Ezarpen-egutegia. Badakigu zein izango den lehen tartea?

2022ko uztailaren 1ean TicketBAI ezarri beharko dute azaroaren 5eko 582/2014 Foru Aginduaren 9. artikuluan aipatzen diren zerga-kudeaketako profesionalek, euren esperientziarekin gainontzeko sektoreak lagundu ahal izateko.

582/2014 Foru Aginduaren 9. artikuluan ondorioztatzen denez, profesionaltzat hartzen da zerga-arloko kudeaketa-zerbitzuak ohikotasunez eskaintzen dituen pertsona edo entitate oro, baldin eta alta emanda badago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bateratua onartzen duen apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemailearen Eranskinaren lehen sekzioko 811, 812, 834, 841, 842, 847 taldeetan edo 849.7 epigrafean edo bigarren sekzioko 721, 722, 723, 726 edo 798 taldeetan edo 73 eta 74 taldeetan.

Ohikotasunari dagokionez, hau gertatzen da bi pertsona juridiko edo gehiago ordezkatzen dituztenean, haiekin lan-harremanik izan gabe, edo bost pertsona fisiko edo gehiago ordezkatzen dituztenean, haiekin 4. mailako odol-ahaidetasun edo 2. mailako ezkontza-ahaidetasunik izan gabe, Foru Ogasunaren aurrean.

Beraz, 2022ko uztailaren 1ean aipatutako bi baldintzak betetzen dituzten subjektuentzat jarriko da indarrean. (Foru Ogasunean bi pertsona juridiko edo gehiagoren ordezkaritza eta epigrafea, haiekin lan-harremanik ez badute, edo bost pertsona fisiko edo gehiagorena, horiekin 4. mailako odol-ahaidetasun edo 2. mailako ezkontza-ahaidetasunik ez badute).

Bi baldintza horiek betetzen ez badira, hau da, Foru Ogasunean ordezkari-kopuru hori ez duten profesionalen kasuan, TicketBAIren betebeharraren ezarpen-data epigrafearen arabera egingo da.

Noiztik aplikatzen da TicketBAI?

Euskadiko zerga arloko administrazio bakoitzak TicketBAI zein egunetik aurrera izango den eskagarri ezarriko du.

Zehazki, Gipuzkoan, TicketBAI sistema borondatez bete ahalko da 2021ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta derrigorrezko epea sektore ekonomikoen arabera hedatuko da 2022ko uztailaren 1etik aurrera.

Beraz, TicketBAI sistema derrigorrez txertatzeko egutegia modu mailakatuan ezarriko da 2022ko uztailaren 1etik aurrera. Data horretan 582/2014 Foru Aginduko 9. artikuluan ezarritako zerga kudeaketarako profesionalek izango dute TicketBAI sistema betetzeko betebeharra. Data horretatik aurrera eta, gutxi gorabehera hiru hiletik behin, sektore berrietara hedatuko da, EJZ zergaren epigrafe ezberdinetan erreparatuz.

TicketBai betebeharra honako epigrafe hauetan bildutako jarduerak egiten dituzten zergadunei eskatuko zaie, honako ezarpen-egutegi honen arabera:

a) 2022ko uztailaren 1ean:

 • Zerga arloko kudeaketa zerbitzuak ohikotasunez egiten dituztenak, azaroaren 5eko 582/2014 Foru Aginduaren 9. artikuluan aipatuak.

b) 2022ko irailaren 1ean, epigrafe hauetan jasotako jarduerak:

 • 1. sekzioan, 834. eta 849. talde bitartekoak.
 • 2. sekzioan, 011. eta 841. talde bitartekoak.

c) 2022ko azaroaren 1ean, epigrafe hauetan jasotako jarduerak:

 • 1. sekzioan, 641. eta 665. talde bitartekoak eta 671. eta 687. talde bitartekoak.
 • 2. sekzioan, 851. eta 899. talde bitartekoak.

d) 2023ko apirilaren 1ean, epigrafe hauetan jasotako jarduerak:

 • 1. sekzioan, 501. eta 508. talde bitartekoak; 691. eta 757. talde bitartekoak; 833. taldea; eta 851. eta 999. talde bitartekoak.

e) 2023ko ekainaren 1ean:

 • Mendeko nekazaritza-, abeltzaintza-, baso- eta arrantza-jarduerak, bai eta zergaren tarifetan zehaztu gabeko gainerako enpresa-jarduerak, jarduera profesionalak edo artistikoak eta epigrafe hauetan jasotako jarduerak ere:
  • 1. sekzioan, 011. eta 495. talde bitartekoak; 611. eta 631. talde bitartekoak; eta 761. eta 832. talde bitartekoak.
  • 3. sekzioan, 011. eta 059. talde bitartekoak.