671 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Dohaintzak

Nork aurkeztu behar du?

Dohaintza bat eta bestelako “inter vivos” (negozio juridikoaren bi alderdiak bizirik daudenean) doako eskualdaketak jasotzen dituzten pertsonak dira zerga honen subjektu pasiboak eta 671 eredua aurkeztu beharko dute.

Zer aitortzen da?

Ondasunak eta eskubideak eskuratzea, dohaintzaz edo dohain eta “inter vivos” egindako beste edozein negozio juridikoren bidez. Dohaintza-emailearen ahaidetasun mailaren arabera eta gertakari ezargarria zein urtetan gertatu denaren arabera, oinarri ezargarriaren salbuespen eta murrizpenak atxiki ahal izango zara.

Irizpide hori berari jarraiki (ahaidetasun maila), ordaindu beharreko kuota 3/1990 Foru Arauan ezarritako eskalaren arabera kalkulatuko da.

Eredua nola aurkeztu eta diru-sarrera nola egin

Modu hauek daude 671 eredua aurkezteko:

Bide telematikoa, Internet bidez, Zergabidea plataforma erabilita.

  • Hala ere, 671 eredua ezingo da bide telematikoz aurkeztu ondoko hiru kasu hauetan:
    • Zerga egitatea eskritura publiko batean dokumentatu denean.
    • Zerga egitatea gozamen bat azkentzea denean.
    • Zerga egitatea ibilgailu bat eskuratzea denean.

OHARRA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuarekin hitzarmena formalizatu duten kolektiboetako subjektuei ez zaie murrizketa hori aplikatuko.

  • Aurkezpena bide telematikoz egiten bada emaitza ordaintzekoa izanik, autolikidazioa ez da aurkeztutzat joko harik eta diru-sarrera bitarteko elektronikoen bidez egin arte, ordainketa-pasabidea erabilita.

 

Paperean: 671 inprimakia bete eta aurkeztuta.

Aurkezteko epea

  • Eredua 30 laneguneko epean aurkeztu behar da, egintza edo kontratua gauzatu edo izenpetu ondorengo egunetik aurrera.
  • Ondasun edo eskubideak eskuratzean, horien eraginkortasuna etenda baldin badago Zergaren Foru Arauak 23.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, aurreko apartatuan aipatu den epea muga horiek desagertzen diren unetik aurrera hasiko da kontatzen

Inprimakiak

Interesdunek honela eskuratu dezakete paperezko euskarria:

Araudia

3/1990 Foru Araua, urtarrilaren 11koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzkoa (PDF)

42/2012 Foru Dekretua, urriaren 22koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena. (PDF)

29/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga autolikidatzeko erabili beharreko 670, 671 eta 672 ereduak onesten dituena. (PDF)

98/2022 Foru Agindua, otsailaren 17koa, zeinaren bidez onesten baitira ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia eta ondarearen gaineko zerga kudeatzean aplikatzeko.

122/2022 Foru Agindua, martxoaren 2koa, honako hau zuzentzekoa: 98/2022 Foru Agindua, otsailaren 17koa, zeinaren bidez onesten baitira ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia eta ondarearen gaineko zerga kudeatzean aplikatzeko.

361/2013 Foru Agindua, apirilaren 15ekoa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa egiteko erabiliko diren 670, 671 eta 672 eredu berriak onartzen dituena (PDF)

940/1997 Foru Agindua, azaroaren 24koa, abenduaren 14ko 892/1994 Foru Agindua aldatzekoa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioko 670, 671 eta 672 ereduak onartzen dituena (PDF)

1.002/1999 Foru Agindua, abenduaren 3koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren 670, 671 eta 672 ereduak eurotan onartzen dituena (PDF)

1.218/2001 Foru Agindua, abenduaren 3koa, euroa diru sistema nazionalaren moneta bakar gisa sartzen zenetik aurrera erabili beharreko zerga ereduak finkatzen dituena. (PDF)

 

Informazio interesgarria

Informazio orriak:

Agiriak:

Agiri bat prestatu dugu, ohikoen diren eragiketa hauek egin ahal izateko. Agiria aukerakoa da, eta ez da nahitaez erabili behar.

Bestalde, administrazioak eskualdatutako ondasun eta baloreen balioa egiaztatu ahal izango du.

Garraiobideen balorazioa