Nola zuzendu aurkeztutako aitorpena?

Urteko errenta aitorpena (109 eredua) aurkeztu ondoren zergadunak akatsak edo ez-egiteak antzematen baditu, Gipuzkoako Foru Ogasunaren errekerimendurik jaso gabe, aitorpenaren borondatezko zuzenketa bat eskatu ahal izango du.

Zuzenketaren emaitza bi motakoa izan daiteke:

 • Foru Ogasunaren kalterako: ez delako etekin edo ondasun irabaziren bat bildu, kengarria ez den gasturen bat kontatzeagatik, jasotzeko eskubiderik ez duen kenkari bat aplikatzeagatik, etab.
 • Zergadunaren kalterako: salbuetsitako errenta bat oker sartzeagatik, gasturen edo kenkariren bat ez konputatzeagatik, etab.

Zergaduna izan beharrean erregularizazio prozesua hasten duena Foru Ogasuna bada, zergadunak zerga kuotaren %150 bitarteko zigorra jaso ahal izango du zuzenketa Foru Ogasunaren kalterako izan bada.

Prozedura

1. Idatzi bat aurkeztuz

Bi kasuetan, hau da, bai Foru Ogasunari bai zergadunari egindako kaltea zuzendu nahi denean, zergadunak honako prozedurari jarraituko dio:

 • Idatzi bat aurkeztu Gipuzkoako Foru Ogasuneko Errenta eta Ondareko Atalean (Errotaburu pasealekua, 2. 20018 Donostia) zure burua identifikatuz eta zuzenketaren arrazoia azalduz. Hala badagokio, egiaztatzeko agiriak erantsi beharko dira.
 • Inprimaki ofiziala ez da bete eta aurkeztu behar (109 eredua).
 • Zerga egoera erregularizatzeak sarrera egin beharra badakar, ordainketa hori ez da idatzia aurkezterakoan egingo.
 • Zuzenketarako eskaera aztertu ondoren, Foru Ogasunak, behin-behineko likidazioa egingo du, normalean; eta zergadunari bere helbidera bidaliko dio ordaintzeko edo itzultzeko irten zaion emaitza adieraziz. Ordaintzekoa denean, momentu horretan egin beharko da sarrera.

2. Internetez Zergabidea plataformaren bitartez aurkeztuz

Errekarguak

Akatsaren edo ez-egitearen zuzenketa Foru Ogasunaren kalterako izan bada, aitorpenaren emaitzaren eta berandutza interesen diferentziaz gain, zergadunak errekargu bat ordaindu beharko du zuzenketa egiteko atzerapenaren arabera. Aurkezteko borondatezko epearen amaieratik zuzenketa aurkeztu bitarte pasatako denbora izango da atzerapena:

 • Sei hilabete arteko atzerapena: kuotaren diferentziaren gaineko %5eko errekargua eta berandutza interesik gabe.
 • 7 hilabetetik urtebete arte: %5eko errekargua + berandutza interesak.
 • Urtebetetik gorako atzerapena: %10eko errekargua + berandutza interesak.

Zergadunaren kalterako akats edo ez-egiteak zuzentzen badira ez da errekargurik edo berandutza interesik egongo eta amaitzeko bi modu egongo dira:

 • Foru Ogasunak zergadunari dagokion zenbatekoa itzuliko dio. Adibidez: ez zen seme-alaba batengatiko kenkaria kontuan hartu eta horregatik dagokion itzulketa eskatzen da.
 • Ez dio zenbatekoa itzuliko. Adibidez: ez zen ondare galerarik jaso eta horregatik eskatzen da horiek sartzea etorkizuneko ekitaldietako irabaziekin konpentsatzeko.

Kasu bereziak

Zergadunaren borondatezko erregularizazioko suposamendu jakinetan, emaitza Foru ogasunaren kalterako denean, ez dira errekargua edo berandutza interesak ordaindu behar, betiere zuzentzeko eskaera epe jakin baten barruan egiten bada.

Suposamendu nagusiak honakoak dira:

 • Laneko atzerapenak, zergadunari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik, exijigarriak izan zirenaren zergaldi desberdinean jasotzea (10/2006 Foru Arauaren, PFEZ zergari buruzkoaren 59.2 artikulua). Zuzentzeko eskaera aurkezteko epea atzerapenak jaso zirenetik PFEZ zergaren aitorpenak aurkezteko hurrengo epearen amaiera bitartekoa da. Kasu horretan ez da errekargurik edo berandutza interesik ordaintzen.
 • Ohiko etxebizitzan berrinbertitzeagatiko salbuespena galtzea (137/2007 Foru Dekretuaren 51. artikulua). Zuzentzeko epea ez-betetzearen datatik hori gertatu den zergaldiko aitorpena aurkezteko arauzko epearen amaiera bitartekoa da. Kasu horretan ez da errekargurik ordaintzen, baina bai berandutza interesak.
 • Lan egiten den sozietateko akzio edo partaidetzak jasotzeagatiko salbuespena galtzea (137/2007 Foru Dekretuaren 57. artikulua). Zuzentzeko epea ez-betetzearen datatik hori gertatu den zergaldiko aitorpena aurkezteko arauzko epearen amaiera bitartekoa da. Kasu horretan ez da errekargurik ordaintzen, baina bai berandutza interesak.
 • Kaleratzeagatiko edo lana uzteagatiko kalte-ordainak jasotzeagatiko salbuespena galtzea (10/2006 Foru Arauko 9.4) artikulua eta 68/2001 Foru Dekretuko 1. artikulua). Zuzentzeko epea berriz ere zerbitzuak ematen diren datatik hori gertatu den zergaldiko aitorpena aurkezteko arauzko epearen amaiera bitartekoa da. Kasu horretan ez da errekargurik ordaintzen, baina bai berandutza interesak.
 • Saldu zirenean aitorpenean kontuan hartu ziren galerak eragin zituzten ondare elementuak berrerostea (10/2006 Foru Arauko 45 artikulua). Zuzentzeko epea eskuratzearen datatik ondare elementua berrerosi den zergaldiko aitorpena aurkezteko arauzko epearen amaiera bitartekoa da. Kasu horretan ez da errekargurik ordaintzen, baina bai berandutza interesak.

Adibideak

Ondoko PDF artxiboaren bitartez zuzenketen adibidea kontsulta daiteke.