111 Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa

Nork aurkeztu behar du?

Atxikitzera behartuak dauden, aldi horretan lanaren etekinak, jarduera ekonomikoen etekinak edo sariak ordaintzen dituzten eta, horretaz gain, beren eragiketa bolumenak aurreko ekitaldian 6.010.121,04 euro gainditzen dituzten subjektu pasibo edo zergadunek aurkeztu behar dute.

Zer aitortzen da?

Aurreko hilean ordaindu eta atxikitako zenbatekoak aitortzen dira, atxikipen tasa aplikagarrien arabera kalkulatuak.

Urtea amaitutakoan, urteko 190 eredua aurkeztuko da eta, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenerako epea ireki aurretik, zergadun bakoitzari 10T eredua entregatuko zaio.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet: 2017ko ekitalditik ZergaBidea plataformako laguntza programa erabiliz, edo plataforma berberetik beste programa baten bitartez lortutako fitxategia bidaliz. Eta 2016ko ekitaldira arte Gipuzkoatarian sartuz, bertan dagoen formularioa betez edo ZergaBidea programa zaharrarekin lortzen den fitxategia igoz. 
  • Papera: 111 inprimakia bete eta finantza entitate laguntzaileetan entregatzearen bitartez (atxikipenen bat egin bada Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuan ere aurkez daiteke).

Aurkezteko epea

Hilekoa.  Aitorpena egin eta hurrengo hileko lehen 25 egun naturalen barruan aurkeztu beharko da, abendukoa izan ezik, hurrengo urteko urtarrilaren 31ra arte egingo baita. Salbuespen gisa, uztaileko aitorpenaren aurkezpena eta, hala bada, hari dagokion zenbatekoaren ordainketa abuztuaren 1etik irailaren 25era bitartean egin ahal izango dira. Aurkezteko epearen azken eguna larunbata edo egun baliogabea bada, epea hurrengo egun baliodunera luzatuko da.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hau, halaber, Gipuzkoako estanko baimenduetan ere aurki daiteke.

Laguntza programak

Sakatu loturan programa eskuratzeko.

Araudia

631/2014 Foru Agindua, abenduaren 1ekoa, «Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren etekinak, jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariak. Autolikidazioa» izena duten 110 eta 111 ereduak onartu,eta horiek aurkeztu eta ordaintzeko erak eta epeak ezartzen dituena. (PDF)

33/2014 Foru Dekretua, urriaren 14koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua onartu eta zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzen duena. (PDF)

17/2015 Foru Dekretua, ekainaren 16ekoa, Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena. (PDF)

Lotutako zergak (ereduak)

190 Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena

10-T Lanaren etekinak, jarduera ekonomikoen etekinak eta beste etekin batzuk. Atxikipenen eta konturako sarreren ziurtagiria

109 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

200 Sozietateen gaineko Zerga eta Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak)