391 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua

Nork aurkeztu behar du?

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregimen Erraztua aplikatzen zaien jarduerak bakarrik egiten dituzten zergadunak, hiruhilero 310 ereduan aitortzera behartuta dauden zergapekoak.

Zer aitortzen da?

Ezarritako indize, modulu eta gainerako parametroen arabera aitortuko da. Horretaz gain, ekitaldiko azken aitorpen-likidaziotzat hartuko da, beraz ez da azken hiruhileko BEZaren aitorpen-likidazioa (310 eredua) aurkeztu behar.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet bidez: 2018ko ekitalditik ZergaBidea plataforma berria erabiliz, eta 2017 eta aurreko ekitaldietarako laguntza programetan lortutako artxiboa Gipuzkoataritik transmititzearen bitartez (emaitza helbideratuz, baldin eta emaitza ordaintzeko atera bada). Modalitate hau jarraitu behar dute, derrigorrez, hainbat kolektibok.
  • Paperean: 391 inprimakia betez eta aurkeztuz.

Aurkezteko lekuak

Paperean egiteko:

  • Ordaintzekoak (zergadunak Ogasunari ordaindu behar dionean): Finantza entitate laguntzaileetan.
  • Itzultzekoak (Ogasunak zergadunari itzultzen dio) edo konpentsatzekoak (zergadunaren aldeko saldo negatiboa, ondorengo aitorpenetan saldo positiboekin konpentsatu ahal izango duena): Finantza entitate laguntzaileak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia) eta Herritarren Arretarako bulegoak.

Emaitza itzultzekoa denean subjektu pasiboaren kontu korronte baten 20 digitu jarri behar dira aitorpen-likidazioan

Internetez egiteko:

  • Transmisioa behar bezala egin denean aurkezteko betebeharra betetzat hartuko da.
  • Ordaintzeko aukerak: helbideratzea, ordainketa-gutuna edo Ordainketa pasabidea.

Aurkezteko epea

Urtero. Hurrengo urtarrilaren lehen 31 egun naturalen barruan.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hau, halaber, Gipuzkoako estanko baimenduetan ere eskura daiteke.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Informazio aipagarria - Covid19 -

Apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretua, Ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriak hartzen dituena. (PDF gazteleraz 2020ko apirilaren 22ko EAO)

Abenduaren 22ko, 35/2020 Errege Dekretu Legea, turismoa, ostalaritza eta merkataritza sektoreei eta zerga gaietan laguntzeko premiazko neurriei buruzkoa (aterakina PDF gazteleraz).

Araudia

102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 (webgunera joan) Legera egokitzen duena (PDF)

1624/1992 Errege Dekretua  (webgunera joan) - 1992ko abenduaren 29koa, BEZaren erregelamendua onartzen duena (1992-12-31ko BOE)

575/2022 Foru Agindua, (2022ko abenduren 23ko GAO), abenduaren 18koa, urtarrilean aurkeztekoak diren aldizkako aitorpen eta autolikidazioak aurkezteko borondatezko epea urtarrilaren 31ra arte luzatzen duena. (PDF)

Abenduaren 1eko HFP/1335/2021 Agindua, 2022. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak garatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 25eko HFP/1155/2020 Agindua, 2021. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak aldatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 30eko HAC/1164/2019 Agindua, 2020. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak  aldatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 30eko HAC/1264/2018 Agindua, 2019. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak  aldatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 28ko OFP/1159/2017 Agindua, 2018. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak garatzen dituena. (PDF gaztelaniaz)

Azaroaren 25eko OFP/1823/2016 Agindua, 2017. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak garatzen dituena (PDF gaztelaniaz)

669/2014 Foru Agindua, abenduaren 17koa, 1164/2012 Foru Agindua aldatzen duena (PDF).

1164/2012 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko 390, 391, 392, 393 eredu berriak eta 390, 392 eta 393 ereduen eranskin komuna onartzen dituena.

Informazio interesgarria

  • Erregimen Erraztua, BEZari buruzko 102/1992 Foru Dekretuaren IX. tituluko II. kapituluan eta BEZaren erregelamenduarenari buruzko 1624/1992 Errege Dekretuaren VIII. tituluko lehenengo eta bigarren kapituluetan erregulatzen da.

Lotutako zergak (ereduak)

310 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua

347 Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena

349 EBko subjektu pasiboekin egindako er...

036 Zentsu aitorpena

840 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jardueren aitorpena

841 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jarduerari zeharka atxikita dagoen lokalaren aitorpena