Urteko informazioa bidaltzea jasotako fakturen erregistro liburura, inbertsio ondasunen erregistro liburura, Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburura eta jaulkitako fakturen erregistroei lotutako zerga-garrantzia duen informazioa.

Jasotako fakturen erregistro liburuan, inbertsio ondasunen erregistro liburuan, Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburuan, eta jaulkitako fakturen erregistroei lotutako zerga-garrantzia duen urtero eman beharreko informazioari dagokionez, kontuan hartuko da azaroaren 7ko 467/2017 Foru Aginduak, balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez nola eraman garatzen duten zehaztapen tekniko eta arauemaileak arautzen dituenak, xedatutakoa.