Nola erregistratu behar da BEZaren ondorioetarako erregimen erraztuan dagoen zergadun batek egindako faktura bat?

Enpresaburuek erregimen erraztuan jaulkitako fakturetarako, “52 Erregimen erraztuko eragiketak” gakoa erabili behar da, “BEZaren araudi bereziaren gakoa eta zerga garrantzidun eragiketak” eremuan.

Gako honen helburua da azken kontsumitzaile bati BEZa jasanarazten dioten fakturak identifikatzea, baina, enpresaburu batek erregimen erraztuan jaulkitzen dituenez, ez dira zergadun horien autolikidazioetan sartu beharko sortutako BEZaren kuota, sortutako BEZa araubide honetarako ezarritako zeinu, indize eta moduluen aplikazioaren bidez kalkulatzen baita. Ildo horretan, azken kontsumitzaileari jasanarazitako BEZaren kuota horiek diru-sarrera handiagoa izango dira enpresaburuaren jarduera ekonomikoan, PFEZren ondorioetarako.

Horretarako, fakturaren xehakapenean, “Eragiketa baliokidetasun-errekarguan edo erregimen erraztuan” izeneko marka bat gaitzen da, non lehenetsitako balioa “N” den. “S” markatuz gero, zergadun batek erregimen erraztuan edo baliokidetasun errekarguaren araubidean egindako faktura da. Kasu honetan jasanarazitako BEZaren kuota ez da BEZaren aitorpenera aldatzen. Gainera, PFEZaren ondorioetarako, BEZaren kuota horrek bere jardueraren diru-sarrera handiagoa dakar.

Adibidez, erregimen sinplifikatuko enpresaburu batek 100 euroko zerga-oinarria eta 21 euroko BEZaren kuota duen ondasun baten faktura egiten du. Nola sortu behar da TicketBAI fitxategia kasu honetan?

“52 Erregimen erraztuko eragiketak” gakoa markatu behar da, “BEZaren araudi bereziaren gakoa eta zerga garrantzidun eragiketak” eremuan.

Fakturaren xehakapenean, zenbateko eta balio hauek bete behar dira:

  • Zerga-oinarria: 100.
  • Zerga-tasa: 21.
  • Zergaren kuota: 21.
  • Baliokidetasun-errekarguaren tasa: 0.
  • Baliokidetasun-errekarguaren kuota: 0.
  • Baliokidetasun-errekarguaren edo erregimen erraztuaren eragiketa: S. Marka horrek esan nahi du BEZaren kuota ez dela zergaren likidazioaren parte, eta, beraz, jarduera ekonomikoaren diru sarreratzat hartzen da PFEZaren ondorioetarako.