390 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa

Nork aurkeztu behar du?

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregimen Orokorra aplikatzen zaien jarduerak egiten dituzten zergadunak hilero edo hiruhilero, 320, 330 edo 300 ereduen bitartez aitorpenak aurkeztera behartuak daudenak.

Zer aitortzen da?

Urte osoan zehar egindako eragiketak Erregimen Orokorrean aitortzen dira. Gainera, ekitaldiko azken aitorpen-likidaziotzat hartuko da; beraz, abenduko BEZ aitorpen-likidazioa (320 eta 330 ereduak) ez da aurkeztu behar; ez eta 4. hiruhilekoa (300 eredua) ere.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet bidez: 2018ko ekitalditik ZergaBidea plataforma erabiliz, eta 2017 eta aurreko ekitaldietarako laguntza programetan lortutako artxiboa Gipuzkoataritik transmititzearen bitartez (emaitza helbideratuz, baldin eta emaitza ordaintzeko atera bada). Modalitate hau jarraitu behar dute, derrigorrez, hainbat kolektibok.
  • Paperean: 390 inprimakia betez eta aurkeztuz.

Aurkezteko lekuak

Paperean egiteko:

  • Ordaintzekoak (zergadunak Ogasunari ordaindu behar dionean): Finantza entitate laguntzaileetan.
  • Itzultzekoak (Ogasunak zergadunari itzuli behar dionean) edo konpentsatzekoak (zergadunaren aldeko saldo negatiboa, ondorengo aitorpenetan saldo positiboekin konpentsatu ahal izango duena): Finantza entitate laguntzaileak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia) eta Herritarren Arretarako bulegoak.

Emaitza itzultzekoa denean subjektu pasiboaren kontu korronte baten 20 digitu jarri behar dira aitorpen-likidazioan

Internetez egiteko:

  • Transmisioa behar bezala egin denean aurkezteko betebeharra betetzat hartuko da.
  • Ordaintzeko aukerak: helbideratzea, ordainketa-gutuna edo Ordainketa pasabidea.

Aurkezteko epea

Urtero. Hurrengo urtarrilaren lehen 31 egun naturalen barruan aurkezteko.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Soilik gaur egungo bertsioa eskuratu ahal izango da Gipuzkoako estanko baimenduetan.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legera (webgunera joan) egokitzen duena (PDF)

1624/1992 Errege Dekretua (webgunera joan) - 1992ko abenduaren 29koa, BEZaren erregelamendua onartzen duena (1992-12-31ko BOE)

575/2022 Foru Agindua, (2022ko abenduren 23ko GAO), abenduaren 18koa, urtarrilean aurkeztekoak diren aldizkako aitorpen eta autolikidazioak aurkezteko borondatezko epea urtarrilaren 31ra arte luzatzen duena. (PDF)

652/2021 Foru Agindua, abenduaren 1ekoa, zeinaren bidez aldatzen baitira balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko erabili beharreko 390, 392 eta 393 ereduak, eredu horien eranskin komuna eta haiek aurkezteko moduak onartzen dituena. (PDF)

572/2018 Foru Agindua,azaroaren 22koa, balio erantsiaren gaineko zergaren urteko laburtzailea aurkezteko 390 eta 393 ereduak aldatzen dituena.(PDF).

669/2014 Foru Agindua, abenduaren 17koa, 1164/2012 Foru Agindua aldatzen duena (PDF).

1164/2012 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko 390, 391, 392, 393 eredu berriak eta 390, 392 eta 393 ereduen eranskin komuna onartzen dituena (PDF).

Informazio interesgarria

  • Horretaz gain, horretarako egoki den inprimakiaren ERANSKINA aurkeztu beharko dute ondasun erabili, artelan, antzinateko eta bildumagaien edo bidaia agentzien Erregimen Bereziari atxikitako BEZaren subjektu pasiboek.
  • Erregimen Orokorra aplika dakiekeen jarduerak egiteaz gain, Erregimen Erraztuan aitortu beharreko beste batzuk egiten badira, 392 eredua aurkeztu beharko da.

Lotutako zergak (ereduak)

300 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra

320 BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak

330 BEZaren aitorpen-likidazioa. Esportatzaileak eta bestelako operadore ekonomikoak

347 Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena

349 EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa

036 Zentsu aitorpena

840 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jardueren aitorpena

841 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jarduerari zeharka atxikita dagoen lokalaren aitorpena