565 Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren aitorpen-likidazioa

Berria: Ibilgailuen zerga tasa aplikatzeko CO2 isurien aldaketa.(PDF gaztelaniaz). Uztailaren 11etik indarrean.

Nork aurkeztu behar du?

Garraiobidearen (ibilgailu, urontzi edo aireontzia) lehendabiziko behin betiko matrikulazioa beren izenean egiten duen pertsona edo entitateak.

Zerga helbidea Gipuzkoako lurralde historikoan duten pertsona fisikoek lurralde horretan matrikulatuko dute garraiobidea.

Zer aitortzen da?

Garraiobidearen lehendabiziko behin betiko matrikulazioa Gipuzkoan baita zergari ez lotzeko edota zergatik salbuesteko baldintza edo betekizun erabakigarrietan izandako aldaketak ere.

Ordaindu beharreko kuota kalkulatzeko, izan daitezkeen murrizpenak aintzat hartuz zehaztutako oinarri ezargarriari indarrean dauden zerga tasak aplikatuko zaizkio

Aurkezteko modalitateak

  • Paperean: 565 inprimakia bete eta entregatuz. Horrekin batera, frogagiriak aurkeztu behar dira.
  • Internet: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko kudeatzaile administratiboen elkargo ofizialak zergak kudeatzeko egindako lankidetza hitzarmenaren dagokion eranskinera atxikitako kudeatzaile administratibo kolegiatuak.

Aurkezteko lekuak

  • Positiboak: ordaintzeko (zergadunak Ogasunari ordaindu behar dionean):
    • Ordainketa Finantza entitate laguntzaileetan egingo da.
    • Gero, inprimakia Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuan aurkeztuko da, Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Errotaburu Pasealekua, 2, 20018 Donostia).
  • Negatiboak (kuota 0 denean): Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuan, Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Errotaburu Pasealekua, 2, 20018 Donostia).

Aurkezteko epea

Hogeita hamar egun, garraiobidea eskuratzen den egunetik, edo garraiobidea Espainian erabiltzen hasten denetik edota zergari ez lotzeko edo zergatik salbuesteko arrazoiak aldatzen direnetik aurrera. Aitorpena, edozein kasutan ere, garraiobidea behin betiko matrikulatu aurretik aurkeztu behar da.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hau ezin da estankoetan eskuratu.

“001-CG eredua”: “Kudeatzaile administratiboaren aldeko baimena edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kudeatzaile Administratiboen Elkargo Ofizialaren aldekoa”. Eredu horren erabilpena jasota dago Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kudeatzaile Administratiboen Elkargo Ofizialak ibilgailuen matrikulazioko 565 ereduaren aurkezpenari dagokionez sinatutako hitzarmenean

Zergadunaren lekuan beste pertsona bat baimendu nahi bada Zenbait Garraiobideren Gaineko Zerga  Bereziaren aitorpen-likidazioa aurkeztera, itzultzearen eskaera egitera, eta Balio Erantsiaren Gaineko Zergaren murrizpen eskaera aurkeztera, horrek, xede hauetarako dauden sinadura eskuordetzeko baimenak eta bien Nortasun Agiriak aurkeztu behar ditu.

Programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

349/2017 Foru Agindua, uztailaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kudeatzaile Administratiboen Elkargo Ofizialak zergen kudeaketan lankidetzan jarduteko era onartzen duena (PDF)

1.281/2001 Foru Agindua, abenduaren 14koa, Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren aitorpen-likidazioa egiteko 565 eredu berria onartzen duena. (GAO, 2002-01-03) (PDF)

20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena (PDF)

Informazio interesgarria

  • Zenbait Garraiobideren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa (565 eredua) zergapekoak edo bere ordezkariak sinatu behar du.
  • Zergadunek, merkatuko balioa zehazteko, Ogasun eta Finantza foru diputatuak Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren eta Oinordetza eta Dohaintzen garraiobide erabilien balorazio onartutako garraiobide erabilien balorazio taulak erabili ahal izango dituzte, zergaren sortzapen egunean indarrean daudenak.

Lotutako zergak (ereduak)

309 BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa

620 Ondare Eskualdaketak: Ibilgailu erabilien salerosketako aitorpen-likidazioa

671 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Oinordetzak