Nabarmentzekoak

 

BAK

Orain arte bezala, onartuko da BAK kodea erabiltzea zerga informazioa deskargatzeko eta errenta eta ondare aitorpenak aurkezteko. 

Lehendik lortutakoak zein BAK berriak erabiltzeko aukera egongo da. BAK berriak martxoaren erdialdetik aurrera eskatu ahal izango dira.

Abantaila nagusia da hura eskatzeko ez dela identifikazio presentzialik behar. Jaulkipena hasten da erabilera bakarreko aktibazio kode batetik abiatuta, eta kode horrek online abiarazten du eskaera. 

Baina baditu muga handiak, hauek esate baterako:

 • ez du balio Gipuzkoatariko gainerako zerbitzu telematikoetan sartzeko.
 • gainerako aitorpenak ezin dira Zergabideatik aurkeztu, ezta beste ezein idazkirik ere.
 • ezin da ordezkaritza izapidetu (001 eredua). 

BakQ kodeak eta sinadurarako erabiltzen diren beste ziurtagiri aurreratuek ez dute horrelako mugarik; hala ere, horiek lortzeko, gure bulegoetara etorri beharra dago.

 

Errentari buruzko zerga informazioa

2021eko zerga informazioan kontzeptu berriak sartuko dira, honako hauek besteak beste:

 • lehentasunezko dohaintzak eta mezenasgo kulturalak, orain arte eskaini ezin zirenak 182 ereduan aitortzen ez zirelako. Horrela, errenta aitorpenean kenkarirako eskubidea ematen duten dohaintza guztiak jasoko dira zerga informazioan.
 • familia ugariaren izaera. Era horretan, informazioa errenta programara jaistean, automatikoki ekarriko dira programara alokairuagatik eta ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik aplikatzen diren kenkari gehituak (portzentajea eta muga).
 • 2020ko errenta aitorpenean eta KTB ereduan TicketBAIrengatik eta txikizkako merkataritzaren digitalizazioagatik aplikatu diren kenkarien zenbatekoak.

 

Ondareari buruzko zerga informazioa

Orain arte, zerga informazioan, errenta aitorpenerako eta ondare aitorpenerako datuak agertu dira. Hala ere, zerga informazio hori errenta programara baino ezin izan da deskargatu.

Kanpaina honetarako berritasun gisa, ondarea aitortzeko programara ere deskargatu ahal izango da zerga informazioa.
 

Hildako pertsonen errenta itzulketak

Hildako pertsona baten errenta aitorpena aurkeztu eta haien emaitza itzultzekoa bada, oinordekoek, itzulketa jasotzeko, eskaera eredu bat aurkeztu behar dute, behar bezala beteta, eta dagokion dokumentazioa erantsi, kanpainako hildakoen itzulketa atalean azaltzen den bezala.

 

Errenta mekanizatua

 

Hitzordu bakoitzeko pertsona bat

Covid-19ak sortutako egoera dela eta, hitzordu bakoitzeko gure bulegoetara pertsona bat etortzeko eskatzen da. Familia unitateen kasuan, ezkontide batek edo izatezko bikotekide batek etorri behar du, besteak emandako baimena eta haren NANaren kopia ekarrita.

 

Mekanizatua – SMS

Txanda hartzeko orduan telefono mugikor bat ematen bazaigu, SMS bat bidaliko dugu, orain arte bezala:

 • txanda hartzen denean (aitorpena zein bulegotan, noiz eta zein ordutan aurkeztu behar den gogorarazteko).
 • ​txanda bat bertan behera uzten denean.

 

Mekanizatua – Ordaintzeko erak

Autolikidazio mekanizatuaren emaitza ordaintzekoa bada, aitorpena egiteko unean ordainketa nola nahi den egin aukera daiteke: helbideratuta edo ordainketa-gutuna erabilita. Bigarrena aukeratzen bada, zergadunari ordainketa-gutuna emango zaio finantza entitate laguntzaile batera hurbildu eta bertan ordaindu dezan.

ZergaBidea plataformatik zorraren ordainketa kudeatu daiteke eta honako hau egin:

 • ordainketa helbideratzeko adierazitako kontu korrontea aldatu.
 • ordainketa-gutuna aukeratu.
 • ordainketa-pasabidearen bitartez ordaindu.
 • gerorapen bat eskatu

 

Errenta proposamena

Posta bidezko komunikazioa

Kanpaina honetan zehar, proposamena jasotzen dutenei postaz bidaliko zaizkien komunikazioak bi eratakoak izango dira.

 • aurreko urteetako batean proposamena internet bidez onartu zutenei edo orain arte aitorpena Gipuzkoan aurkeztu ez dutenei,  proposamena webean ikusteko kodea baino ez zaie helaraziko eta, berrikuntza gisa, autolikidazioaren emaitza.
 • gainerako zergadunei komunikazio osoa bidaliko zaie, proposamena barne, aurreko urteetan bezala.

Neurri honekin informazioaren segurtasuna hobetzen da, eta nabarmen aurreztea lortzen da aldi berean.

Proposamenetan QR kode bat agertuko da, aplikazioan sartzea errazteko, eta hura Internet bidez ikusi eta onartu ahal izateko.

 

Proposamena onartzea aldaketak sartuta eta sartu gabe

Aurreko kanpainetan bezala, proposamena telefonoz edo internet bidez onartu ahal izango da, emaitza ekonomikoa ezertan ere aldatu gabe edo bost kontzeptu hauetako bat aldatu eta gero:

 • etxebizitza errentan emateagatik lortutako etekinak.
 • lokalak errentan emateagatik lortutako etekinak.
 • kuota sindikalaren kenkaria.
 • dohaintzen kenkaria.
 • ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik aplikatutako kenkaria.

 

Proposamena – Programara jaistea eta internet bidez aurkeztea

Gainera, posible izango da proposamena Zergabidea plataforma elektronikora jaistea, barruan edozein aldaketa egin eta aitorpena Interneten bidez aurkezteko. Prozesu hori errazte aldera, ohiko autentifikazio sistemak erabiltzeaz gainera (BAK, BakQ eta ziurtagiria) proposamenaren onarpen kodea ere erabiliko ahal izango da proposamena jaitsi eta aitorpena internet bidez aurkezteko.

 

Proposamena - Internet bidezko aplikazioa

Kanpaina honetarako, aldatu egiten da proposamenak internet bidez ikusi eta onartzeko aukera ematen duen aplikazioa, eta horrek hobekuntza hauek dakartza, besteak beste:

- onartzen den egun berean baliogabetu ahal izango da proposamena.
- kobrantza edo ordainketa aplikazio berean kudeatu daitezke.
- proposamena telefonoz onartzen duen zergadunak postaz jasoko du, epe laburrean, onarpenaren frogagiria.
- gainerako modalitateekin integrazio handiagoa egongo da eta zergadunek errazago ulertuko dute prozedura, aplikazio berria ZergaBidea plataformaren ingurunean kokatuta egoteagatik.
- zerbitzari informatiko gehiago izango dira, demanda handiko uneetan zerbitzu hobea eskaini ahal izateko.

 

Proposamena – Ordaintzeko eta kobratzeko erak.

Proposamena onartzen den unean, helbideratzea baino ezingo da aukeratu kobratzeko edo ordaintzeko modu gisa.

Behin proposamena onartu ondoren, hura onartzeko erabilitako aplikazio beretik kobrantza edo ordainketa kudeatu ahal izango da, eta horrekin posible izango da:

 • ordainketa helbideratzeko adierazitako kontu korrontea aldatzea.
 • ordainketa gutuna aukeratzea.
 • ordainketa-pasabidearen bitartez ordaintzea.

Kanpaina honetako beste berrikuntza bat da proposamenak prestatuko ditugula emaitza helbideratzeko kontu korronterik administrazioan erregistratuta ez edukitzeagatik orain arte alde batera uzten ziren zergadunentzat.


 

Errenta eta ondarea internet bidez

Errenta eta ondarea internet bidez - Zergabidea plataforma 

Errenta eta ondarearen aitorpenen aurkezpena ZergaBidea programaren bitartez egiten da.

 

Programa eskuratzea

Programa eskuratzeko autentifikazioa beharrezkoa da, eta izan daiteke:

 •  BAK, BakQ edo ziurtagiria.
 • erabiltzailea: errentaren kasuan, baldin eta BAK, BakQ identifikaziorik edo ziurtagirik eskatu ez bada, eta aitorpena kontraste datuarekin aurkeztu nahi bada (azken urteetako errenta aitorpenaren kuota edo proposamenaren onarpen kodea). Erabiltzaile bat lortzeko, alta eskatu behar da BESTE SARBIDE BATZUK apartatuan, https://zergabidea.gipuzkoa.eus helbidean, e-posta kontu bat eta pasahitz bat erabiliz. 

 

Aitorpena betetzea

Errenta aitorpenak horrela bete daitezke:

 • eskuz.
 • zerga informazio jaitsiz, BAK, BakQ identifikazioa, edo ziurtagiria erabilita.
 • proposamena jaitsiz, BAK, BakQ identifikazioa, ziurtagiria edo kontraste-datua (proposamenaren onarpen kodea).
 • simulazio programarekin egindako aitorpen bat inportatuz.
 • aurreko ekitaldiko aitorpena inportatuz.

Ondarearen aitorpenak horrela bete daitezke:

 • eskuz.
 • simulazio programarekin egindako aitorpen bat inportatuz.
 • aurreko ekitaldiko aitorpena inportatuz.

 

Aitorpena aurkeztea

Aitorpenak aurkezteko autentifikazioa beharrezkoa da, eta izan daiteke:

 • BAK, BakQ edo ziurtagiria.

Gainera, errenta aitorpenerako, kontraste-datua hauek erabili daitezke:

 • azken urteetako errenta aitorpenaren kuota.
 • proposamenaren onarpen kodea.

 

Errenta eta ondarea internet bidez – Frogagiriak

Frogagiriei dagokienez, errenta aitorpena internet bidez aurkezten duten zergadunek, erabiltzen duten autentifikazio sistema edozein dela ere, ez dute frogagiririk aurkeztu beharko baldin eta bi baldintza hauek betetzen badituzte:

 • beren ohiko etxebizitza aitortzen den ekitaldian erosita ez egotea, eta
 • aitorpenean sartzen dituzten kontzeptuak eta Zerga Informazioan ageri direnak berdinak izatea.

Hori programa berak egingo du, erabiltzaileari ohartarazita, bete diren laukien arabera.

Partikularrek internet bidez edo herritarren arretarako bulegoetan aurkeztu ditzakete errentako frogagiriak. 
Ordezkari profesionalek (aholkulari eta kudeatzaileek) nahitaez Internet bidez aurkeztu behar dituzte  frogagiriak.
Ondare aitorpenetarako, ez da frogagiririk aurkeztu behar.

 

Errenta eta ondarea internet bidez – Ordezkari profesionalak

Ordezkari profesionalek ordezkatzen dituztenen errenta edo ondare aitorpenak aurkezteko beharrezkoa dute ordezkaritza eredu bat erregistratua izatea: 001-P edo 001- RP eredua. 

 

Errenta eta ondarea internet bidez – Ordainketa eta bigarren aurkezpenak

Errenta eta ondare aitorpenak internet bidez aurkezten diren kasuetan, erraztasunak izango dira zorraren ordainketa kudeatzeko (kontu korrontea, ordainketa-gutuna, ordainketa-pasabidea eta gerorapenak) eta bigarren aurkezpenak egiteko (ordezkoak eta osagarriak).

 

Errenta eta ondare internet bidez – Aitorpen osagarriak

Errenta eta ondare zergen autolikidazio osagarriak internet bidez aurkeztu ahal izango dira. Horretarako, honako hau hartu beharko da kontuan:

 • autolikidazio osagarri bat aurkeztu ahal izateko, baldintza hauek bete behar dira: jatorrizko aitorpen bat aurkeztea aldez aurretik, aitorpen horretan akatsak edo omisioak izatea, eta akats edo omisio horien ondorioz behar baino gutxiago ordaintzea edo jasotako itzulketa zilegi zena baino handiagoa izatea.
 • autolikidazio osagarria aurkezten da jatorrizko autolikidazioarekin ordaindutakoa baino zenbateko handiagoa ordaindu behar denean, edo zergadunak behar baino zenbateko handiagoa kobratu duenean. Beste edozein kasutan, idatzi bat aurkeztu beharra dago jatorrizko autolikidazioaren zuzenketa eskatzeko.
 • autolikidazio osagarria epe barruan aurkeztu daiteke, bakar-bakarrik, baldin eta jatorrizko autolikidazioaren emaitza ordainduta edo kobratuta badago (ordainduta errenta edo ondarearen kasuan, eta kobratuta errentaren kasuan).
 • osagarria epez kanpo aurkeztu daiteke.
 • errenta zergaren autolikidazio osagarria (109 eredua) eta ondare zergarena (714 eredua) aitorpen osagarri osoak dira; aldiz, beste autolikidazioen aitorpen osagarriak (110 edo 300 ereduenak, kasu) partzialak dira.
 • osagarri partzialetan jatorrizko aitorpenean falta diren datuak baino ez dira sartu behar.
 • autolikidazio osagarriak osoak direnean, datu guztiak sartu behar dira, jatorrizkoan jarritakoak eta aipatu gabe utzitakoak. Gainera, erregularizazioa egin beharra dago, eta horrek beti emango du ordaintzeko emaitza bat, zeina aterako baita autolikidazio osagarriaren emaitza eta zergadunak aurkeztutako autolikidazioengatik eta administrazioak egindako likidazioengatik ordaindu eta kobratu den zenbatekoa elkarrekin alderatuta.
 • Aitorpen osagarri partzial baten adibidea (110 eredua):
  • aurkeztu den jatorrizko aitorpen batek 1.000 euro ordaintzeko emaitza izan du, eta zenbateko hori osorik ordaindu da.
  • aitortzailea ohartu da aitorpen horretan ez zuela sartu langile bati dagokion 500 euroko atxikipena, aitorpen osagarri bat aurkeztu du, eta 500 euro ordaintzea atera zaio. Aitorpen osagarri partzial bat aurkeztu du, jatorrizkoan falta zen zenbatekoagatik.
 • errenta aitorpen osagarri oso baten adibidea (ondare zergarako ere balioduna):
 • aurkeztu den jatorrizko aitorpen batek 1.000 euro ordaintzeko emaitza izan du, eta zenbateko hori osorik ordaindu da.
 • aitortzailea ohartu da aitorpen horretan sartu gabe utzi zuela errenta jakin bat, eta aitorpen osagarri bat aurkeztu du.
 • aitorpen osagarri hori osoa izango da, datu guztiak izango dituelako, jatorrizkoan aitortutakoak eta sartu gabe utzi zen errenta.
 • era horretan,  aitorpen osagarriaren emaitza 1.200 eurokoa da, baina hori ez da ordaindu behar den zenbatekoa.
 • zenbat ordaindu behar den kalkulatzeko, egoera erregularizatu beharra dago.
 • demagun adibide horretan administrazioak ez duela egin inolako likidaziorik eta zergadunak ez duela aurkeztu beste ezein autolikidaziorik. Kasu horretan, erregularizazioaren emaitza 200 euro ordaintzea izango da (1.200-1.000).
 • erregularizaziotik ez bada ateratzen ordaintzeko emaitzarik, ezin da aurkeztu errenta edo ondarearen aitorpen osagarririk. Idatzi bat aurkeztu beharko litzateke jatorrizko autolikidazioa zuzentzeko.
 • errenta zergaren autolikidazio osagarrian jatorrizko autolikidazioan aukeratutako tributazio mota bera aukeratu beharra dago. Kontrakoa eginez gero, autolikidazio osagarri hori ezingo da aurkeztu, eta idatzi bat aurkeztu beharko da jatorrizko autolikidazioa zuzentzeko.