokion 500 euroko atxikipena, aitorpen osagarri bat aurkeztu du, eta 500 euro ordaintzea atera zaio. Aitorpen osagarri partzial bat aurkeztu du, jatorrizkoan falta zen zenbatekoagatik.
 • errenta aitorpen osagarri oso baten adibidea (ondare zergarako ere balioduna):
 • aurkeztu den jatorrizko aitorpen batek 1.000 euro ordaintzeko emaitza izan du, eta zenbateko hori osorik ordaindu da.
 • aitortzailea ohartu da aitorpen horretan sartu gabe utzi zuela errenta jakin bat, eta aitorpen osagarri bat aurkeztu du.
 • aitorpen osagarri hori osoa izango da, datu guztiak izango dituelako, jatorrizkoan aitortutakoak eta sartu gabe utzi zen errenta.
 • era horretan,  aitorpen osagarriaren emaitza 1.200 eurokoa da, baina hori ez da ordaindu behar den zenbatekoa.
 • zenbat ordaindu behar den kalkulatzeko, egoera erregularizatu beharra dago.
 • demagun adibide horretan administrazioak ez duela egin inolako likidaziorik eta zergadunak ez duela aurkeztu beste ezein autolikidaziorik. Kasu horretan, erregularizazioaren emaitza 200 euro ordaintzea izango da (1.200-1.000).
 • erregularizaziotik ez bada ateratzen ordaintzeko emaitzarik, ezin da aurkeztu errenta edo ondarearen aitorpen osagarririk. Idatzi bat aurkeztu beharko litzateke jatorrizko autolikidazioa zuzentzeko.
 • errenta zergaren autolikidazio osagarrian jatorrizko autolikidazioan aukeratutako tributazio mota bera aukeratu beharra dago. Kontrakoa eginez gero, autolikidazio osagarri hori ezingo da aurkeztu, eta idatzi bat aurkeztu beharko da jatorrizko autolikidazioa zuzentzeko.